172/2007

Given i Helsingfors den 15 februari 2007

Statsrådets förordning om vissa gränsvärden för de nyckeltal som gäller för kommunens ekonomi

I enlighet med statsrådets beslut, fattat på föredragning från inrikesministeriet, föreskrivs med stöd av 9 § 1 mom. i lagen av den 9 februari 2007 om en kommun- och servicestrukturreform (169/2007):

1 §
Tillämpningsområde

I denna förordning bestäms om de i 9 § i lagen om en kommun- och servicestrukturreform (169/2007) avsedda gränsvärdena för de nyckeltal för kommunens ekonomi som beskriver finansieringens tillräcklighet eller kommunens soliditet.

2 §
Gränsvärden för nyckeltalen

De gränsvärden som avses i 9 § i lagen om en kommun- och servicestrukturreform underskrids, om underskottet i balansräkningen enligt kommunens bokslut per invånare är minst 1 000 euro i det senast godkända bokslutet före utredningen och minst 500 euro i bokslutet före det.

Gränsvärdena underskrids även, om samtliga följande villkor uppfylls i kommunens ekonomi enligt de bokslut som avses i 1 mom.:

1) kommunens årsbidrag utan det finansieringsunderstöd enligt provning som kommunen beviljats enligt 13 § i lagen om statsandelar till kommunerna (1147/1996) är negativt,

2) kommunens inkomstskattesats är minst 0,5 procentenheter högre än den vägda genomsnittliga inkomstskattesatsen för alla kommuner,

3) lånebeloppet per invånare i kommunen överskrider det genomsnittliga lånebeloppet för alla kommuner med minst 50 procent,

4) kommunens balansräkning uppvisar underskott,

5) kommunens soliditet understiger 50 procent och

6) kommunens relativa skuldsättning är minst 50 procent.

3 §
Uppgifter som tillämpas och beräkningsgrunder

Gränsvärdena för de nyckeltal som avses i 2 § 2 mom. räknas ut årligen utgående från de kommunala bokslutsuppgifter som Statistikcentralen tillhandahåller. Som grund för beräkningen av nyckeltalen används Statistikcentralens beräkningsgrunder och den inkomstskattesats som kommunen fastställt.

4 §
Ikraftträdande

Denna förordning träder i kraft den 23 februari 2007 och gäller till utgången av 2012.

Helsingfors den 15 februari 2007

Region- och kommunminister
Hannes Manninen

Konsultativ tjänsteman
Rainer Alanen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.