151/2007

Given i Helsingfors den 9 februari 2007

Finansministeriets förordning om fondbolags bokslut och verksamhetsberättelse samt om placeringsfonders bokslut, verksamhetsberättelse och halvårsrapport

I enlighet med finansministeriets beslut föreskrivs med stöd av 39 § 2 mom., 94 § 2 mom. och 96 § 3 mom. i lagen av den 29 januari 1999 om placeringsfonder (48/1999), sådana de lyder, 39 § 2 mom. i lag (134/2007) samt 94 § 2 mom. och 96 § 3 mom. i lag 224/2004:

1 kap.

Allmänna bestämmelser

1 §
Tillämpningsområde

Bokslutet för fondbolag som avses i lagen om placeringsfonder (48/1999, nedan lagen) samt bokslutet, verksamhetsberättelsen och halvårsrapporten för placeringsfonder som avses i lagen samt för specialplaceringsfonder som avses i lagens 12 kap. upprättas i enlighet med denna förordning. På fondbolagets bokslut och verksamhetsberättelse tillämpas även vad det föreskrivs i 146 och 148―155 § i kreditinstitutslagen (121/2007), om inte något annat följer av denna förordning.

Bokslutet för en placeringsfond upprättas i enlighet med denna förordning oberoende av om det fondbolag som förvaltar placeringsfonden upprättat sitt bokslut i enlighet med de internationella redovisningsstandarder som avses i 7 a kap. i bokföringslagen.

Vad som i denna förordning föreskrivs om bokslut tillämpas på motsvarande sätt på koncernbokslut, om inte något annat särskilt fastställs.

2 §
Närmare bestämmelser

Finansinspektionen meddelar med stöd av 39 § 3 mom. i lagen närmare föreskrifter om lämnandet av de uppgifter som avses i denna förordning.

2 kap.

Fondbolags bokslut och verksamhetsberättelse

3 §
Resultaträkning och balansräkning för fondbolag

Resultaträkningen och balansräkningen för fondbolag upprättas i enlighet med bilaga I till denna förordning.

För förvaltningsarvoden som antecknats under arvoden skall i resultaträkningen särskilt anges deras bruttobelopp och det belopp som har återburits till placerarna. Av arvoden skall specificeras de arvoden som fås från verksamhet enligt 5 § 2 mom. i lagen. Arvodena kan specificeras antingen i resultaträkningen eller i noterna.

4 §
Redovisning av finansiella instrument, förvaltningsfastigheter och finansiella leasingavtal i bokslutet och koncernbokslutet

På fondbolags bokslut tillämpas vad som föreskrivs i 2 och 3 samt 5―8 § i finansministeriets förordning om bokslut, koncernbokslut och verksamhetsberättelse i kreditinstitut och värdepappersföretag (150/2007).

På antecknande av finansiella leasingavtal i koncernbokslut tillämpas vad som föreskrivs i 4 § i den förordning som nämns i 1 mom.

5 §
Finansieringsanalys och innehållet i noterna

På noterna till fondbolags bokslut och på finansieringsanalys tillämpas vad som föreskrivs i 4 kap. i finansministeriets förordning om bokslut, koncernbokslut och verksamhetsberättelse i kreditinstitut och värdepappersföretag (150/2007).

6 §
Innehållet i verksamhetsberättelsen

Verksamhetsberättelsen skall innehålla åtminstone följande uppgifter om viktiga omständigheter gällande utvecklingen av fondbolagets verksamhet:

1) en redogörelse som ger en rättvisande bild av utvecklingen och resultatet av fondbolagets verksamhet samt av fondbolagets ställning, inklusive en beskrivning av de viktigaste framtida riskerna och osäkerhetsfaktorerna,

2) väsentliga händelser under räkenskapsperioden och efter dess utgång,

3) den förväntade framtida utvecklingen,

4) de risker som anknyter till finansiella instrument och en redogörelse för målen och principerna för styrningen av dem, särskilt för kreditrisker, marknadsrisker, likviditetsrisker och kassaflödesrisker, inklusive principerna för säkrande av varje huvudtyp av sådana planerade transaktioner där säkringsredovisning används.

Verksamhetsberättelsen skall innehålla en redogörelse, om fondbolaget har blivit moderföretag eller har varit övertagande företag vid en fusion eller om fondbolaget har delats. I verksamhetsberättelsen skall eventuella utländska filialer och representationskontor uppges.

