152/2007

Given i Helsingfors den 9 februari 2007

Lag om ändring av värdepappersmarknadslagen

I enlighet med riksdagens beslut

upphävs i värdepappersmarknadslagen av den 26 maj 1989 (495/1989) mellanrubriken före 2 kap. 5 a §, sådan den lyder i lag 105/1999,

ändras 1 kap. 1 § 2 mom., 2 kap. 5 och 5 a §, 6 § och mellanrubriken före den samt 6 a, 9, 10, 10 b, 10 c och 11 §, av dem 1 kap. 1 § 2 mom. sådant det lyder i lag 740/1993, 2 kap. 5 § sådan den lyder i nämnda lag 105/1999 och i lag 1517/2001, 2 kap. 5 a §, 6 § och mellanrubriken före den samt 6 a och 10 § sådana de lyder i nämnda lag 105/1999, 2 kap. 9 § sådan den lyder i sistnämnda lag och i lag 442/2006, 2 kap. 10 b § sådan den lyder i nämnda lag 1517/2001, 2 kap. 10 c § sådan den lyder i lag 448/2005 samt 2 kap. 11 § sådan den lyder i nämnda lagar 105/1999 och 1517/2001 samt i lagarna 600/2003, 297/2005 och 448/2005, samt

fogas till 1 kap. 1 §, sådan den lyder i nämnda lagar 740/1993, 297/2005, 448/2005 och 442/2006 samt i lagarna 321/1998 och 228/2004, nya 3―6 mom., varvid de nuvarande 3―6 mom. blir 7―10 mom., till 1 kap. 4 §, sådan den lyder i nämnda lagar 321/1998, 228/2004, 448/2005 samt i lagarna 581/1996 och 522/1998, ett nytt 10 mom., till 2 kap. en ny 5 b §, en ny 5 c § och en ny mellanrubrik före den, en ny 5 d § och en ny mellanrubrik före den, en ny 6 c § och en ny mellanrubrik före den, en ny 6 d § och en ny mellanrubrik före den, en ny 10 d § och en ny mellanrubrik före den, en ny 10 e § och en ny mellanrubrik före den samt till 3 kap. en ny 15 a § och en ny mellanrubrik före den, som följer:

1 kap.

Allmänna stadganden

1 §

Lagens 2 kap. 9, 10, 10 e och 11 § tillämpas även på aktiebolag som avses i aktiebolagslagen (624/2006), vars aktier har tagits upp till handel som motsvarar offentlig handel i en annan stat som hör till Europeiska ekonomiska samarbetsområdet, samt på sådana bolag som motsvarar aktiebolag och som har bolagsrättslig hemort i en stat som inte hör till Europeiska ekonomiska samarbetsområdet, om bolaget enligt 2 kap. 10 c § 2 mom. är skyldigt att överlämna en årlig sammanställning till Finansinspektionen, samt på aktieägare i sådana bolag och på personer som enligt 2 kap. 9 § kan jämställas med aktieägare.

Lagens 2 kap. 5, 5 a―5 d, 6, 6 a, 6 c, 6 d och 10 e § tillämpas på en emittent av aktier, av värdepapper som berättigar till aktier eller av därmed jämförbara värdepapper, om

1) emittentens bolagsrättsliga hemstat är Finland och värdepapperen har tagits upp till handel som motsvarar offentlig handel i en annan stat som hör till Europeiska ekonomiska samarbetsområdet,

2) emittenten har bolagsrättslig hemort i en stat som inte hör till Europeiska ekonomiska samarbetsområdet och emittenten är skyldig att överlämna en årlig sammanställning till Finansinspektionen i enlighet med 2 kap. 10 c § 2 mom.

Lagens 2 kap. 5, 5 a, 5 b, 5 d, 6, 6 c, 6 d och 10 e § tillämpas på en emittent av i 2 § 1 mom. 2 punkten avsedda värdepapper vars nominella värde eller bokföringsmässiga motvärde understiger 1 000 euro, om

1) emittentens bolagsrättsliga hemstat är Finland och värdepappren har tagits upp till handel som motsvarar offentlig handel i en annan stat som hör till Europeiska ekonomiska samarbetsområdet, eller

2) emittenten har bolagsrättslig hemort i en stat som inte hör till Europeiska ekonomiska samarbetsområdet och emittenten är skyldig att överlämna en årlig sammanställning till Finansinspektionen i enlighet med 2 kap. 10 c § 2 mom.

