150/2007

Rättelser till förordningen.

Given i Helsingfors den 9 februari 2007

Finansministeriets förordning om bokslut, koncernbokslut och verksamhetsberättelse i kreditinstitut och värdepappersföretag

Finansministeriet har med stöd av 147 § i kreditinstitutslagen (121/2007) av den 9 februari 2007 beslutat:

1 kap.

Allmänna bestämmelser

1 §
Tillämpningsområde

Denna förordning gäller bokslut för kreditinstitut, värdepappersföretag och finansiella institut som hör till deras konsolideringsgrupper (nedan bokföringsskyldiga), deras verksamhetsberättelse samt koncernbokslut för kreditinstitut, värdepappersföretag, kreditinstituts holdingsammanslutningar och värdepapperföretags holdingsammanslutningar.

Koncernbokslut för finans- och försäkringssammanslutningar regleras särskilt.

2 §
Andel i företag som förvaltar fastigheter

Som finansiellt instrument enligt denna förordning avses varken aktier i ett sådant aktiebolag som avses i 1 eller 2 § i lagen om bostadsaktiebolag (809/1991) eller andelar i något annat företag vars syfte är att äga och förvalta endast sådana fastigheter som specificeras i företagets bolagsordning eller stadgar.

3 §
Derivatinstrument

Vad som i kreditinstitutslagen (121/2007) (nedan lagen) och denna förordning bestäms om derivatinstrument som betraktas som finansiella instrument tillämpas också på avtal om köp respektive försäljning av annan egendom än finansiella tillgångar, om avtalet berättigar till betalning med kontanter eller andra finansiella instrument. Utanför tillämpningsområdet står emellertid avtal som en bokföringsskyldig har ingått och förblir part i med syftet att annan egendom än finansiella tillgångar skall levereras på basis av avtalet.

4 §
Finansiella leasingavtal

För att ett avtal skall behandlas som ett finansiellt leasingavtal i enlighet med lagens 155 § 1 mom. förutsätts att avtalet motsvarar åtminstone en av följande förutsättningar:

1) Äganderätten till tillgången enligt avtalet övergår till hyrestagaren före hyrestidens utgång,

2) hyrestagaren har rätt att köpa tillgången till ett pris som väntas vara så mycket lägre än tillgångens verkliga värde när rättigheten är tillgänglig att det, när avtalet uppkommer, är förhållandevis säkert att rättigheten kommer att utnyttjas,

3) hyrestiden omfattar största delen av tillgångens sammanlagda ekonomiska livslängd, även om äganderätten inte skulle övergå,

4) minimihyrornas nuvärde när avtalet uppkommer utgör allra minst en väsentlig del av den leasade tillgångens verkliga värde, eller

5) de leasade tillgångarna är av sådan art att bara hyrestagaren kan använda dem utan ansenliga förändringar.

Finansinspektionen meddelar närmare föreskrifter om förutsättningarna för detta förfarande och om behandlingen av finansiella leasingavtal i koncernbokslut.

5 §
Redovisning av poster i finansiella tillgångar eller finansiella skulder

En post som hör till finansiella tillgångar eller finansiella skulder skall tas upp i balansräkningen när den bokföringsskyldige ingår avtal om förvärv eller överlåtelse av posten. Köp och försäljningar av finansiella tillgångar skall redovisas per affärsdagen eller per likviddagen, enligt den kutym som tillämpas av den bokföringsskyldige på den ifrågavarande tillgångsgruppen.

Om den bokföringsskyldige medverkar i ett lån som beviljas av flera tillsammans (syndikerat lån), upptas i balansräkningen endast den bokföringsskyldiges del av hela lånet.

Medel som en bokföringsskyldig förvaltar i eget namn för en kunds räkning upptas i balansräkningen endast om den bokföringsskyldige har rätt att förfoga över tillgångarna. Medel som tagits emot för skötsel av ett uppdrag för en kunds räkning eller som en prestation som hänför sig till skötseln av ett uppdrag för en kunds räkning upptas inte som den bokföringsskyldiges tillgångar i balansräkningen, om det inte särskilt har överenskommits om att de ges till den bokföringsskyldige som ett lån. En försäljningsfordran som uppkommer genom försäljning av en kunds tillgångar för kundens räkning upptas inte som den bokföringsskyldiges tillgångar. Leverantörsskulder som uppkommer vid köp av tillgångar för en kunds räkning och skyldighet att redovisa köpeskillingen till en kund till följd av försäljning av tillgångar för kundens räkning hänförs inte till den bokföringsskyldiges skulder.

Medel som den bokföringsskyldige har överlåtit som säkerhet eller med bindande återköpsvillkor liksom även värdepapper som den bokföringsskyldige har gett som lån, upptas i balansräkningen som den bokföringsskyldiges tillgångar trots överlåtelsen. Medel som den bokföringsskyldige har tagit emot som säkerhet eller med bindande återförsäljningsvillkor liksom även värdepapper som den bokföringsskyldige har tagit emot som lån, upptas inte i balansräkningen som den bokföringsskyldiges tillgångar.

