168/2007

Given i Helsingfors den 15 februari 2007

Social- och hälsovårdsministeriets förordning om grunderna för ersättning för läkar- och tandläkarutbildning samt hälsovetenskaplig forskning på universitetsnivå år 2007

I enlighet med social- och hälsovårdsministeriets beslut föreskrivs med stöd av 47 § 2 mom. och 47 b § 1 mom. i lagen av den 1 december 1989 om specialiserad sjukvård (1062/1989), sådana de lyder, 47 § 2 mom. i lag 1115/1999 och 47 b § 1 mom. i lag 1227/2004:

1 §
Utbildning vid universitetssjukhus

Den ersättning för kostnader för läkar- och tandläkarutbildning som betalas till en samkommun som är huvudman för ett universitetssjukhus uppgår till 62 600 euro för en enhet beräknad enligt det sammanlagda medeltalet medicine licentiatexamina och odontologie licentiatexamina och nya studerande.

Ersättningen för varje specialläkarexamen och specialtandläkarexamen är 62 600 euro. Den ersättning som betalas för en specialläkarexamen som avses i 3 a § 2 mom. i den genom förordningen om specialläkarexamen (678/1998) upphävda förordningen om specialläkarexamen (691/1985), nedan den upphävda förordningen, är dock 23 500 euro.

Sådan ersättning som avses i 2 mom. betalas inte för kostnader som föranleds av specialläkarexamina inom idrottsmedicin, hälsovård, företagshälsovård och allmän medicin, av specialtandläkarexamen inom hälsovård eller av sådan utbildning som krävs för administrativ kompetens och som avses i 3 a § 3 mom. i den upphävda förordningen och i 6 a § i förordningen om specialtandläkarexamen (629/1984). Om ett universitetssjukhus ger utbildning inom ett utbildningsprogram som leder till specialläkarexamen inom idrottsmedicin, hälsovård, företagshälsovård och allmän medicin eller utbildning inom ett utbildningsprogram som leder till specialtandläkarexamen inom hälsovård betalas till den samkommun som är huvudman för sjukhuset 1 329 euro i ersättning per utbildningsmånad enligt ett utbildningsprogram som universitetet har godkänt och för varje läkare eller tandläkare som deltagit i utbildningen.

När ett universitet för specialiseringsutbildning för tandläkare anlitar ett universitetssjukhus för vilket en sådan samkommun är huvudman inom vars område det finns ett universitet vid vilket specialtandläkarexamen enligt förordningen om specialtandläkarexamen inte kan avläggas, skall, till den samkommun som är huvudman för det universitetssjukhus som ger utbildningen, för varje tandläkare som deltagit i utbildningen, betalas 1 329 euro i ersättning per utbildningsmånad enligt ett utbildningsprogram som universitetet har godkänt.

2 §
Grundutbildning vid någon annan enhet än ett universitetssjukhus

När grundutbildning för läkare eller tandläkare ges vid någon annan verksamhetsenhet inom hälso- och sjukvården än vid ett universitetssjukhus, betalar den samkommun som är huvudman för universitetssjukhuset ersättning för de kostnader som utbildningen medför enligt vad serviceproducenten, den samkommun som är huvudman för universitetssjukhuset och universitetet sinsemellan kommer överens om.

3 §
Specialiseringsutbildning vid någon annan enhet än ett universitetssjukhus

När ett universitet för specialiseringsutbildning för läkare eller tandläkare i stället för ett universitetssjukhus anlitar någon annan verksamhetsenhet inom hälso- och sjukvården med en samkommun som huvudman, en verksamhetsenhet inom hälso- och sjukvården med en kommun som huvudman, ett statligt sinnessjukhus eller en sådan verksamhetsenhet inom hälso- och sjukvården som avses i 2 § i statsrådets förordning om serviceproducenter som är berättigade till ersättning för kostnader för läkar- och tandläkarutbildning samt hälsovetenskaplig forskning på universitetsnivå (1103/2005) är ersättningen för de kostnader som utbildningen medför för serviceproducenten 1 329 euro per utbildningsmånad enligt ett utbildningsprogram som universitetet har godkänt och för varje läkare eller tandläkare som deltagit i utbildningen. Ersättning betalas dock inte för kostnader för utbildning som krävs för administrativ kompetens och som avses i 3 a § 3 mom. i den upphävda förordningen och i 6 a § i förordningen om specialtandläkarexamen.