Lagens 2 kap. 5, 5 a, 5 b, 5 d, 6, 6 c, 6 d och 10 e § tillämpas på en emittent av andra än i 3 och 4 mom. avsedda värdepapper, om värdepappren har tagits upp till handel som motsvarar offentlig handel i en annan stat som hör till Europeiska ekonomiska samarbetsområdet och om emittenten i enlighet med 4 § 10 mom. har valt Finland som hemstat.

Lagens 2 kap. 5, 5 a, 5 b, 5 d, 6, 6 c, 6 d och 10 e § tillämpas inte på emittenter av andra än i 3 och 4 mom. avsedda värdepapper vars bolagsrättsliga hemstat är Finland, om emittenten i enlighet med 4 § 10 mom. har valt en annan stat som hör till Europeiska ekonomiska samarbetsområdet än Finland som hemstat.


4 §

En emittent, vars värdepapper som avses i 2 § 1 mom. 2 punkten har ett nominellt värde eller bokföringsmässigt motvärde på minst 1 000 euro, samt en emittent av värdepapper som avses i 2 § 1 mom. 4 eller 6 punkten, kan välja en stat som hör till Europeiska ekonomiska samarbetsområdet som hemstat för sin regelbundna informationsskyldighet. Valet av hemstat skall gälla för åtminstone tre år i sänder.

2 kap.

Marknadsföring av värdepapper, emission och informationsskyldighet

5 §

Den som emitterar värdepapper som är föremål för offentlig handel skall upprätta en delårsrapport för varje räkenskapsperiod som är längre än sex månader.

Den i 1 mom. föreskrivna skyldigheten gäller inte finska staten, Finlands Bank, en finsk kommun eller samkommun, andra stater, deras centralbanker eller regionala förvaltningsenheter, Europeiska centralbanken eller ett sådant internationellt offentligt samfund vilket som medlem har minst en stat som hör till Europeiska ekonomiska samarbetsområdet. Skyldigheten gäller inte heller en emittent av vars värdepapper endast sådana icke-aktierelaterade värdepapper är föremål för offentlig handel som på emissionsdagen per enhet har ett nominellt värde eller bokföringsmässigt motvärde på minst 50 000 euro eller ett motsvarande belopp i en annan valuta.

En delårsrapport skall upprättas för räkenskapsperiodens tre, sex och nio första månader, när det är fråga om sådana värdepapper som avses i 1 kap. 2 § 1 mom. 1 eller 3 punkten eller därmed jämförbara värdepapper, och för de sex första månaderna när det är fråga om sådana värdepapper som avses i 1 kap. 2 § 1 mom. 2, 4 eller 6 punkten.

Emittenten kan emellertid besluta att inte offentliggöra en delårsrapport för räkenskapsperiodens tre och nio första månader, om detta är motiverat med beaktande av bolagets storlek, verksamhetsområde eller någon annan motsvarande faktor. Emittenten skall härvid under räkenskapsperiodens första och andra sexmånadersperiod offentliggöra i 5 c § avsedda ledningens delårsredogörelse.

5 a §

Delårsrapporten skall ge en riktig och tillräcklig bild av emittentens ekonomiska ställning och resultat. Delårsrapporten skall utarbetas med beaktande av samma bokförings- och värderingsprinciper som vid bokslutet. Delårsrapporten skall innehålla en redogörelsedel och en tabelldel.

Tabelldelen skall utarbetas i enlighet med de internationella redovisningsstandarder som avses i bokföringslagen (1336/1997) och som gäller för delårsrapporter. Emittenten kan dock för räkenskapsperiodens tre och nio första månader utarbeta en kortfattad tabelldel.

Redogörelsedelen skall innehålla en allmän beskrivning av emittentens ekonomiska ställning och resultat samt deras utveckling under rapportperioden. Redogörelsedelen skall omfatta en beskrivning av betydande händelser och affärstransaktioner under rapportperioden samt deras inverkan på emittentens ekonomiska ställning och resultat.

Redogörelsedelen skall innehålla en beskrivning av betydande risker och osäkerhetsmoment i anslutning till affärsverksamheten under den närmaste framtiden samt en bedömning i den mån det är möjligt av emittentens sannolika utveckling under den pågående räkenskapsperioden och innehålla en utredning över de faktorer som bedömningen grundar sig på.