6 §
Investeringar som hålls till förfall

Investeringar som hålls till förfall är finansiella tillgångar med fastställda eller fastställbara betalningar, vilkas löptid är fastställd och som den bokföringsskyldige har för avsikt och möjlighet att inneha till dess att de löper ut.

Finansiella tillgångar som avses i 1 mom. får före förfallodagen avyttras eller överföras till kategorin övriga finansiella tillgångar i sådana av Finansinspektionen närmare angivna situationer som den bokföringsskyldige inte skäligen har kunnat förutse vid förvärvet av de finansiella tillgångarna.

7 §
Verkligt värde för finansiella instrument

Som verkligt värde för de finansiella instrument för vilka en tillförlitlig marknad med lätthet kan bestämmas betraktas marknadsvärdet.

Som verkligt värde för andra finansiella instrument än de som avses i 1 mom. anses

1) ett värde som kan härledas från marknadsvärdet på det finansiella instrumentets beståndsdelar eller på liknande finansiella instrument, eller

2) ett värde som kan härledas från värderingsmodeller och värderingsmetoder som är allmänt vedertagna på värdepappersmarknaden, om marknadsvärdet går att uppskatta på ett tillförlitligt sätt med hjälp av dem.

Om det verkliga värdet inte går att fastställa på ett tillförlitligt sätt med de metoder som beskrivs i 1 och 2 mom., skall det finansiella instrumentet värderas till anskaffningsvärdet.

8 §
Verkligt värde för förvaltningsfastigheter

Som verkligt värde för förvaltningsfastigheter betraktas marknadsvärdet, om detta motsvarar det faktiska marknadsläget och balansdagens förhållanden.

I en situation som avviker från 1 mom. får som verkligt värde betraktas nuvärdet av de nettokassaflöden som väntas uppkomma genom fastighetstillgångarna, om dessa kan värderas på ett tillförlitligt sätt.

Under den räkenskapsperiod då den bokföringsskyldige övergår till att tillämpa den värdering till verkligt värde som avses i 153 § i lagen redovisas som eget kapital de förändringar i det verkliga värdet som härrör från tidigare räkenskapsperioder.

2 kap.

Resultaträkning och balansräkning

9 §
Resultaträkningens uppställningsform

Resultaträkningen för kreditinstitut och för övriga finansiella institut vilka som sin huvudsakliga verksamhet bedriver sådan verksamhet som avses i 4 § 1 mom. 1 punkten i kreditinstitutslagen upprättas enligt bilaga 1.

Resultaträkningen för värdepappersföretag och för finansiella institut vilka som sin huvudsakliga verksamhet bedriver värdepappershandel för egen räkning och sådan verksamhet som avses i 16 § i lagen om värdepappersföretag (579/1996) upprättas enligt bilaga 2.

Från inkomstskatterna får de skatter som föranleds av övrig verksamhet avskiljas och tas upp som en post efter kostnader för övrig verksamhet.

10 §
Balansräkningens uppställningsform

Balansräkningen för kreditinstitut och för övriga finansiella institut vilka som sin huvudsakliga verksamhet bedriver sådan verksamhet som avses i 4 § 1 mom. 1 punkten i kreditinstitutslagen upprättas enligt bilaga 3.

Balansräkningen för värdepappersföretag och för finansiella institut vilka som sin huvudsakliga verksamhet bedriver värdepappershandel för egen räkning och sådan verksamhet som avses i 16 § i lagen om värdepappersföretag upprättas enligt bilaga 4.

Som på anfordran betalbara fordringar och skulder betraktas sådana fordringar och skulder som skall betalas senast ett dygn efter uppsägningen.

11 §
Kontinuitet i uppställningarna

Resultaträkningarnas och balansräkningarnas uppställningsform får inte ändras, om det inte finns särskild anledning.

12 §
Avvikelse från resultaträkningens och balansräkningens uppställningsform

Resultaträkningen och balansräkningen får i avvikelse från 9 och 10 § upprättas så som bestäms i 13―15 §, om detta är nödvändigt för att en rättvisande bild skall kunna ges av resultatet av den bokföringsskyldiges verksamhet och ekonomiska ställning.

13 §
Mer detaljerad uppställning

Resultaträkningen och balansräkningen skall upprättas mer detaljerat än vad uppställningsformen enligt 9 och 10 § utvisar, om detta är nödvändigt för att de faktorer som inverkat på räkenskapsperiodens resultatbildning eller balansposterna skall kunna klargöras.

14 §
Sammanslagning av poster

I resultaträkningen skall intäkts- och kostnadsposterna redovisas var för sig utan att dras av från varandra, om sammanslagningen av intäkten och kostnaden i en post inte är motiverad för att ge en rättvisande bild.

