173/2007

Given i Helsingfors den 15 februari 2007

Statsrådets förordning om lämnande av uppgifter om kommun- och servicestrukturreformen till statsrådet

I enlighet med statsrådets beslut, fattat på föredragning från inrikesministeriet, föreskrivs med stöd av 14 § i lagen av den 9 februari 2007 om en kommun- och servicestrukturreform (169/2007):

1 §
Tillämpningsområde

I denna förordning bestäms om hur de i 7 § i lagen om en kommun- och servicestrukturreform (169/2007), nedan ramlagen, avsedda planerna och de i 10 § avsedda utredningarna och genomförandeplanerna skall vara strukturerade samt om hur kommunerna skall lämna utredningarna och planerna till statsrådet.

I denna förordning bestäms också om vilken service den i 10 § 2 mom. 4 punkten i ramlagen avsedda utredningen om servicenätets täckning och den i 10 § 2 mom. 5 punkten i lagen avsedda planen för ordnandet av kommunens viktigaste funktioner samt för personalresursernas tillräcklighet och utveckling åtminstone skall gälla.

2 §
Planer som gäller vissa stadsregioner

De planer som avses i 7 § i ramlagen skall innehålla en utredning om

1) nuläget och utvecklingsbehovet när det gäller samordningen av markanvändningen, boendet och trafiken samt användningen av kommunal service över kommungränserna,

2) genom vilka metoder kommunerna har beslutat förbättra samordningen av markanvändningen, boendet och trafiken i regionen,

3) de metoder genom vilka kommunerna har beslutat förbättra användningen av kommunal service över kommungränserna i regionen, samt

4) genomförande av och tidtabell för planen.

I den plan för huvudstadsregionen som avses i 7 § 1 mom. i ramlagen skall, utöver vad som bestäms i 1 mom., dessutom utredas hur de projekt i syfte att utveckla samarbetet som redan pågår har beaktats i planen.

I de planer som gäller de stadsregioner som anges i 7 § 2 mom. i ramlagen skall, utöver vad som bestäms i 1 mom. i denna paragraf, dessutom utredas om andra kommuner utöver de som nämns i lagens 7 § 2 mom. har deltagit i planeringen. Om kommunerna i regionen enhälligt har beslutat att det inte är nödvändigt att utarbeta en plan, skall detta jämte motivering meddelas statsrådet. Om beslut har fattats att en plan som motsvarar den som avses i detta moment skall utarbetas för någon annan stadsregion än dem som nämns i 7 § 2 mom. i ramlagen, kan de i 1 mom. avsedda uppgifterna om planen lämnas till statsrådet.

3 §
Kommunens utredning

Den i 10 § 1 mom. i ramlagen avsedda utredningen om de åtgärder som kommer att vidtas i kommunen med stöd av 5 § i ramlagen skall innehålla uppgifter om

1) de åtgärder som kommunerna kommer att vidta för att ändra kommunindelningen i enlighet med kommunindelningslagen (1196/1997),

2) de kommuner som tillsammans bildar ett i 5 § 3 mom. i ramlagen avsett samarbetsområde för primärvården och sådana uppgifter inom socialväsendet som är nära anslutna till primärvården,

3) de uppgifter inom primärvården och socialväsendet som tillhandahålls inom det i 2 punkten avsedda samarbetsområdet samt om hur miljö- och hälsoskyddet samt företagshälsovården skall ordnas,

4) de åtgärder som kommunen har vidtagit för att bilda ett i 5 § 4 mom. i ramlagen avsett samarbetsområde för den grundläggande yrkesutbildningen,

5) på vilket av de sätt som avses i 5 § 2 mom. i ramlagen ett i 2 och 4 punkten avsett samarbetsområde bildas samt hur beslutsfattandet inom samarbetsområdet ordnas,

6) hur de språkliga rättigheterna skall tryggas i tvåspråkiga kommuner och i kommuner vilkas ställning som enspråkig eller tvåspråkig kommun förändras samt inom samarbetsområden till vilka hör kommuner med olika språk eller tvåspråkiga kommuner,

7) varför en kommun eller ett samarbetsområde som uppfyller det i 5 § 3 och 4 mom. i ramlagen angivna kravet på befolkningsunderlag inte kan bildas på grund av dess karaktär av skärgårdskommun eller skärgårdsområde eller långa avstånd eller varför det är nödvändigt att avvika från det föreskrivna kravet på befolkningsunderlag i syfte att trygga de språkliga rättigheterna,

8) de ändringar som de i 1―7 punkten avsedda åtgärderna medfört, samt

9) tidtabellen för bildande av kommuner eller samarbetsområden.