Uppgifterna i delårsrapporten skall vara jämförbara med uppgifterna för motsvarande period under den föregående räkenskapsperioden.

Om emittenten skall upprätta ett koncernbokslut, ges delårsrapporten som koncernens information.

Om emittentens revisor har granskat delårsrapporten, skall revisorn i sitt utlåtande uppge hur omfattande granskningen varit. Revisorsutlåtandet skall fogas till delårsrapporten. Om revisorn inte har granskat delårsrapporten, skall emittenten meddela detta i delårsrapporten.

5 b §

Delårsrapporten skall offentliggöras utan obefogat dröjsmål, dock senast två månader efter utgången av rapportperioden. Tidpunkten för offentliggörandet skall offentliggöras omedelbart efter det att den har fastställts.

Ledningens delårsredogörelse
5 c §

Om emittenten inte offentliggör delårsrapporter för räkenskapsperiodens tre och nio första månader, skall emittenten innan räkenskapsperioden inleds offentliggöra denna uppgift och motiveringen till att delårsrapporterna inte offentliggörs.

Ledningens delårsredogörelse skall innehålla en allmän beskrivning av emittentens ekonomiska ställning och resultat samt deras utveckling under rapportperioden fram till tidpunkten för offentliggörandet. Redogörelsen skall omfatta en beskrivning av betydande händelser och affärstransaktioner under rapportperioden samt deras inverkan på emittentens ekonomiska ställning.

Emittenten skall offentliggöra ledningens delårsredogörelse tidigast tio veckor efter det att sexmånadersperioden i fråga inletts och senast sex veckor innan den avslutas. Tidpunkten för offentliggörandet av ledningens delårsredogörelse skall offentliggöras omedelbart efter det att den har fastställts.

Om emittenten skall upprätta ett koncernbokslut, ges ledningens delårsredogörelse som koncernens information.

Den redogörelse som avses i denna paragraf skall benämnas ledningens delårsredogörelse.

Delårsrapport för en förlängd räkenskapsperiod
5 d §

Om räkenskapsperioden för en emittent som avses i 5 § har förlängts, skall emittenten dessutom för de 12 första månaderna av räkenskapsperioden upprätta en delårsrapport, som motsvarar den delårsrapport som avses i 5 a § för de första sex månaderna. Om räkenskapsperioden har förlängts till över 15 månader, skall för räkenskapsperiodens 15 första månader upprättas en delårsrapport som motsvarar delårsrapporten som avses i 5 a § för de tre första månaderna.

Bokslut och verksamhetsberättelse
6 §

En emittent vars värdepapper är föremål för offentlig handel skall offentliggöra sitt bokslut och sin verksamhetsberättelse utan obefogat dröjsmål senast en vecka före det sammanträde där bokslutet skall framläggas för fastställelse, likväl senast tre månader efter räkenskapsperiodens utgång.

Den i 1 mom. föreskrivna skyldigheten gäller inte finska staten, Finlands Bank, en finsk kommun eller samkommun, andra stater, deras centralbanker eller regionala förvaltningsenheter, Europeiska centralbanken eller ett sådant internationellt offentligt samfund vilket som medlem har minst en stat som hör till Europeiska ekonomiska samarbetsområdet.

Bokslutet och verksamhetsberättelsen skall ge en riktig och tillräcklig bild av emittentens verksamhetsresultat och ekonomiska ställning.

Utöver bokslutet och verksamhetsberättelsen skall det offentliggöras en revisionsberättelse. Om en delårsrapport över räkenskapsperiodens första sex månader eller den förlängda räkenskapsperiodens första 12 månader enligt revisorerna inte har utarbetats i enlighet med bestämmelserna om den, skall detta meddelas i revisionsberättelsen. Emittenten skall dock offentliggöra bokslutet och verksamhetsberättelsen samt revisionsberättelsen omedelbart, om revisorerna i sin revisionsberättelse

1) konstaterar att bokslutet inte är upprättat enligt bokföringslagen samt enligt övriga bestämmelser och föreskrifter som gäller upprättande av bokslut,

2) konstaterar att bokslutet inte på det sätt som avses i bokföringslagen ger riktiga och tillräckliga uppgifter om verksamhetsresultatet och den ekonomiska ställningen för emittenten eller den koncern till vilken emittenten hör,

3) konstaterar att bokslutet inte bör fastställas,

4) inte förordar styrelsens förslag till disponering av resultatet,

5) konstaterar att ansvarsfrihet inte bör beviljas, eller

6) framställer någon annan anmärkning med stöd av sin granskning.

