161/2007

Given i Helsingfors den 8 februari 2007

Kommunikationsministeriets förordning om ändring av kommunikationsministeriets förordning om Sjöfartsverkets avgiftsbelagda prestationer

I enlighet med kommunikationsministeriets beslut

upphävs i kommunikationsministeriets förordning av den 7 december 2005 om Sjöfartsverkets avgiftsbelagda prestationer (981/2005) 3 § 1 mom. 2 punkten, samt

ändras 2 § 1 punkten, 3 § 1 mom.1 punkten underpunkt l och 5 punkten, 2 och 4 mom. samt bilaga 1, som följer:

2 §
Offentligrättsliga prestationer med fasta avgifter

I 6 § 2 mom. i lagen om grunderna för avgifter till staten (150/1992) avsedda avgiftsbelagda offentligrättsliga prestationer, för vilka Sjöfartsverket tar ut fasta avgifter enligt avgiftstabellerna i bifogade bilagor, är

1) sjöfartsinspektionens prestationer (bilaga 1),


3 §
Offentligrättsliga prestationer enligt självkostnadsvärdet

Avgiftsbelagda offentligrättsliga prestationer, för vilka Sjöfartsverket tar ut en avgift som fastställs enligt prestationens självkostnadsvärde, är följande prestationer utförda av sjöfartsinspektionen:

1) besiktningar och inspektioner om vilka bestäms eller föreskrivs i


l) kommunikationsministeriets förordning om landsvägsfärjor (20/2006),


5) sjöfartsskyddsutredningar av hamnar och hamnanläggningar, godkännande av hamnarnas och hamnanläggningarnas skyddsplaner och besiktigande av fartyg enligt vad som föreskrivs i 4 § 1 punkten i lagen om sjöfartsskydd på vissa fartyg och i hamnar som betjänar dem och om tillsyn över skyddet (485/2004) och kontroller i de fall som avses i den nämnda lagens 21 § 2 mom.,


Grunden för timdebitering enligt självkostnadsvärdet är de kostnader dividerade med antalet fakturerade arbetstimmar som hänför sig till besiktningar och inspektioner, kontroll av redarens säkerhetsledningssystem och fartygets ledningsarrangemang, genomförande av skyddsbedömningar av hamnar och hamnanläggningar och godkännande av skyddsplaner, godkännande av hamnområdets säkerhetsutredning, kontroll av hamnverksamheten och beviljande av undantag samt bedömning av kvalitetssystem för sjöfartsläroanstalter. Av kunden faktureras endast de egentliga besiktnings- och inspektionstimmar och övriga arbetstimmar som utförts på fartyget, på varvet, hos redaren, i hamnen, i hamnanläggningen, vid kontrollbesök som hänför sig till de kontrollåtgärder som avses i 22―30 § i lagen om säkerhet och utsläppskrav i fråga om vissa fritidsbåtar, i hamnområdet, i en sjöfartsläroanstalt samt vid Sjöfartsverket då kunden varit närvarande samt de ersättningar enligt resereglementet för statstjänstemän som hänför sig till dem.

Timdebiteringen för de prestationer som avses ovan i 1 mom. 5, 6, 8 och 9 punkten är 228 euro för den första påbörjade arbetstimmen och 114 euro för varje därefter påbörjad halv arbetstimme.Denna förordning träder i kraft den 15 februari 2007 och gäller till utgången av 2007.

Helsingfors den 8 februari 2007

Kommunikationsminister
Susanna Huovinen

Sjöfartsråd
Sirkka-Heleena Nyman

Bilaga 1

SJÖFARTSINSPEKTIONENS PRESTATIONER

CERTIFIKAT OCH ANDRA HANDLINGAR

Säkerhetscertifikat euro
Säkerhetscertifikat för passagerarfartyg 175
Konstruktionssäkerhetscertifikat för lastfartyg 175
Utrustningssäkerhetscertifikat för lastfartyg 175
Radiosäkerhetscertifikat för lastfartyg 175
Lastlinjecertifikat 175
Fartygsdispenser och dispenscertifikat 264
Överensstämmelseintyg (redare)
Utrikesfart 175
Inrikesfart 88
Certifikat om godkänd säkerhetsorganisation (fartyg)
Utrikesfart 175
Inrikesfart 88
Passagerarfartyg i inrikestrafik, säkerhetscertifikat 88
Certificate of Compliance, fiskefartyg, 24 m och över 88
Övriga säkerhetscertifikat 175
Lastsäkringsmanual
Godkännande 439
Förnyad bedömning av lastsäkringsmanual 175
Utbildningshandbok (livräddningsutrustning, brandskydd, höghastighetspassagerarfartyg eller fiskefartyg)
Godkännande 439
Förnyad bedömning av utbildningshandboken 175
Övriga intyg och beslut 88

Korrigering av enskilda sidor i lastsäkringsmanualen eller utbildningshandboken för uppdaterande av kontaktuppgifter eller av motsvarande orsaker är en avgiftsfri åtgärd.