Om den bokföringsskyldige har en fordran hos den till vilken han själv står i skuld, skall fordran och skulden tas upp var för sig i balansräkningen, om inte den bokföringsskyldige har lagstadgad rätt till kvittning och avser att använda denna rätt. Också de övriga balansposterna skall tas upp utan att de dras av från varandra, om en avräkning inte är motiverad för att ge en rättvisande bild.

Avtal som ingåtts på de villkor som bestäms i 2 § 1 mom. 1 eller 3 punkten i lagen om vissa villkor vid värdepappers- och valutahandel (588/1997) samt intäkter och kostnader som föranleds av dem får i resultaträkningen och balansräkningen upptas som sammanslagna poster.

De delposter som anges med indrag i uppställningsformen för resultaträkning och balansräkning enligt 9 och 10 § får sammanslås, om särredovisningen av dem endast har ringa betydelse när det gäller att ge en rättvisande bild eller om sammanslagningen leder till ett tydligare framställningssätt.

15 §
Utelämnande av poster

Om det under en enskild beteckning inte förekommer några siffror för denna eller föregående räkenskapsperiod, skall beteckningen utelämnas ur resultat- eller balansräkningen.

3 kap.

Verksamhetsberättelse

16 §
Allmänna uppgifter i verksamhetsberättelsen

Verksamhetsberättelsen skall innehålla åtminstone följande uppgifter om viktiga omständigheter gällande utvecklingen av den bokföringsskyldiges verksamhet som avses i 150 § i kreditinstitutslagen:

1) redogörelse som ger en rättvisande bild av utvecklingen och resultatet av den bokföringsskyldiges verksamhet samt av den bokföringsskyldiges ställning, inklusive en beskrivning av de viktigaste framtida riskerna och osäkerhetsfaktorerna,

2) väsentliga händelser under räkenskapsperioden och efter dess utgång,

3) den förväntade framtida utvecklingen,

4) uppgifter om forsknings- och utvecklingsverksamhet,

5) uppgifter om de risker som anknyter till finansiella instrument och en redogörelse för målen och principerna för styrningen av dem, särskilt för kreditrisker, marknadsrisker, likviditetsrisker och kassaflödesrisker, inklusive principerna för säkrande av varje huvudtyp av sådana planerade transaktioner där säkringsredovisning används.

Verksamhetsberättelsen skall innehålla en redogörelse, om den bokföringsskyldige har blivit moderföretag eller har varit övertagande företag vid en fusion eller om den bokföringsskyldige har delats. I verksamhetsberättelsen skall eventuella utländska filialer och representationskontor uppges.

I verksamhetsberättelsen skall ingå styrelsens förslag till åtgärder beträffande den bokföringsskyldiges vinst samt ett förslag till eventuell utdelning av övrigt fritt eget kapital.

Den redogörelse som avses i 1 mom. 1 punkten skall vara en opartisk och heltäckande analys av utvecklingen och resultatet i fråga om den bokföringsskyldiges verksamhet samt av den bokföringsskyldiges ställning, och den skall motsvara omfattningen och mångformigheten hos den bokföringsskyldiges verksamhet. Analysen skall vid behov innehålla hänvisningar till och ytterligare upplysningar om de belopp som tas upp i årsbokslutet.

Verksamhetsberättelsen skall innehålla uppgifter om den bokföringsskyldiges kapitalbas som avses i lagens 45―48 § samt det minimibelopp för kapitalbasen som avses i lagens 55 § 1 mom. samt andra nyckeltal som på lämpligt sätt beskriver hur den bokföringsskyldiges verksamhet, ekonomiska ställning och resultat har utvecklats. Detta moment tillämpas inte på den bokföringsskyldige som avses i lagens 56 §.

I fråga om nyckeltalen och de viktigaste posterna i resultat- och balansräkningen skall i verksamhetsberättelsen ingå en tabell som upptar allra minst de tre senaste räkenskapsperioderna. Nyckeltal och andra uppgifter skall också anges om övriga faktorer som eventuellt har betydelse för den bokföringsskyldiges verksamhet, såsom om personalen och miljöfaktorer.

17 §
Övriga uppgifter som skall anges i verksamhetsberättelsen

I verksamhetsberättelsen skall anges hur den bokföringsskyldige genomför offentliggörandet av uppgifterna om kapitaltäckning enligt 82 §. En bokföringsskyldig som hör till en sammanslutning som avses i 3 § i lagen om andelsbanker och andra kreditinstitut i andelslagsform skall lämna motsvarande uppgifter om sammanslutningens kapitaltäckning.

I en depositionsbanks verksamhetsberättelse skall ingå en redogörelse för bankens deltagande i kapitaltäckningsstöd som via säkerhetsfonden har beviljats banker som hör till samma säkerhetsfond. En depositionsbank som hör till en sammanslutning som avses i 3 § i lagen om andelsbanker och andra kreditinstitut i andelslagsform skall dessutom lämna motsvarande uppgifter om deltagande i kapitaltäckningsstöd som har beviljats banker som hör till sammanslutningen, inbegripet uppgifter om det solidariska ansvar om vilket föreskrivs i 45 och 46 § i lagen om andelsbanker och andra kreditinstitut i andelslagsform.