6 a §

En emittent vars värdepapper som avses i 1 kap. 2 § 1 mom. 1 eller 3 punkten eller därmed jämförbara värdepapper har tagits upp till offentlig handel, skall omedelbart efter det att bokslutet blivit klart offentliggöra en bokslutskommuniké.

Vad som i 5 a § bestäms om delårsrapporter gäller på motsvarande sätt bokslutskommunikéer. I bokslutskommunikéns redogörelsedel skall dessutom finnas en beskrivning av styrelsens förslag till åtgärder i fråga om vinsten eller förlusten och en redogörelse för de utdelningsbara medlen.

Översändande och tillhandahållande av uppgifter
6 c §

Emittenten skall översända delårsrapporten, ledningens delårsredogörelse, bokslutet och verksamhetsberättelsen, bokslutskommunikén samt uppgift över det val som avses i 1 kap. 4 § 10 mom. till Finansinspektionen, den som ordnar den offentliga handeln och de viktigaste informationsmedierna.

Emittenten skall hålla de i 1 mom. avsedda uppgifterna tillgängliga för allmänheten på webbsidor i minst fem års tid.

Bolagsstämma och masskuldebrevsinnehavarnas möte
6 d §

De fullmaktsblanketter som används vid en bolagsstämma för en emittent av aktier som är föremål för offentlig handel skall hållas tillgängliga för aktieägarna, om sådana blanketter har utarbetats av bolaget eller för bolagets räkning.

Om en bestämmelse om masskuldebrevsinnehavarnas möte tas in i villkoren för ett masskuldebrevslån som är föremål för offentlig handel, skall villkoren innehålla närmare bestämmelser om mötets tidpunkt, plats och dagordning samt möteskallelsen. Emittenten skall hålla de fullmaktsblanketter som används vid mötet tillgängliga för masskuldebrevsinnehavarna.

I möteskallelsen skall anges hur de fullmaktsblanketter som avses i 1 och 2 mom. hålls tillgängliga.

9 §

En aktieägare skall underrätta bolaget och Finansinspektionen om storleken av sin andel (ägarandel) när denna uppnår, överskrider eller underskrider en tjugondedel, en tiondedel, tre tjugondedelar, en femtedel, en fjärdedel, tre tiondedelar, hälften eller två tredjedelar (gräns) av röstetalet eller det totala antalet aktier i ett sådant finskt bolag vars aktier har upptagits till offentlig handel eller motsvarande handel i en stat som hör till Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (flaggningsanmälan). Med en aktieägare jämställs också andra, vars enligt detta moment och 2 mom. uträknade ägarandel uppnår, överskrider eller underskrider de föreskrivna gränserna. Flaggningsanmälan skall göras också i det fall att en aktieägare eller en person som kan jämställas med en aktieägare är part i ett avtal eller något annat arrangemang som när det genomförs leder till att de föreskrivna gränserna uppnås, överskrids eller underskrids. En aktieägare behöver inte göra en flaggningsanmälan, om anmälan görs av en sammanslutning eller stiftelse under vars bestämmande inflytande aktieägaren står.

Vid beräkning av ägarandelen skall till aktieägarens ägarandel hänföras ägarandelen för sammanslutningar och stiftelser i vilka aktieägaren har bestämmande inflytande, ägarandelen för pensionsstiftelser och pensionskassor i sammanslutningar som tillhör aktieägaren och i vilka denne har bestämmande inflytande samt andra ägarandelar som aktieägaren enligt avtal eller i övrigt förfogar över ensam eller tillsammans med tredje man.

Flaggningsanmälan skall göras utan obefogat dröjsmål efter det att aktieägaren har fått eller borde ha fått kännedom om en rättshandling på grund av vilken hans ägarandel uppnår, överskrider eller underskrider de föreskrivna gränserna. Om anmälningsskyldighet uppkommer med anledning av att aktieägaren är part i ett avtal vars fullgörande leder till att de föreskrivna gränserna uppnås, överskrids eller underskrids, skall anmälan dock göras senast samma dag som avtalet ingås.

