175/2007

Given i Helsingfors den 15 februari 2007

Statsrådets förordning om stöd för jordbruksrådgivning 2007

I enlighet med statsrådets beslut, fattat på föredragning från jord- och skogsbruksministeriet, föreskrivs med stöd av 18 b § i lagen av den 15 juli 2005 om verkställighet av systemet med samlat gårdsstöd (557/2005), sådan denna paragraf lyder i lag 618/2006:

1 §
Tillämpningsområde

Denna förordning tillämpas vid betalning av stöd för användningen av de jordbruksrådgivningstjänster som avses i artiklarna 13 och 14 i rådets förordning (EG) nr 1782/2003 om upprättande av gemensamma bestämmelser för system för direktstöd inom den gemensamma jordbrukspolitiken och om upprättande av vissa stödsystem för jordbrukare och om ändring av förordningarna (EEG) nr 2019/93, (EG) nr 1452/2001, (EG) nr 1453/2001, (EG) nr 1454/2001, (EG) nr 1868/94, (EG) nr 1251/1999, (EG) nr 1254/1999, (EG) nr 1673/2000, (EEG) nr 2358/71 och (EG) nr 2529/2001, nedan rådets förordning om gårdsstöd.

Stödet beviljas såsom annat nationellt stöd i enlighet med 6 § 4 punkten i lagen om nationella stöd till jordbruket och trädgårdsodlingen (1559/2001).

Denna förordning tillämpas inte i landskapet Åland.

2 §
Definitioner

I denna förordning avses med

1) jordbrukare en fysisk eller juridisk person eller en grupp av fysiska eller juridiska personer som bedriver sådan jordbruksverksamhet som avses i rådets förordning om gårdsstöd,

2) gårdsbruksenhet en funktionellt och ekonomiskt självständig produktionsenhet som används för jordbruksverksamhet, leds av en jordbrukare och består av en eller flera fastigheter eller delar av fastigheter eller en produktionsbyggnad jämte marken och administreras som en helhet på basis av ägande eller hyra,

3) rådgivningsorganisation en privat eller offentlig sammanslutning som tillhandahåller jordbruksrådgivning,

4) rådgivare en person som tillhandahåller jordbruksrådgivning,

5) stöd av mindre betydelse stöd som avses i kommissionens förordning (EG) nr 1860/2004 om tillämpningen av artiklarna 87 och 88 i EG-fördraget på stöd av mindre betydelse inom jordbruks- och fiskerisektorn.

3 §
Stödets belopp

Av de medel som i statsbudgeten 2007 anvisats för nationellt stöd till jordbruket och trädgårdsodlingen får högst 1,0 miljoner euro användas till stöd för jordbruksrådgivning.

Ersättning betalas för högst två rådgivningsmoduler till ett sammanlagt belopp av högst 300 euro per gårdsbruksenhet för kostnader för rådgivningstjänster som använts under ett kalenderår. Kostnader för rådgivning på basis av en rådgivningsmodul ersätts till ett belopp av högst 150 euro. Maximiersättningen för en rådgivningsmodul motsvarar tre timmar som använts till rådgivningen inklusive de förberedande åtgärder som behövts för rådgivningsbesöket. I enlighet med skatteförvaltningens beräkningsgrunder kan resekostnader som beräknats per kilometer ingå i det belopp som ersätts. Kostnader som föranleds av användning av jordbruksrådgivningstjänster ersätts dock högst till ett belopp motsvarande de faktiska kostnaderna exklusive mervärdesskatt.

4 §
Ansökan om stöd

Stöd för jordbruksrådgivning kan beviljas gårdsvis till jordbrukare som använder i denna förordning avsedda jordbruksrådgivningstjänster som tillhandahålls av en rådgivningsorganisation eller rådgivare som registrerats i det rådgivningsregister som avses i 18 d § i lagen om gårdsstöd. Rådgivningstjänsterna skall gälla för en rådgivningsmodul för vilken rådgivaren godkänts.

För ansökan om stöd skall jord- och skogsbruksministeriets blankett nr 364 eller motsvarande datautskrift användas. Jordbrukaren skall till sin ansökan bifoga en utredning om användandet av rådgivningsservicen. Ansökan skall innehålla gårdsspecifika uppgifter om stöd av mindre betydelse som beviljats under samma år som stödet söks eller under de tre föregående kalenderåren, tidpunkten för rådgivningen och hur länge rådgivningen pågått, rådgivningsmodulen samt priset för rådgivningstjänsten separat för varje rådgivningsmodul och med mervärdesskatteandelen specificerad.

Stödansökan skall inom 60 kalenderdagar från det att rådgivningen avslutats lämnas till landsbygdsnäringsmyndigheten i den kommun inom vars område gårdsbruksenhetens driftscentrum är beläget. Om gårdsbruksenheten inte har något driftscentrum skall ansökan lämnas till landsbygdsnäringsmyndigheten i den kommun inom vars område merparten av gårdsbruksenhetens åkrar är belägna. En ansökan som inlämnats per post anses ha inlämnats i tid, om den har poststämplats den sista ansökningsdagen eller tidigare, adresserad till ovan nämnda behöriga myndighet. En försenad ansökan avslås och stödet kan inte beviljas.

5 §
Beviljande och betalning av stöd

Kommunens landsbygdsnäringsmyndighet beslutar om beviljande av stöd och betalar ut stödet. Stöd för jordbruksrådgivning beviljas såsom stöd av mindre betydelse. För beviljande av stöd av mindre betydelse förutsätts att stödbeloppet inte överskrider det maximibelopp för stöd av mindre betydelse som fastställts i Europeiska gemenskapens lagstiftning per gårdsbruksenhet och per land.

6 §
Ändringssökande

I beslut som kommunens landsbygdsnäringsmyndighet fattat med stöd av denna förordning får ändring sökas i enlighet med 10 § i lagen om förfarandet vid skötseln av stöduppgifter i fråga om landsbygdsnäringar (1336/1992).

7 §
Ikraftträdande

Denna förordning träder i kraft den 21 februari 2007.

Åtgärder som verkställigheten av förordningen förutsätter får vidtas innan förordningen träder i kraft.

Helsingfors den 15 februari 2007

Jord- och skogsbruksminister
Juha Korkeaoja

Regeringssekreterare
Outi Kostama

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.