Om en depositionsbank direkt eller genom en säkerhetsfond har erhållit offentligt bankstöd, skall en redogörelse för beloppet och de centrala villkoren ingå i verksamhetsberättelsen.

4 kap.

Finansieringsanalys och noter

18 §
Finansieringsanalys

Av den finansieringsanalys som ingår i bokslutet skall framgå

1) kassaflödet i verksamheten, vilket anger i vilken utsträckning den bokföringsskyldige under räkenskapsperioden med hjälp av sin verksamhet har förmått producera medel för bibehållande av verksamhetsbetingelserna, för betalning av avkastning till dem som investerat eget kapital, för nya investeringar och för återbetalning av lån utan anlitande av externa finansieringskällor,

2) kassaflödena för investeringarnas del, vilka anger den bokföringsskyldiges användning av kassaflöden i syfte att erhålla ett framtida kassaflöde på lång sikt, samt

3) kassaflödena för finansieringens del, vilka anger förändringarna i eget och främmande kapital under räkenskapsperioden.

19 §
Noter angående upprättandet av bokslutet

Noterna skall innehålla

1) uppgift om de värderingsprinciper och värderingsmetoder samt periodiseringsprinciper och periodiseringsmetoder som har följts vid upprättandet av bokslutet,

2) motivering, om sättet att ställa upp resultaträkningen eller balansräkningen har ändrats, samt effekterna av ändringen,

3) uppgift om rättelser som på grund av ändring av specifikationerna till resultaträkningen eller balansräkningen har gjorts i de uppgifter som ges om den föregående räkenskapsperioden,

4) redogörelse, om uppgifterna för den föregående räkenskapsperioden inte är jämförbara med uppgifterna för den räkenskapsperiod som gått ut,

5) uppgift om intäkter och kostnader som hänför sig till tidigare räkenskapsperioder samt rättelser av fel, om dessa inte är av ringa betydelse,

6) uppgift om sådana delar av en enskild balanspost som gäller flera balansposter, om denna uppgift är väsentlig, samt

7) grunden för den kurs enligt vilken fordringar samt skulder och andra förbindelser i utländsk valuta omräknats till finsk valuta, om kursen på balansdagen inte har tillämpats.

Som en i 1 mom. 1 punkten avsedd omständighet skall också lämnas uppgift om huruvida köp och försäljningar av finansiella tillgångar som en under myndighetstillsyn stående clearingorganisation getts i uppdrag att cleara vid clearingen har tagits upp per den sedvanliga likviddagen enligt clearingreglerna, samt uppgift om huruvida värdering enligt lagens 153 § 1 mom. tillämpas på förvaltningsfastigheter.

20 §
Noter till resultaträkningen

Noterna till resultaträkningen skall innehålla

1) specifikation av ränteintäkter och räntekostnader enligt balanspost,

2) specifikation av intäkterna från egetkapitalinstrument enligt kategorin av finansiella tillgångar,

3) specifikation av provisionsintäkterna och provisionskostnaderna efter den verksamhet de har uppstått genom,

4) nettointäkterna från värdepappershandel, specificerade i nettointäkter från handel med skuldebrev, nettointäkter från handel med aktier och andelar samt nettointäkter från övrig handel med värdepapper, med särredovisning av realiserade intäkter och förändringar i verkligt värde,

5) de specificerade nettointäkterna från sådana finansiella tillgångar som kan säljas,

6) nettoresultatet av säkringsredovisning, specificerat i nettoförändring i de verkliga värdena för derivatinstrument som använts för säkring och nettoförändring i de verkliga värdena för säkrade balansposter,

7) nettointäkterna från förvaltningsfastigheter, specificerade i hyresintäkter, hyreskostnader, avskrivningar enligt plan, försäljningsvinster och försäljningsförluster, förändringar i verkligt värde, nedskrivningar och återföringar av nedskrivningar samt övriga intäkter och kostnader,

8) uppgift om fördelningen av intäkterna, rörelsevinsten eller rörelseförlusten, tillgångarna och skulderna per rörelsegren och geografiskt marknadsområde, ifall uppgifterna om fördelningen är viktiga,

9) poster som redovisas som intäkter från och kostnader för övrig verksamhet,

10) redogörelse för principerna för avskrivningar enligt plan och principerna för nedskrivningar samt ändringarna i dem och uppdelningen av resultatposten "Avskrivningar och nedskrivningar av övriga materiella och immateriella tillgångar" på avskrivningar enligt plan och nedskrivningar, om inte beloppet av nedskrivningar är av ringa betydelse,

11) specifikation av poster som har sammanslagits på basis av 14 § 4 mom.,

12) leasingnetto, specificerat,

13) övriga rörelseintäkter och övriga rörelsekostnader, specificerade,

14) nedskrivningar av krediter, andra förbindelser och finansiella tillgångar specificerade, samt de ränteintäkter för dessa som eventuellt har upptagits i bokslutet.