10 §

När en emittent av aktier som är föremål för offentlig handel eller av därmed jämförbara värdepapper får kännedom om att någons ägarandel av emittenten har uppnått, överskridit eller underskridit gränserna enligt flaggningsskyldigheten, skall emittenten utan obefogat dröjsmål offentliggöra denna information samt sända den till den som ordnar den offentliga handeln eller motsvarande handel och till de viktigaste informationsmedierna.

En emittent av aktier eller därmed jämförbara värdepapper skall i enlighet med 1 mom. offentliggöra aktiestockens röstetal och det sammanlagda antalet aktier vid utgången av varje kalendermånad under vilken antalet i fråga har förändrats, om inte antalet redan har offentliggjorts under kalendermånaden.

10 b §

Den informationsskyldighet som avses i 5, 5 a―5 d, 6, 6 a―6 d, 7, 7 a, 7 b, 8―10 och 10 a § och den skyldighet som avses i 10 c § att offentliggöra en årlig sammanställning gäller inte placeringsfonder och öppna fondföretag som är föremål för offentlig handel. Bestämmelser om placeringsfonders och öppna fondföretags informationsskyldighet finns i lagen om placeringsfonder.

10 c §

En emittent vars värdepapper är upptagna till offentlig handel skall publicera ett dokument över information som den offentliggjort under den föregående räkenskapsperioden (årlig sammanställning). Den årliga sammanställningen skall åtminstone hänvisa till den information som emittenten har offentliggjort enligt denna lag, bestämmelser som har utfärdats eller regler som har fastställts med stöd av lagen eller med stöd av motsvarande utländska bestämmelser eller regler. Om det endast hänvisas till informationen, skall det anges var informationen finns tillgänglig utan svårigheter.

Den årliga sammanställningen skall offentliggöras samt överlämnas till Finansinspektionen och till den som ordnar den offentliga handeln inom den tid som föreskrivs i kommissionens prospektförordning. Vid offentliggörandet av den årliga sammanställningen skall bestämmelserna i prospektförordningen iakttas.

En emittent är inte skyldig att offentliggöra en årlig sammanställning, om endast icke-aktierelaterade värdepapper till ett nominellt värde eller bokföringsmässigt motvärde av minst 50 000 euro har tagits upp till offentlig handel.

Bestämmelserna i 1 och 2 mom. tillämpas inte på en emittent, om enligt 1 kap. 4 § 7―9 mom. hemstaten för emissionen av emittentens värdepapper som är föremål för offentlig handel är någon annan stat än Finland.

Tillhandahållande av offentliggjorda uppgifter
10 d §

Den som ordnar offentlig handel skall i minst fem års tid för allmänheten hålla tillgängliga de offentliggjorda uppgifter som med stöd av detta kapitel lämnats till den.

Närmare bestämmelser
10 e §

Genom förordning av finansministeriet föreskrivs närmare om genomförandet av Europaparlamentets och rådets direktiv 2004/109/EG om harmonisering av insynskraven angående upplysningar om emittenter vars värdepapper är upptagna till handel på en reglerad marknad och om ändring av direktiv 2001/34/EG, och de bestämmelser som utfärdas av Europeiska gemenskapens kommission med stöd av direktivet.

Om det inte äventyrar investerarnas ställning och det faller inom medlemsstatens befogenheter enligt Europeiska gemenskapens bestämmelser, kan genom förordning av finansministeriet närmare bestämmelser utfärdas om

1) innehållet i och offentliggörandet av delårsrapporter, ledningens delårsredogörelser, bokslut och verksamhetsberättelser samt bokslutskommunikéer och undantag i fråga om dem,

2) den i 9 § avsedda anmälningsskyldighetens uppkomst, beräknande av ägarandelen, de uppgifter som skall ges i anmälan och undantag i fråga om dem,

3) de uppgifter som skall ges i samband med ett sådant offentliggörande som avses i 10 § och undantag i fråga om dem samt om det förfarande som skall iakttas vid offentliggörandet,

4) tillgängligheten till de uppgifter som avses i 10 d §.

Finansinspektionen kan meddela närmare föreskrifter när det gäller uppgifter som avses i den förordning som utfärdats med stöd av 2 mom. 1 punkten. Finansinspektionen skall innan den meddelar sådana föreskrifter som avses i första meningen be om ett utlåtande av den i 8 kap. 2 § i bokföringslagen avsedda bokföringsnämnden om föreskrifterna.

