182/2007

Given i Helsingfors den 15 februari 2007

Jord- och skogsbruksministeriets förordning om ändring av bilagan i jord- och skogsbruksministeriets förordning om Livsmedelssäkerhetsverkets avgiftsbelagda prestationer

I enlighet med jord- och skogsbruksministeriets beslut

ändras i jord- och skogsbruksministeriets förordning av den 26 april om Livsmedelssäkerhetsverkets avgiftsbelagda prestationer (296/2006) punkterna 1.1, 1.4, 1.5, 3, 5.6, 5.9, 6 och 8 i bilagan som följer:Denna förordning träder i kraft den 1 mars 2007.

Helsingfors den 15 februari 2007

Jord- och skogsbruksminister
Juha Korkeaoja

Äldre regeringssekreterare
Timo Rämänen

Bilaga

Livsmedelsäkerhetsverkets avgiftstabell
1. Beslut om tillstånd och godkännande euro
1.1 Inrättningar
----------------------------------------
Anläggningar som tillverkar organiska gödselfabrikat samt biogas- och komposteringsanläggningar samt tekniska bearbetningsanläggningar för gödsel vilka avses i biproduktsförordningen
- anläggning vars behandlingskapacitet är högst 2 000 m3 om året 265,00
- anläggning vars behandlingskapacitet är 2001-8 000 m3 om året 530,00
- anläggning vars behandlingskapacitet är över 8 000 m3 om året 1 060,00
- förnyande eller återkallande av godkännande av anläggningen, per timme 64,00
- behandling av ansökan om ändring av godkännande av anläggningen, per timme 64,00
- vid avbrott av godkännandeförfarandet uppbärs för den tid som behandlingen pågått, per timme 64,00
--------------------------------------
Godkännande av institutioner som testar den biologiska effektiviteten och användbarheten hos växtskyddsmedel (GEP-utvärdering) 3 000,00
- granskningsavgift/gång 500,00
---------------------------------------
1.4 Laboratorier
----------------------------------------
Godkännande av sådana laboratorier som utför åt myndigheterna avsedda undersökningar samt laboratorier för egenkontroll enligt biproduktsförordningen 210,00
- ändring av godkännande 64,00
- återkallande av godkännande 64,00
-----------------------------------------
1.5 Övriga beslut
1.5.3 -----------------------------------------
Övriga beslut och tillstånd enligt foderlagen och biprodukstsförordningen 40,00
-----------------------------------------
1.5.9 Behandling av ansökan om typbeteckning och godkännande av en typbeteckning till förteckning över gödselfabrikats typbeteckningar, avgift per timme 64,00
Behandling och beslut av förhandsanmälningar 64,00
Övriga beslut enligt lagen om gödselfabrikat, biproduktsförorningen och gödselmedelsförordningen 90,00
1.5.10 Tillstånd för växtskyddsmedelsförsök
- försöksruteförsök/preparat 200,00
- odlingsförsök/preparat 500,00
3. Import-, export- och övriga intyg och certifikat
---------------------------------------
Certifikat för foder och gödselfabrikat
- det första 42,00
- det följande 10,00
----------------------------------------
5. Övervakning (innehållande provtagning, analyser och beslut i samband med kontroller)
----------------------------------------
5.6 Foder, gödselfabrikat och biprodukter
Övervakning enligt lagen om gödselfabrikat, biproduktsförordnigen och foderlagen per timme 84,00
-----------------------------------------
5.9 Inspektioner och provtagning av utsädespotatis
Granskning av utsädesodling av potatis, grundavgift per granskningsgång 49,00
------------------------------------------
Grundavgift för virus- och ringrötaprovtagning av stamutsäde av potatis, då man vid samma besök tar prov från minst 10 partier i samma lager 28,10
-------------------------------------------
6. Examinationer för påvisande av kompetens, examina
--------------------------------------------
Examen gällande användning av växtskyddsmedel (förhör och intyg) 20,00
-------------------------------------------
8. Växtskyddsmedel
8.1 Godkännande av verksamma ämnen i växtskyddsmedel
Biologiska verksamma ämnen (10,5 månadsverken) 105 000,00
Kemiska verksamma ämnen (21 månadsverken) 210 000,00
Ny ansökan om ett verksamt ämne efter att kommissionen har fattat ett negativt beslut om dess godtagbarhet, per timme 64,00