En sådan bokföringsskyldig som avses i 9 § 2 mom. behöver inte lämna de uppgifter som avses i 1 mom. 1 och 14 punkten.

21 §
Noter till balansräkningens aktiva

Noterna skall innehålla

1) principerna för uppskrivningar och metoderna för värdering av tillgångarna i fråga,

2) beskrivning av och bokförda värden för de väsentliga finansiella tillgångar som i stället för att värderas till verkligt värde har värderats till anskaffningsvärde därför att deras verkliga värde inte har kunnat bestämmas på ett tillförlitligt sätt,

3) för varje balanspost de verkliga värdena för samtliga finansiella tillgångar jämfört med bokförda värden,

4) specifikation av poster bland aktiva som har sammanslagits med stöd av 14 § 4 mom.,

5) specifikation av fordringsbevis enligt tillgångsslag,

6) fordringarnas maturitetsfördelning enligt balanspost,

7) specifikation av balansposterna enligt poster i inhemsk och utländsk valuta,

8) utlåningen sektorfördelad och nedskrivningarna av lån,

9) efterställda fordringar,

10) leasingobjekt, specificerade,

11) beloppet av fordringar på centralbanker under posten "Fordringar på kreditinstitut",

12) värdepapperen uppdelade i offentligt noterade och övriga värdepapper samt värdepapper som är föremål för aktielån, specificerade enligt balanspost; aktier och andelar i kreditinstitut och andra företag särredovisade enligt balanspost,

13) fastigheter samt aktier och andelar i fastighetssammanslutningar, specificerade å ena sidan enligt fastigheter och byggnader och å andra sidan enligt aktier och andelar i fastighetssammanslutningar och enligt rörelse- och förvaltningsfastigheter, samt verkliga värden för förvaltningsfastigheter som redovisats till anskaffningsvärde,

14) beloppet av sådana i bokslutet redovisade fordringar på vilka ränta inte ackumuleras i bokföringen,

15) balansräkningsposten "Hos centralbank belåningsbara fordringsbevis", specificerad enligt statsskuldförbindelser och övriga,

16) immateriella tillgångar specificerade enligt utvecklingsutgifter, goodwill och övriga utgifter med lång verkningstid,

17) övriga tillgångar, specificerade,

18) resultatregleringar (aktiva) och förskottsbetalningar, specificerade enligt räntor och övriga.

Utöver vad som föreskrivs i 1 mom. skall uppgifter lämnas om anskaffningsvärde och uppskrivning av materiella och immateriella tillgångar som tagits upp i balansräkningen, särredovisade per balanspost och omfattande

1) beloppet i början av räkenskapsperioden,

2) ökningar och minskningar under räkenskapsperioden samt överföringar mellan poster,

3) ackumulerade avskrivningar och nedskrivningar i början av räkenskapsperioden,

4) ackumulerade avskrivningar och nedskrivningar i början av räkenskapsperioden vilka hänför sig till avdrag och överföringar,

5) räkenskapsperiodens avskrivningar enligt plan, samt

6) nedskrivningar och deras återföringar.

En bokföringsskyldig som avses i 10 § 2 mom. behöver inte lämna de uppgifter som avses i 1 mom. 6, 8, 11 och 14 och 15 punkten.

Beträffande sådana finansiella tillgångar som avses i 1 mom. 2 punkten och som har sålts under räkenskapsperioden skall det bokförda värdet per försäljningstidpunkten samt försäljningsvinsten eller försäljningsförlusten uppges.

22 §
Noter till balansräkningens passiva

Noterna skall innehålla

1) en specifikation per balanspost av ökningar och minskningar av poster i eget kapital samt av överföringar mellan dessa poster under räkenskapsperioden,

2) en specifikation av poster bland passiva som har sammanslagits med stöd av 14 § 4 mom.,

3) bokförda och nominella värden för emitterade skuldebrev efter tillgångsslag,

4) för varje balanspost de verkliga värdena för alla finansiella skulder jämfört med bokförda värden,

5) för varje slag av reserv som ingår bland avsättningarna det bokförda värdet vid räkenskapsperiodens början och slut, ökningen under räkenskapsperioden samt det belopp som tagits i anspråk respektive återförts under räkenskapsperioden,

6) skuldernas maturitetsfördelning enligt balanspost,

7) en specifikation av balansposterna enligt poster i inhemsk och utländsk valuta,

8) avtalsspecifika uppgifter om varje efterställd skuld som överstiger 10 procent av det sammanlagda beloppet av efterställda skulder,

9) tidpunkten och villkoren för nyemission som baserar sig på optionsrätter och konvertibla skuldebrev som den bokföringsskyldige emitterat samt, i fråga om aktier som kan tecknas på grundval av dessa, aktieslag, antal aktier och det sammanlagda nominella beloppet, samt den ägar- och röstandel i den bokföringsskyldige som dessa medför,

10) gällande bemyndiganden för styrelsen att verkställa nyemission, emittera optionsrätter och ta upp lån mot konvertibla skuldebrev,

11) den bokföringsskyldiges aktiekapital uppdelat enligt aktieslag samt bolagsordningens huvudsakliga bestämmelser om varje aktieslag,

12) i fråga om kapitallån de huvudsakliga lånevillkoren och ränta eller annan gottgörelse som betalas för lånet och som inte redovisas som kostnad,

13) övriga skulder, specificerade,

14) resultatregleringar (passiva) och erhållna förskott, specificerade enligt räntor och övriga

15) beloppet av icke utdelningsbara poster bland eget kapital.