I verksamhetsberättelsen skall ingå styrelsens förslag till åtgärder beträffande fondbolagets vinst samt ett förslag till eventuell utdelning av övrigt fritt eget kapital.

Den redogörelse som avses i 1 mom. 1 punkten skall vara en opartisk och heltäckande analys av utvecklingen och resultatet i fråga om fondbolagets verksamhet samt av fondbolagets ställning, och den skall motsvara omfattningen och mångformigheten hos fondbolagets verksamhet.

Ett fondbolags verksamhetsberättelse som avses i 5 § 2 mom. i lagen skall innehålla en kapitaltäckningsanalys med uppgifter om fondbolagets kapitalbas och minimibeloppet för kapitalbasen.

I fråga om nyckeltalen och de viktigaste posterna i resultat- och balansräkningen skall i verksamhetsberättelsen ingå en tabell som upptar åtminstone de tre senaste räkenskapsperioderna. Nyckeltal och andra uppgifter skall också anges om övriga faktorer som eventuellt har betydelse för fondbolagets verksamhet, såsom om personalen.

3 kap.

Placeringsfonders och specialplaceringsfonders bokslut

7 §
Allmänna principer för upprättande av placeringsfonders och specialplaceringsfonders bokslut

Bokslutet för en placeringsfond och en specialplaceringsfond upprättas med iakttagande av de bestämmelser om beräkning av placeringsfondens värde som ingår i placeringsfondens stadgar.

Vad som i denna förordning föreskrivs om värdepapper tillämpas även på penningmarknadsinstrument som avses i 2 § 13 punkten i lagen.

8 §
Resultaträkning och balansräkning för placeringsfonder och specialplaceringsfonder

Resultaträkningen och balansräkningen för placeringsfonder och specialplaceringsfonder upprättas i enlighet med bilaga II till denna förordning.

Om en specialplaceringsfond har placerat medel i fastigheter eller fastighetsvärdepapper skall de värdeförändringar, intäkter och kostnader som de orsakar i resultaträkningen anges särskilt på egen rad till nettobelopp före ränteintäkter.

Om en specialplaceringsfond har tagit långfristigt lån skall det anges först under gruppen främmande kapital i balansräkningen.

De fastigheter och fastighetsvärdepapper som avses ovan i 2 mom. anges särskilt för vardera posten, värderade till marknadsvärde som första post under aktiva i balansräkningen.

9 §
Noter angående upprättande av bokslut

Noterna till bokslutet skall bestå av åtminstone de noter som anges i 2 kap. 2 § 1 mom. i bokföringsförordningen (1339/1997).

En specialplaceringsfond som huvudsakligen placerar i fastigheter eller fastighetsvärdepapper skall dessutom i noterna ange uppgifter om metoderna för värdering av fastigheterna och eventuella ändringar av dessa.

10 §
Noter till resultaträkningen

Noterna till resultaträkningen skall innehålla resultaträkningens poster "Nettointäkter från värdepapper" och "Nettointäkter från derivatinstrument" specificerade enligt följande:

Nettointäkter från värdepapper:

Aktierelaterade poster

Överlåtelsevinster

Överlåtelseförluster

Icke-realiserade värdeförändringar, netto

Ränterelaterade poster

Överlåtelsevinster

Överlåtelseförluster

Icke-realiserade värdeförändringar, netto

Sammanlagt

Nettointäkter från derivatinstrument:

Aktierelaterade poster

Vinster

Förluster

Icke-realiserade värdeförändringar, netto

Ränterelaterade poster

Vinster

Förluster

Icke-realiserade värdeförändringar, netto

Andra än aktie- eller ränterelaterade poster

Vinster

Förluster

Icke-realiserade värdeförändringar, netto

Sammanlagt

Av fastigheters och fastighetsvärdepappers nettointäkter skall specificeras hyresinkomster, vederlag, realiserade och icke-realiserade vinster och förluster samt övriga intäkter och kostnader specificerade på vederbörligt sätt.

11 §
Noter till balansräkningen

I noterna till balansräkningen skall anges:

1) Fondens värdeförändring under räkenskapsperioden, specificerad på följande sätt:

Fondens värde 1.1.

Teckning av fondandelar

Inlösen av fondandelar

Utdelning av avkastning

Räkenskapsperiodens vinst/förlust

Fondens värde 31.12.

2) En beräkning av den utdelningsbara avkastningen 31.12. enligt fondens stadgar.