Certifikat och handlingar som hänför sig till skyddet av den marina miljön euro
te1>IAPP-certifikat 175
IOPP-certifikat för tankfartyg 175
IOPP-certifikat för annat fartyg 175
ISPP-certifikat 175
CLC-certifikat 175
Certifikat enligt IGC-, GC- eller eGC-koden 175
Certifikat enligt IBC- eller BCH-koden 439
NLS-certifikat 88
Fartygsavfallsdispens 88
Inspektion av (fullständig) procedurmanual 878
Inspektion av (förenklad) procedurmanual 439
Inspektion av beredskapsplan för oljeolycka (SOPEP) 439
Uppdatering av beredskapsplan för oljeolycka (SOPEP) 175
Beredskapsplan, olycka i den marina miljön (SMPEP)
Inspektion 439
Uppdatering 175
Certifikat för fartyg som transporterar INF-last 175
Beredskapsplan för fartyg som transporterar INF-last
Inspektion 439
Uppdatering 175
Dispens för transport av farligt gods 264
Certifikat för transport av farligt gods
Vid utfärdande av certifikat för första gången
Grundavgift 175
Tilläggsavgift för varje enskilt lastutrymme 88
Ändring i lastutrymme 88
Förnyande av certifikat 88
Dispens angående lastutrymme 264
Övriga intyg och beslut 88

Mätbrev och dräktighetsbevis

För mätbrev samt för dräktighetsbevis för ett fartyg som hör hemma i ett land som inte har ingått 1969 års internationella skeppsmätningskonvention (FördrS 31/1982) betalas en avgift om 0,08 euro, multiplicerad med fartygets bruttodräktighet. Avgiften är dock minst 181 euro.

Godkännande av stabilitetsuppgifter euro
Passagerarfartyg, nybygge 703
Lastfartyg, nybygge 703
Läckstabilitet och intyg enligt Stockholmsöverenskommelsen 703
Systerfartyg 235
Ombyggnad 439
Periodiskt krängningsprov 235
Stabilitetskalkyler för litet lastfartyg (under 80 m) 439
Tillstånd för lastning av spannmål 439
Godkännande av enskilt lastfall 175
Övriga intyg och beslut 88
Bemanningscertifikat, behörighetsbrev och behörighetsintyg samt övriga handlingar som hänför sig till bemanning och behörighet euro
Förhandsutlåtande om bemanningen eller bemanningscertifikat
Utrikesfart 175
Förnyande 88
Inrikesfart 88
Förnyande 44
Om bemanningscertifikatet motsvarar förhandsutlåtandet tas hälften av den ovan nämnda avgiften ut för bemanningscertifikatet.
Behörighetsbrev med undantag för behörighetsbrev för vaktman, däcksman, fartygskock och fartygsservitör 88
Förnyande 44
Intyg om tilläggsbehörighet och förnyande av det 44
Dispens för högre befattning 264
Behörighetsbrev för vaktman, däcksman, fartygskock och fartygsservitör 44
behörighetsintyg för VTS-operatörer 88
Förnyande 44
Anteckning om godkänd grundutbildning för VTS-chefer 44
Sjömansläkarrättigheter 146
Dispens av hälsoskäl
Positivt beslut 88
Förnyande 44
Negativt beslut är avgiftsfritt.
STCW-behörighetsintyg 88
Förnyande 44
Tillstånd att utföra underhåll av handsläckare 44
Övriga intyg 59
Övriga intyg och handlingar euro
Internationellt förarbrev för fritidsbåt 88
Förnyande 44
Internationellt certifikat för fritidsbåt 88
Förnyande 44
Intyg om förande av hyresbåt 88
Förnyande 44
Intyg om skötsel av hyresbåtars maskiner 88
Förnyande 44
Intyg om förhör med förare av linstyrd färja 88
Intyg om förhör med förare, fiskefartyg 88
Utlåtande om dubbelbotten 88
Registreringsbevis för tryckkärl i fartyg 88
Isklasser
Fastställande av fartygs isklass 878
Inspektion av modelltestrapporter avseende maskineffekt 504
Inspektion av maskineffektkalkyler 216
Beslut om båtföreningars flaggor 88
Typgodkännande av yrkesbåt 88
Övriga intyg och beslut 88
Skyddsdokument i anslutning till skyddsåtgärder avseende fartyget, hamnen och hamnanläggningen
euro
Fartygets skyddsplan
Godkännande 439
Förnyad bedömning av skyddsplanen 175
Internationellt sjöfartsskyddscertifikat 175
Interimistiskt internationellt sjöfartsskyddscertifikat 175
Deklaration om överensstämmelse för hamnanläggning 175
Deklaration om överensstämmelse för hamnen 175
Deklaration om överensstämmelse för hamnskyddschef och övrig skyddspersonal 88
Handlingar som hänför sig till övervakning av säker lastning och lossning av vissa bulkfartyg euro
Temporärt tillstånd som beviljas nyligen inrättade terminaler 175
Beslut angående utnämning av bedömningsorgan 439
Prestationer som hänför sig till transport och tillfällig förvaring av farliga ämnen på hamnområden euro
Säkerhetsutredning för ett hamnområde
Godkännande första gången 439
Godkännande av ändring 175
Förnyat godkännande 175
Undantag 264
Registrering av fartygspersonal euro
Utdrag ur sjömansregistret 10

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.