En bokföringsskyldig som avses i 10 § 2 mom. behöver inte lämna de uppgifter som avses i 1 mom. 3 och 6 punkten.

En bokföringsskyldig på vilken finansministeriets förordning om regelbunden informationsskyldighet för värdepappersemittenter (538/2002) tillämpas skall dessutom lämna de uppgifter som avses i 2 kap. 5 § 1 mom. 7 och 8 punkten i nämnda förordning.

23 §
Noter angående finansiella instrument, derivatinstrument och fastighetstillgångar som skall värderas till verkligt värde

För finansiella instrument och derivatinstrument som skall värderas till verkligt värde skall noterna innehålla

1) principerna för de värderingsmodeller och värderingsmetoder som tillämpas på finansiella instrument vilkas verkliga värde har bestämts enligt 7 § 2 mom. 2 punkten,

2) för varje slag av finansiellt instrument som har redovisats till verkligt värde, det verkliga värdet och de värdeförändringar som har redovisats direkt i resultaträkningen samt de förändringar som redovisats i fonden för verkligt värde,

3) för varje slag av derivat, uppgifter om användningsomfattning och användningssyfte, inbegripet viktiga villkor som kan påverka beloppet av, tidpunkten för och sannolikheten av framtida kassaflöden,

4) för lån och övriga fordringar värderade till verkligt värde via resultaträkningen samt för finansieringsskulderna den andel av förändringen av det verkliga värdet som beror på en förändring av kreditrisken, under räkenskapsperioden samt kumulativt; för sådana finansieringsskulder skall dessutom noterna innehålla det belopp som skall betalas till innehavaren när skulden förfaller till betalning,

5) en specifikation av förändringarna i fonden för verkligt värde under räkenskapsperioden, samt

6) för derivatinstrument, en specifikation av de underliggande tillgångarnas nominella och verkliga värden, uppdelade efter typ i säkringsinstrument och övriga instrument, med särredovisning av de instrument där motparten är ett företag i samma koncern.

För förvaltningsfastigheter som enligt lagens 153 § har redovisats till verkligt värde skall noterna innehålla

1) de grunder som använts för särskiljande mellan förvaltningsfastigheter och rörelsefastigheter,

2) de metoder som använts för bestämmande av verkligt värde och betydande antaganden som gjorts,

3) en beskrivning av och det bokförda värdet för de fastighetstillgångar som har värderats till anskaffningsvärde i stället för till verkligt värde därför att det verkliga värdet inte har kunnat bestämmas på ett tillförlitligt sätt.

För sådana i 2 mom. 3 punkten avsedda fastighetstillgångar som har sålts under räkenskapsperioden skall uppges det bokförda värdet per försäljningstidpunkten och försäljningsvinsten eller försäljningsförlusten.

24 §
Noter angående inkomstskatten

Noterna skall innehålla

1) uppgift om de latenta skatteskulder och skattefordringar som avses i 5 kap. 18 § bokföringslagen, om dessa är väsentliga och inte har tagits upp i balansräkningen,

2) information om uppdelningen av inkomstskatter i skatter på inkomst av ordinarie verksamhet och skatter hänförliga till övrig verksamhet, om denna uppdelning inte görs i resultaträkningen, och

3) redogörelse för uppskrivningarnas eventuella inverkan på inkomstbeskattningen.

25 §
Noter angående säkerheter och ansvarsförbindelser

Noterna angående säkerheter skall innehålla

1) uppgift om skulder för vilka den bokföringsskyldige har pantsatt, intecknat eller på annat sätt som säkerhet ställt egendom, specificerade per säkerhetsslag för varje post av främmande kapital,

2) det sammanlagda värdet av de i 1 punkten avsedda säkerheterna, specificerat enligt nämnda punkt,

3) det sammanlagda värdet av säkerheter som den bokföringsskyldige ställt för egen del på annat sätt än vad som avses i 1 punkten, specificerat per säkerhetsslag,

4) det sammanlagda värdet av säkerheter som den bokföringsskyldige ställt för företag i samma koncern, specificerat per säkerhetsslag, samt

5) det sammanlagda värdet av andra säkerheter ställda av den bokföringsskyldige än sådana som avses i 1―4 punkten, specificerat per säkerhetsslag.

