181/2007

Given i Helsingfors den 15 februari 2007

Jord- och skogsbruksministeriets förordning om ändring av jord- och skogsbruksministeriets förordning om styrning av strukturstödet för gårdsbruk år 2007

I enlighet med jord- och skogsbruksministeriets beslut

ändras 7 § 1 mom., 38 § 1 mom. och 43 § 3 mom. i jord- och skogsbruksministeriets förordning av den 13 december 2006 om styrning av strukturstödet för gårdsbruk (1167/2006), som följer:

7 §
Mjölkboskapsskötsel

Stöd kan beviljas för i 4 § 1 punkten underpunkt a avsedda byggnadsinvesteringar som hänför sig till mjölkboskapsskötsel, om för den gårdsbruksenhet som ansökan gäller vid beviljandet av stödet som referenskvantitet för mjölk enligt 4 och 6 § i lagen om genomförande av Europeiska gemenskapens kvotsystem för mjölk och mjölkprodukter (355/1995) har fastställts sammanlagt minst en sådan kvantitet som motsvarar 8 100 liter per mjölkkoplats enligt det antal djurplatser som finns på gårdsbruksenheten efter investeringen. Om det efter investeringen finns flera djurplatser på gårdsbruksenheten än vad som föreskrivs ovan, kan stöd beviljas endast för den andel av de godtagbara byggnadskostnaderna som motsvarar den andel som det maximala antalet djurplatser enligt referenskvantiteten utgör av gårdsbruksenhetens mjölkkoplatser.


38 §
Stödformer

Ovan i 2, 5 och 6 kap. avsett stöd beviljas i form av bidrag, räntestöd för räntestödslån eller statsborgen eller som en kombination av dessa, dock med beaktande av vad som föreskrivs i 40―42 §.


43 §
Ikraftträdande och övergångsbestämmelser

Ovan i 1 § 1 mom. avsedda bevillningsfullmakter och medel får därtill användas för sådana ansökningar om beviljande av stöd som har anhängiggjorts tidigast den 3 april 2000 och senast den 31 december 2006, med tillämpning av de bestämmelser som var avsedda att tillämpas på ansökan före den här förordningens ikraftträdande. För unga jordbrukares etablering och investeringar som avses i 4 § beviljas emellertid stöd endast ur nationella medel i mål 1-området i Norra Finland.


Denna förordning träder i kraft den 21 februari 2007.

Helsingfors den 15 februari 2007

Jord- och skogsbruksminister
Juha Korkeaoja

Överinspektör
Hannu Porkola

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.