4 §
Tilläggsutbildning för läkare inom primärvården och praktisk tjänstgöring för tandläkare samt tjänstgöring som i vissa fall förutsätts av personer som avlagt grundexamen utomlands

Den ersättning som för kostnader för tilläggsutbildning för läkare inom primärvården och för kostnader som föranleds av praktisk tjänstgöring för legitimerade tandläkare samt för kostnader för sådan utbildning eller tjänstgöring som kan jämställas med dessa och likaså den ersättning som för kostnader för tjänstgöring som avses i 14 § i förordningen om yrkesutbildade personer inom hälso- och sjukvården (564/1994) betalas till en kommun eller samkommun som är huvudman för ett sjukvårdsdistrikt eller en hälsovårdscentral är 1 329 euro per månad för varje läkare eller tandläkare som deltagit i utbildningen eller fullgjort tjänstgöringen.

För att ersättning skall betalas krävs minst en månads sammanhängande utbildning eller tjänstgöring för varje läkare eller tandläkare som deltagit i utbildningen eller fullgjort tjänstgöringen.

5 §
Poängsättning för forskningsrapporter som publicerats åren 2003–2005

Ersättningen för kostnader som föranleds av hälsovetenskaplig forskning på universitetsnivå vid en verksamhetsenhet inom hälso- och sjukvården som en kommun eller samkommun är huvudman för, vid ett statligt sinnessjukhus eller en sådan verksamhetsenhet inom hälso- och sjukvården som avses i 1 § i förordningen om serviceproducenter som är berättigade till ersättning för kostnader för läkar- och tandläkarutbildning samt hälsovetenskaplig forskning på universitetsnivå beräknas på basis av publikationspoäng som fastställs som följer:

doktorsavhandling som monografi 6
doktorsavhandling som består av en sammanställning av publikationer 1
artikel som publicerats i någon av följande finska hälsovetenskapliga publikationer, i vilka används ett förfarande med extern utvärdering:
Duodecim
Finska Läkaresällskapets handlingar
Hoitotiede
Kommunalläkaren
Finlands Tandläkartidning
Finlands Läkartidning
Sosiaalilääketieteellinen aikakauslehti 0,5
för artiklar som publicerats i en utländsk publikation ges poäng enligt deras impact-faktor enligt följande:
impact-faktor lägre än 1 1
" 1–lägre än 4 2
" 4 eller över 3

För erhållande av ersättning krävs att de sammanlagda publikationspoängen för en verksamhetsenhet inom hälso- och sjukvården under 2003–2005 är minst tre.

6 §
Publikationspoängens värde

Värdet av en sådan publikationspoäng som avses i 5 § är 5 783,38 euro.

7 §
Antalet examina och publikationspoäng

Det sammanlagda antalet examina och publikationspoäng samt de i 1 § 1 mom. avsedda examina och nya studerande beräknas som medeltalet för de tre senaste kalenderår för vilka uppgifter kan erhållas.

8 §
Poängsättning för forskningsrapporter som publicerats år 2006 och beaktande av poäng vid beräkning av ersättning

Ersättningen för kostnader som föranleds av hälsovetenskaplig forskning på universitetsnivå vid sådana verksamhetsenheter inom hälso- och sjukvården som avses i 5 § 1 mom. beräknas i fråga om forskningsrapporter som publicerats år 2006 på basis av publikationspoäng som fastställs som följer:

doktorsavhandling som monografi 6
doktorsavhandling som består av en sammanställning av publikationer 1
artikel som publicerats i någon av följande publikationer, i vilka används ett förfarande med extern utvärdering:
Duodecim
Finska Läkaresällskapets handlingar
Hoitotiede
Kommunalläkaren
Finlands Tandläkartidning
Finlands Läkartidning
Sosiaalilääketieteellinen aikakauslehti 0,5
för artiklar som publicerats i en utländsk publikation ges poäng enligt deras impact-faktor enligt följande:
impact-faktor lägre än 1 1
" 1–lägre än 4 2
" 4 eller över 3

För erhållande av ersättning krävs att de sammanlagda publikationspoängen för en verksamhetsenhet inom hälso- och sjukvården under 2004–2006 är minst tre.