Noterna angående ansvarsförbindelser och åtaganden utanför balansräkningen skall innehålla

1) uppgift om hur den bokföringsskyldiges lagstadgade pensionsskydd och eventuella tilläggspensionsskydd har anordnats,

2) de nominella beloppen av hyror enligt leasinghyresavtal uppdelade i sådana som betalas under innevarande och följande räkenskapsperioder, de sistnämnda uppdelade i sådana som skall betalas inom högst fem år och sådana som har en betalningstid som överstiger fem år, samt de väsentliga uppsägnings- och inlösningsvillkoren i dessa avtal,

3) förbindelser utanför balansräkningen givna av den bokföringsskyldige till förmån för företag i samma koncern, specificerade enligt 10 §,

4) förbindelser enligt 3 punkten som givits till förmån för intresseföretag,

5) övriga i 10 § avsedda förbindelser utanför balansräkningen, specificerade,

6) det verkliga värdet för säkerheter som emottagits vid en överföring enligt lagen om finansiella säkerheter (11/2004), det verkliga värdet för säkerheter som sålts eller vidarepantsatts och uppgift om huruvida den bokföringsskyldige är skyldig att återföra det,

7) de sammanlagda beloppen av sådana fordringar och skulder som uppkommit i samband med förmedlingsverksamhet och som avses i 5 § 3 mom.,

8) ekonomiska åtaganden av annat slag som gäller den bokföringsskyldige och som inte har redovisats i balansräkningen.

26 §
Noter angående personalen och medlemmar av förvaltningsorgan

Noterna skall innehålla uppgift om det genomsnittliga antalet anställda under räkenskapsperioden, specificerat per grupp.

I fråga om verkställande direktören och ställföreträdaren för denne, medlemmarna och suppleanterna i styrelsen och förvaltningsrådet samt personer som hör till motsvarande förvaltningsorgan skall per förvaltningsorgan uppges

1) lönerna och arvodena för dessa uppdrag,

2) det sammanlagda beloppet av penninglån som beviljats dem och minskningen eller ökningen av beloppet under räkenskapsperioden samt de huvudsakliga räntevillkoren och övriga villkor för lånen,

3) det sammanlagda beloppet av i 25 § 1 mom. 5 punkten och 2 mom. 5 punkten avsedda säkerheter och ansvarsförbindelser som gäller dem samt huvudsakligt innehåll,

4) pensionsförbindelserna för dessa uppdrag.

I fråga om de personer som tidigare har hört till de organ som avses i 2 mom. skall uppgifterna enligt 4 punkten i det nämnda momentet anges per förvaltningsorgan.

I företag som emitterat värdepapper som har gjorts till föremål för offentlig handel enligt värdepappersmarknadslagen (495/1989) skall de uppgifter som avses i 2 mom. 1 och 4 punkten och i 3 mom. lämnas specificerade per person. I andra företag behöver de uppgifter som avses i 2 mom. 1 och 4 punkten och i 3 mom. inte lämnas, om de gäller en enskild person.

27 §
Innehav i andra företag

Noterna skall innehålla

1) för ett företag där ägarandelen är en femtedel eller mera, namn, hemort och ägarandel samt eget kapital och räkenskapsperiodens vinst eller förlust enligt senaste bokslut, och

2) i fråga om ett företag för vilket den bokföringsskyldige har obegränsat ansvar, de uppgifter som avses i 1 punkten samt uppgift om företagsform.

I den ägarandel som avses i 1 mom. 1 punkten inräknas även en sådan persons innehav som handlar i eget namn men på den bokföringsskyldiges vägnar.

Upplysningar som avses i 1 mom. behöver inte lämnas, om

1) upplysningen skulle orsaka betydande olägenhet för den bokföringsskyldige eller det företag som är föremål för innehavet, och grunderna till avvikelsen anges, eller

2) upplysningen är av ringa betydelse för en rättvisande bild.

I 1 mom. 1 punkten avsedd information om eget kapital och räkenskapsperiodens vinst eller förlust behöver inte lämnas, om

1) företaget tas upp som dotter- eller intresseföretag i den bokföringsskyldiges eller dess moderföretags koncernbokslut, eller

2) den bokföringsskyldige innehar mindre än hälften av aktierna eller andelarna i företaget och företaget inte är skyldigt att meddela sin balansräkning för registrering.

28 §
Övriga noter

Noterna skall innehålla

1) arten och omfattningen av notariatverksamhet som den bokföringsskyldige bedriver samt det sammanlagda beloppet av kundmedel som ett värdepappersföretag innehar,

2) det sammanlagda beloppet av obetalda andelsavgifter för andelsbanker och andra kreditinstitut som har formen av andelslag,

3) i fråga om andelsbanker och andra kreditinstitut som har formen av andelslag, beloppet av uppsagt andelskapital samt villkoren och tidpunkten för återbetalning av uppsagt andelskapital, samt

4) antalet medlemmar av andelsbanken.