8.2 Godkännande av växtskyddsmedel
Tillfälligt godkännande (120 dagar) 1 000,00
Visstidsgodkännande
- Preparatet har fått visstidsgodkännande i något nordiskt eller baltiskt land och utvärderingsrapporten (DAR) är klar (0,8 månadsverke) 8 000,00
- Preparatet godkänns endast för användning i växthus, utvärderingen görs i Finland och DAR är klar * (1 månadsverke) 10 000,00
- Preparatet godkänns endast för användning utomhus, utvärderingen görs i Finland och DAR är klar * (2 månadsverken) 20 000,00
Godkännande av nya preparat
- Preparatet är exempelpreparat i DAR och godkännande söks för användning utomhus * (1,5 månadsverken) 15 000,00
- Preparatet är exempelpreparat i DAR och godkännande söks för användning i växthus * (0,8 månadsverke) 8 000,00
- Preparatet är inte exempelpreparat i DAR och godkännande söks för användning utomhus och i växthus * (6 månadsverken) 60 000,00
- Preparatet är inte exempelpreparat i DAR och godkännande söks för användning i växthus * (4,4 månadsverken) 44 000,00
- Preparat som huvudsakligen är avsett för annan användning än som växtskyddsmedel eller preparat som är godkänt i Finland som biocid 4 000,00
- Preparat som är färdigt utspätt (framställt genom utspädning av ett redan godkänt preparat) 1 000,00
- Godkännande av ett identiskt preparat (godkännande av ett godkänt preparat under ett nytt namn) 200,00
Ömsesidigt godkännande av växtskyddsmedel (0,8 månadsverke) 8 000,00
Godkännande av ett parallellimporterat preparat
- På basis av dokument 700,00
- På basis av fysikaliska test och kemiska analyser 4 000,00
Förnyande av godkännande
- På basis av dokument 2 000,00
- Begränsad utvärdering (inte Annex III-utvärdering)* (1 månadsverke) 10 000,00
- Omfattande utvärdering (inte Annex III-utvärdering)* (2 månadsverken) 20 000,00
- Utvärdering (Annex III-utvärdering) görs i Finland * (4,5 månads–verken) 45 000,00
- Utvärdering (Annex III-utvärdering) görs i Finland på exempelpreparatet i DAR, per timme 64,00
Utvidgning av användningsområde
- Användningen utvidgas inom samma grupp av användningsområden och med samma bruksmängder och brukstidpunkter 2 000,00
- Användningen utvidgas inom samma grupp av användningsområden men med olika bruksmängder och brukstidpunkter (1 månadsverke) 10 000,00
- Användningen utvidgas till en annan grupp av användningsområden, användning utomhus och i växthus (1 månadsverke) 10 000,00
- Användningen utvidgas till en annan grupp av användningsområden, användning utomhus och en omfattande utvärdering bör göras (3 månadsverken) 30 000,00
- Användningen utvidgas till annat än det godkända ändamålet (12 § 2 mom. lagen om växtskyddsmedel) (Off label avgift) 2 000,00
Ändring av godkännande
- Liten ändring 200,00
- Stor ändring, t. ex. ändring av formulering / tillverkare / tillverkningsort för det verksamma ämnet 2 000,00
8.3 Annat
* Om det växtskyddsmedel som ska godkännas innehåller mer än ett verksamt ämne, uppbärs vid godkännandet en tilläggsavgift per verksamt ämne 5 000,00
Om det har ansökts om visstidsgodkännande för ett nytt preparat innan det godkänns, dras den avgift som uppburits för visstidsgodkännandet av från avgiften för godkännande.
På avgifter över 4000 euro uppbärs en förskottsavgift på 35 procent. Förskottsavgiften returneras inte för ansökningar som avslås på grund av återkallad eller ofullständig ansökan.
Avgifter över 4000 euro nedsätts med 25 procent från tabelltaxan om det arbete som handläggningen kräver är minst 25 procent mindre än den arbetsmängd (månadsverke) som nämns i tabellen, och förhöjs med 25 procent om arbetsmängden är minst 25 procent större än den arbetsmängd som nämns i tabellen.
Nedsatta avgifter för godkännande av växtskyddsmedel (53 § 2 mom. lagen om växtskyddsmedel)
- avgiften uppbärs nedsatt med 80 procent, om den sammanlagda odlingsarealen för de grödor som växtskyddsmedlet är avsett för är högst 2000 hektar
- avgiften uppbärs nedsatt med 50 procent, om den sammanlagda odlingsarealen för de grödor som växtskyddsmedlet är avsett för är högst 5000 hektar

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.