156/2007

Given i Helsingfors den 8 februari 2007

Statsrådets förordning om delegationen för utlänningars anställnings- och uppehållstillståndsärenden

I enlighet med statsrådets beslut, fattat på föredragning från inrikesministeriet, föreskrivs med stöd av 211 § i utlänningslagen av den 30 april 2004 (301/2004):

1 §
Delegationens sammansättining- och mandattid

Delegationen för utlänningars anställnings- och uppehållstillståndsärenden har en ordförande och en vice ordförande samt högst 20 andra medlemmar. Varje medlem har en personlig ersättare.

Medlemmarna och ersättarna skall företräda inrikesministeriets, utrikesministeriets, finansministeriets, social- och hälsovårdsministeriets samt arbetsministeriets förvaltningsområden.

Medlemmarna utnämns för tre år i sänder. Medlemmarna utnämns på framställning från det ministerium som medlemmen företräder.

Avgår eller avlider en medlem eller ersättare under mandattiden skall inrikesministeriet i hans eller hennes ställe för den återstående mandattiden utnämna en ny medlem eller ersättare som företräder samma ministeriums förvaltningsområde.

2 §
Delegationens arbete

Delegationen sammanträder minst två gånger om året. Ordföranden kallar företrädare för arbetstagar-, företagar- och arbetsgivarorganisationer till samtliga sammanträden i delegationen.

Delegationen kan tillsätta sektioner för mer detaljerad beredning av olika helheter och anlita permanenta sakkunniga. Till medlem av en sektion kan utses även personer som inte hör till delegationen. Som stöd för sitt arbete kan delegationen dessutom tillsätta utrednings- och arbetsgrupper.

3 §
Ikraftträdande

Denna förordning träder i kraft den 15 februari 2007.

Åtgärder som verkställigheten av förordningen förutsätter får vidtas innan förordningen träder i kraft.

Helsingfors den 8 februari 2007

Inrikesminister
Kari Rajamäki

Konsultativ tjänsteman
Tuomo Kurri

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.