158/2007

Given i Helsingfors den 8 februari 2007

Jord- och skogsbruksministeriets förordning om ändring av jord- och skogsbruksministeriets förordning om försiktighetsåtgärder för förebyggande av överföringen av aviär influensa mellan vilda fåglar och fjäderfä

I enlighet med jord- och skogsbruksministeriets beslut

ändras i jord- och skogsbruksministeriets förordning av den 19 maj 2006 om försiktighetsåtgärder för förebyggande av överföringen av aviär influensa mellan vilda fåglar och fjäderfä (386/2006) 2 § samt

fogas till förordningen en ny 5 a―5 c § som följer:

2 §
Definitioner

I denna förordning avses med

1) fjäderfä höns, kalkoner, pärlhöns, ankor, änder, gäss, vaktlar, duvor, fasaner, rapphöns, tjädrar, orrar, påfåglar, strutsar, emuer, nanduer samt andra fåglar som föds upp i hägn,

2) hägnade vattenfåglar ankor, änder och gäss,

3) vilda vattenfåglar fåglar i ordningen andfåglar (Anseriformes) och fåglar i ordningen strandfåglar (Charadriiformes),

4) djurhållningsplats ett eller flera hägn eller en eller flera anläggningar, byggnader eller andra platser där fåglar hålls, uppföds eller hanteras, samt

5) friflygning sådana flygturer från duvslag som är nödvändiga för fåglarnas välbefinnande.

5 a §
Förbud mot att hålla fjäderfä utomhus

Det är förbjudet att hålla fjäderfä ute. Förbudet gäller också djurhållningsplatser som bedriver ekologisk produktion.

Förbudet enligt 1 mom. gäller emellertid inte

1) djurparker som avses i 20 § i djurskyddslagen (247/1996),

2) friflygning från duvslag, samt

3) sådana djurhållningsplats där det inte samtidigt hålls både hägnade vattenfåglar och annat fjäderfä för kommersiell kött- eller äggproduktion och där utehägn har skyddats med ett tillräckligt finmaskigt nät eller något motsvarande sätt så, att vilda vattenfåglar inte kommer i kontakt med fjäderfä som hålls i hägn.

5 b §
Anmälan om att hålla fjäderfä utomhus

Innan fjäderfäna släpps ut i utehägnet skall fjäderfähållaren underrätta kommunalveterinären i den kommun där djurhållningsplatsen ligger om hållandet av fjäderfä utomhus. Anmälan skall lämnas skriftligt och av anmälan skall framgå följande uppgifter:

1) vilka fågelarter fjäderfähållaren håller utomhus;

2) antalet fåglar;

3) avståndet från hållningsplatsen till närmaste sjöar, träsk och åar; samt

4) en redogörelse för hur fåglarna skyddas i utehänget för vilda vattenfåglar.

5 c §
Förande av fjäderfä och andra fåglar till djurutställningar eller motsvarande evenemang

Fjäderfä och andra fåglar får inte föras till djurutställningar eller motsvarande evenemang. Förbudet gäller inte burfåglar som har vistats i landet minst sex månader och som enbart hålls inomhus som sällskapsdjur.


Denna förordning träder i kraft den 15 februari 2007, och dess 5 a―5 c § gäller från och med den 1 mars till och med den 31 maj 2007.

Om fjäderfä hålls i utehägn innan förbudet mot att hålla fåglar utomhus enligt 5 a § träder i kraft, skall anmälan enligt 5 b § om hållande av fåglar utomhus lämnas till kommunalveterinären senast den 1 mars 2007.

Helsingfors den 8 februari 2007

Jord- och skogsbruksminister
Juha Korkeaoja

Veterinäröverinspektör
Taina Aaltonen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.