Den i 10 § 1 mom. i ramlagen avsedda utredningen om de åtgärder som kommer att vidtas i kommunen med stöd av 6 § i ramlagen skall innehålla uppgifter om

1) den i 6 § i ramlagen avsedda samkommun som kommunen kommer att tillhöra och övriga kommuner som hör till samkommunen,

2) den i lagen om specialiserad sjukvård (1062/1989) och lagen angående specialomsorger om utvecklingsstörda (519/1977) avsedda service för vilken en i 1 punkten avsedd samkommun ansvarar,

3) de uppgifter som kommunen eventuellt kommer att ge en i 1 punkten avsedd samkommun utöver de uppgifter som nämns i 2 punkten,

4) hur en i 1 punkten avsedd samkommun i enlighet med kommunernas beslut främjar beaktandet av hälsa, funktionsförmåga och social trygghet inom sitt område,

5) de ändringar som de i 1―4 punkten avsedda åtgärderna medfört, samt

6) den tidpunkt från vilken samkommunen svarar för tillhandahållandet av de uppgifter som avses i 1―4 punkten.

4 §
Genomförandeplan

Den i 10 § 2 mom. i ramlagen avsedda genomförandeplanen skall innehålla de uppgifter som framgår av nämnda lagrum med beaktande av bestämmelserna i denna paragraf. Syftet med genomförandeplanen är att stöda beredningen av kommunens i 3 § avsedda utredning. I genomförandeplanen bedöms kommunens ekonomiska förutsättningar att för invånarna trygga de tjänster som förutsätts enligt lagstiftningen.

Den befolkningsanalys och analys av servicebehovet som avses i 10 § 2 mom. 1 punkten i ramlagen skall göras i kommunen för 2015 och 2025 i fråga om i lagens 5 § 3 mom. avsedd primärvård och sådana uppgifter inom socialväsendet som är nära anslutna till primärvården, i lagens 5 § 4 mom. avsedd grundläggande yrkesutbildning, i lagens 6 § avsedd specialiserad sjukvård och uppgifter inom specialomsorgerna om utvecklingsstörda, uppgifter inom undervisnings- och kulturväsendet enligt kommunens beslut samt andra tjänster som är viktiga med tanke på kommunens verksamhet och ekonomi. Befolkningsanalysen skall göras enligt åldersgrupp på basis av Statistikcentralens uppgifter eller av grundad anledning på basis av andra prognoser.

Den i 10 § 2 mom. 3 punkten i ramlagen avsedda planen för de metoder som används vid genomförandet av reformen skall innehålla

1) de i 3 § i denna förordning föreskrivna uppgifterna,

2) en utredning om på vilka andra sätt än de som anges i 2 och 3 § i denna förordning kommunen har ökat samarbetet med andra kommuner i fråga om de uppgifter som avses i 2 mom., samt

3) en bedömning av förändringarna i sätten att producera den service som avses i 2 mom. och uppgifter om eventuella andra åtgärder med hjälp av vilka ordnandet och produktionen av service skall effektiveras.

Den i 10 § 2 mom. 4 punkten i ramlagen avsedda utredningen om servicenätets täckning och den i 5 punkten i nämnda moment avsedda planen för hur kommunens viktigaste funktioner skall ordnas samt för personalresursernas tillräcklighet och utveckling skall göras i fråga om de i 2 mom. avsedda servicehelheterna. Utredningen och planen skall göras för 2009 och 2013 med beaktande av befolkningens och personalens ålders- och könsfördelning. Dessutom skall i fråga om servicenätets täckning befolkningens språkliga indelning beaktas i tvåspråkiga kommuner och i kommuner vilkas ställning som enspråkig eller tvåspråkig kommun förändras, samt inom sådana i 5 § 3 och 4 mom. i ramlagen avsedda samarbetsområden och i sådana i 6 § i ramlagen avsedda samkommuner till vilka hör kommuner med olika språk eller tvåspråkiga kommuner. Planen för personalresursernas tillräcklighet och utveckling skall göras på basis av uppgifter från Kommunernas pensionsförsäkring eller av grundad anledning på basis av andra prognoser.

5 §
Utredning om organiseringen och samarbetet med personalen

De utredningar och planer som avses i denna förordning skall innehålla uppgifter om hur beredningen av dem i kommunerna och regionerna har organiserats och genomförts i samarbete med företrädare för kommunernas personal. Av utredningarna och planerna skall dessutom framgå övriga samarbetsparter som har deltagit i beredningen.

6 §
Lämnande av utredningar och planer till statsrådet

De utredningar och planer som avses i denna förordning skall lämnas till statsrådet på en blankett som inrikesministeriet har utformat.

Om kommunen beslutar att verkställa en ändring i kommunindelningen vid ingången av 2009, skall den i 4 § avsedda genomförandeplanen lämnas till statsrådet före utgången av 2007 samtidigt som förslaget till ändring av kommunindelningen och kommunens i 3 § avsedda utredning. Om den i 2 § avsedda plan som gäller vissa stadsregioner, kommunens i 3 § avsedda utredning och den i 4 § avsedda genomförandeplanen bereds gemensamt, skall planerna samordnas och lämnas till statsrådet senast den 31 augusti 2007.

Utredningarna och planerna skall sändas elektroniskt till inrikesministeriet under den adress som uppges av ministeriet.

7 §
Ikraftträdande

Denna förordning träder i kraft den 23 februari 2007 och gäller till utgången av 2008.

Åtgärder som verkställigheten av förordningen förutsätter får vidtas innan förordningen träder i kraft.

Helsingfors den 15 februari 2007

Region- och kommunminister
Hannes Manninen

Regeringsråd
Arto Sulonen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.