11 §

Finansinspektionen kan i enlighet med 2 och 3 mom. på ansökan bevilja undantag från den informationsskyldighet som föreskrivs i detta kapitel, med undantag av 7 §, och i 6 kap., förutsatt att detta inte äventyrar investerarnas ställning. Genom förordning av finansministeriet föreskrivs om beviljande av undantag i fall där en medlemsstat enligt Europeiska gemenskapens bestämmelser får tillåta undantag från informationsskyldigheten. Genom förordning av finansministeriet kan dessutom föreskrivas om motsvarande undantag från informationsskyldigheten i fall där Europeiska gemenskapens bestämmelser på grund av deras tillämpningsområde inte tillämpas på ett värdepapper. Genom förordning av finansministeriet kan också föreskrivas om undantag från informationsskyldigheten i fall där värdepapper erbjuds för att finansiera en allmännyttig verksamhet vars huvudsakliga syfte inte är att eftersträva vinst.

Finansinspektionen kan bevilja undantag från den skyldighet att offentliggöra uppgifter som avses i 10 §, om offentliggörandet skulle strida mot allmän fördel eller åsamka emittenten väsentligt men. Ansökan om undantag skall göras omedelbart efter det att skyldigheten har uppkommit. Undantag från den skyldighet som föreskrivs i 10 § kan beviljas endast bolag som avses i 9 § 1 mom.

Finansinspektionen kan bevilja undantag som avser innehållet i och offentliggörandet av prospekt och i 6 kap. avsedda anbudshandlingar samt i fråga om offentliggörandet av delårsrapporter, ledningens delårsredogörelser, bokslut och verksamhetsberättelser, bokslutskommunikéer och årliga sammanställningar. En förutsättning för beviljande av undantag är att undantaget inte strider mot Europeiska gemenskapens bestämmelser om bokslut, koncernbokslut och prospekt. Finansinspektionen skall bevilja en emittent vars hemstat inte hör till Europeiska ekonomiska samarbetsområdet undantag att offentliggöra delårsrapporter, ledningens delårsredogörelser, bokslut och verksamhetsberättelser, bokslutskommunikéer samt flaggningsanmälningar i enlighet med bestämmelserna i emittentens hemstat, om lagstiftningen i emittentens hemstat bedöms motsvara Finlands lagstiftning. I fråga om bedömningen av överensstämmelsen föreskrivs närmare genom förordning av finansministeriet.

Finansinspektionen skall omedelbart underrätta den som ordnar offentlig handel om en ansökan om undantag och om det beslut som fattats med anledning av ansökan.

3 kap.

Offentlig handel och annat yrkesmässigt ordnat förfarande för handel med värdepapper

Kalender över handelsdagar
15 a §

Finansinspektionen skall på sina webbsidor offentliggöra en kalender över handelsdagarna för offentlig handel som är belägen och försiggår i Finland.


Denna lag träder i kraft den 15 februari 2007.

Åtgärder som verkställigheten av lagen förutsätter får vidtas innan lagen träder i kraft.

Lagen tillämpas på bokslut, verksamhetsberättelser, bokslutskommunikéer och delårsrapporter som offentliggörs efter det att lagen har trätt i kraft. Emittenten får dock upprätta bokslutet, verksamhetsberättelsen, bokslutskommunikén och delårsrapporten enligt de bestämmelser som gällde vid lagens ikraftträdande för den räkenskapsperiod och den rapportperiod som har avslutats före ikraftträdandet av lagen. Dessutom kan emittenter av värdepapper som avses i 1 kap. 2 § 1 mom. 2, 4 eller 6 punkten för den räkenskapsperiod som börjat den 1 januari 2007 eller tidigare upprätta delårsrapporten enligt de bestämmelser som gällde vid lagens ikraftträdande.

Emittenten får utfärda ledningens i 2 kap. 5 c § avsedda delårsredogörelse även under en sådan räkenskapsperiod som har börjat före lagens ikraftträdande. Den information som avses i 1 mom. i nämnda paragraf skall offentliggöras för den räkenskapsperiod som har börjat före lagens ikraftträdande senast en månad efter det att lagen har trätt i kraft.

RP 174/2006
EkUB 29/2006
RSv 270/2006
Europaparlamentets och rådets direktiv 2004/109/EG; (32004L0109); EUT nr L 390, 31.12.2004, s. 38

Helsingfors den 9 februari 2007

Republikens President
TARJA HALONEN

Andra finansminister
Ulla-Maj Wideroos

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.