9 §
Anvisande av ersättning för forskningskostnader för forskning som hänför sig till hälsovårdsservicesystemet

En samkommun som är huvudman för ett universitetssjukhus skall av den ersättning som den erhållit med stöd av 5 § anvisa minst en tiondedel för forskning kring effekterna och kostnadseffekterna av undersöknings- och behandlingsmetoder samt för forskning som hänför sig till hälsovårdsservicesystemet, i synnerhet hälsovårdscentralerna. Kliniska läkemedelsundersökningar i anslutning till ansökan om ett sådant försäljningstillstånd för läkemedelspreparat som avses i 21 § i läkemedelslagen (395/1987) räknas inte som undersökningar av effekterna och kostnadseffekterna av undersöknings- och behandlingsmetoder.

10 §
Ansökan om ersättning och avgörande av ansökan

Kommuner, samkommuner, statliga sinnessjukhus och andra serviceproducenter skall ansöka om i 47 a § 2 och 3 mom. i lagen om specialiserad sjukvård (1062/1989) avsedd ersättning halvårsvis på så sätt att ersättning för det första halvåret söks senast den 30 september samma år och ersättning för det andra halvåret senast den 31 mars följande år.

En ansökan om ersättning som inlämnats inom den tid som anges i 1 mom. skall avgöras av länsstyrelsen under det kalenderår då ansökan inkommit till länsstyrelsen.

Om ansökan inte är tillräcklig som grund för avgörandet, skall en begäran om komplettering av ansökan sändas till sökanden utan dröjsmål.

11 §
Skyldighet att lämna uppgifter

En samkommun som är huvudman för ett universitetssjukhus skall före utgången av juni 2008 lämna social- och hälsovårdsministeriet en utredning över hur den ersättning som samkommunen erhållit med stöd av 1, 2 och 5 § har använts. Andra serviceproducenter som är huvudmän för sådana verksamhetsenheter inom hälso- och sjukvården som avses i 5 § skall inom samma tid lämna en utredning över hur den ersättning som de erhållit med stöd av 5 § har använts.

I en i 1 mom. avsedd utredning över användningen av den ersättning som erhållits med stöd av 5 § skall specificeras på vilket sätt den totala ersättning som erhållits har anvisats för grundforskning, klinisk forskning samt forskning kring funktionen hos och effekterna av hälsovårdsservicesystemet jämte annan forskning. I utredningen skall dessutom specificeras hur den finansiering som ersättningstagaren anvisat för forskning som avses i denna förordning indelas i finansiering som erhållits med stöd av 5 §, i finansiering som annars givits av huvudmannen för verksamhetsenheten inom hälso- och sjukvården och i annan finansiering.

Huvudmän för verksamhetsenheter inom hälso- och sjukvården som avses i förordningen om serviceproducenter som är berättigade till ersättning för kostnader för läkar- och tandläkarutbildning samt hälsovetenskaplig forskning på universitetsnivå skall dessutom lämna social- och hälsovårdsministeriet de uppgifter om verksamheten och om finansieringen av den som ministeriet begär.

12 §
Ikraftträdande

Denna förordning träder i kraft den 19 februari 2007.

Förordningen tillämpas på ersättningar som betalas för år 2007. Förordningens 8 § tillämpas dock vid beräknandet av ersättning som betalas för år 2008.

Helsingfors den 15 februari 2007

Omsorgsminister
Liisa Hyssälä

Regeringsråd
Pekka Järvinen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.