3) Placeringar i värdepapper enligt slag samt derivatinstrument klassificerade enligt bilaga III till denna förordning och avstämda mot fondens värde 31.12. En specialplaceringsfond skall dessutom ange fastighetsvärdepappersplaceringar och fastighetsplaceringar klassificerade enligt nämnda bilaga och avstämda mot fondens värde 31.12.

4) Uppgift om skulder och andra förbindelser för vilka specialplaceringsfonden har pantsatt, intecknat eller på annat sätt som säkerhet ställt egendom, specificerade per säkerhetsslag.

4 kap.

En placeringsfonds och en specialplaceringsfonds verksamhetsberättelse och halvårsrapport

12 §
Innehållet i verksamhetsberättelsen

Utöver vad som anges i 29 § i lagen skall en placeringsfonds och en specialplaceringsfonds verksamhetsberättelse förutom det föregående bokslutet samt revisionsberättelsen innehålla åtminstone

1) en redogörelse, med beaktande av fondens placeringspolitik, för fördelningen av placeringarna per bransch, geografiskt marknadsområde eller enligt andra ändamålsenliga grunder som beskriver placeringarnas sammansättning såsom en procentuell andel av fondens värde,

2) en redogörelse för fördelningen av placeringarna enligt olika andelsserier såsom en procentuell andel av fondens värde,

3) en redogörelse för de ändringar som inträffat i placeringarnas sammansättning under rapportperioden,

4) en redogörelse för i vilken omfattning fonden i sin verksamhet har använt olika derivatinstrument, låne- och återköpsavtal samt för antalet dylika avtal i slutet av året separat fördelade på avtal som ingåtts för att avvärja risker som hänför sig till placeringsverksamhet och i övrigt som en del av placeringsverksamhet enligt målen,

5) fondens värde och värdet av en fondandel under den senaste räkenskapsperioden och de två föregående räkenskapsperioderna,

6) en redogörelse för de arvoden som betalats till fondbolaget eller förvaltningsinstitutet fördelade på arvoden för förvaltning och förvaring av fondens medel samt på motsvarande kostnader för de placeringsfonder och fondföretag som varit föremål för fondens placeringar, ifall fonden på grundval av sina stadgar kan placera egna medel i andelar i andra placeringsfonder och fondföretag.

En specialplaceringsfond som huvudsakligen placerar i fastigheter eller fastighetsvärdepapper skall i sin verksamhetsberättelse ange sådana uppgifter om sina fastigheter som uppfyller minimikraven i 3 § i finansministeriets beslut om kompletterande bestämmelser till lagen om fastighetsfonder (135/1998).

De redogörelser som avses ovan i 1 mom. kan lämnas antingen som separata utredningar till verksamhetsberättelsen eller i samband med bokslutsuppgifterna.

13 §
Innehållet i halvårsrapporten

Utöver vad som anges i 29 § i lagen skall en placeringsfonds och en specialplaceringsfonds halvårsrapport åtminstone innehålla en sådan redogörelse för rapportperioden som avses i 11 § 3 punkten för placeringar i värdepapper, klassificerad enligt bilaga III, samt de redogörelser som avses i 12 § 1 mom. 1, 3 och 6 punkten.

5 kap.

Ikraftträdande

14 §
Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

Denna förordning träder i kraft den 15 februari 2007.

Genom denna förordning upphävs finansministeriets förordning av den 17 juni 2004 om placeringsfonders bokslut, verksamhetsberättelse och halvårsrapport samt fondbolags och förvaringsinstituts bokslut (515/2004).

Förordningen tillämpas första gången på den bokslut som upprättas för den räkenskapsperiod som slutar närmast efter det att förordningen har trätt i kraft, dock så att fondbolags och placeringsfonders resultaträkningar och balansräkningar för nämnda räkenskapsperiod i stället för i enlighet med de resultaträknings- och balansräkningsscheman som ingår i bilagorna till denna förordning får upprättas i enlighet med den förordning som upphävs genom föreliggande förordning.

Med avvikelse från vad som föreskrivs i 3 mom. tillämpas förordningen på bokföringen för en specialplaceringsfond som huvudsakligen placerar i fastigheter eller fastighetsvärdepapper från ingången av den räkenskapsperiod som börjar närmast efter att förordningen trätt i kraft.

Helsingfors den 9 februari 2007

Andra finansminister
Ulla-Maj Wideroos

Lagstiftningsråd
Erkki Sarsa

Bilagor I-III

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.