29 §
Noter angående en bokföringsskyldig som hör till en koncern

Utöver vad som bestäms ovan i detta kapitel skall i noter till resultaträkningen eller balansräkningen för en bokföringsskyldig som hör till en inhemsk eller därmed jämförbar utländsk koncern anges

1) namn och hemort för det moderföretag som upprättar koncernbokslutet för den största koncern till vilken den bokföringsskyldige hör,

2) namn och hemort för moderföretaget i den underkoncern som ingår i den i 1 punkten avsedda koncernen och som den bokföringsskyldige hör till som dotterföretag,

3) uppgift om var en kopia av de bokslut som avses i 1 och 2 punkten kan erhållas,

4) ränteintäkter från och räntebetalningar till övriga företag i samma koncern och intresseföretag, samt

5) fordringar på övriga företag i samma koncern och intresseföretag liksom även skulder och kapitallån till dem, specificerade enligt balanspost.

Om man med stöd av 6 kap. 1 § 4 mom. i bokföringslagen har låtit bli att upprätta koncernbokslut, skall detta samt namnet och hemorten för det företag i vars koncernbokslut moderföretagets och dotterföretagens bokslut tas in nämnas i en not till moderföretagets resultaträkning eller balansräkning.

5 kap.

Koncernresultaträkning och koncernbalansräkning

30 §
Koncernresultaträkning

Koncernresultaträkningen för kreditinstitut och för andra finansiella institut vilka som sin huvudsakliga verksamhet bedriver sådan verksamhet som avses i 4 § 1 mom. i kreditinstitutslagen samt koncernresultaträkningen för kreditinstituts holdingsammanslutningar upprättas enligt bilaga 5.

Resultaträkningen för värdepappersföretag och för finansiella institut vilka som sin huvudsakliga verksamhet bedriver värdepappershandel för egen räkning och sådan verksamhet som avses i 16 § i lagen om värdepappersföretag samt koncernresultaträkningen för värdepappersföretags holdingsammanslutningar upprättas enligt bilaga 6.

På koncernresultaträkningen tillämpas dessutom vad som bestäms i 9 § 3 mom.

31 §
Koncernbalansräkning

Koncernresultaträkningen för kreditinstitut och för andra finansiella institut vilka som sin huvudsakliga verksamhet bedriver sådan verksamhet som avses i 4 § 1 mom. i kreditinstitutslagen samt koncernbalansräkningen för kreditinstituts holdingsammanslutningar upprättas enligt bilaga 7.

Koncernbalansräkningen för värdepappersföretag och för finansiella institut vilka som sin huvudsakliga verksamhet bedriver värdepappershandel för egen räkning och sådan verksamhet som avses i 16 § i lagen om värdepappersföretag samt koncernbalansräkningen för värdepappersföretags holdingföretag upprättas enligt bilaga 8.

På koncernbalansräkningen tillämpas dessutom vad som föreskrivs i 10 § 3 mom.

32 §
Sammanställning av försäkringsbolags bokslut med koncernbokslutet

Försäkringsbolag som är dotterföretag redovisas i koncernen enligt denna förordning, om dotterföretagets branschandel är mindre än en tiondel av alla företag i finans- och försäkringsbranschen. Branschandelen bestäms enligt 4 § 2 mom. i lagen om tillsyn över finans- och försäkringskonglomerat (699/2004).

6 kap.

Noter angående koncerner

33 §
Noter som motsvarar ett enskilt företags noter

I noterna till koncernresultaträkningen eller koncernbalansräkningen skall i tillämpliga delar lämnas de uppgifter om koncernen som avses i 19―28 §. För finansiella leasingavtal skall per avtalstyp lämnas uppgifter om bruttoinvesteringar, minimihyrornas nuvärden, ej intjänade finansiella intäkter samt leasingobjektens restvärden.

34 §
Noter angående upprättande

Noterna till koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen skall innehålla

1) principerna för upprättandet av koncernbokslutet,

2) redogörelse för de ändringar som skett i principerna och metoderna vid upprättandet av koncernbokslutet samt för inverkan av ändringarna på koncernens resultat och ekonomiska ställning,

3) en motiverad redogörelse, om man vid upprättandet av koncernbokslutet inte har följt samma värderings- och periodiseringsprinciper som i bokslutet för moderföretaget,

4) en motivering, om man i ett dotterföretags bokslut som redovisats i koncernen av särskild anledning har avvikit från de redovisningsprinciper som avses i 6 kap. 4 § 2 mom. i bokföringslagen,

5) motivering, om man i ett intresseföretags bokslut som redovisats i koncernen har tillämpat principer som avviker från koncernens värderings- och periodiseringsprinciper,

6) redogörelse för sådana förändringar i koncernstrukturen som på ett väsentligt sätt påverkar möjligheterna att jämföra koncernbokslutet med koncernbokslutet för den föregående räkenskapsperioden,

7) grunden för den kurs enligt vilken ett utländskt dotterföretags eller intresseföretags bokslutsposter har omräknats till finsk valuta, samt

8) motiverad redogörelse, om avskrivningstiden för koncerngoodwill är längre än fem år.

35 §
Noter angående dotter- och intresseföretag

Noterna till koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen skall innehålla

1) för dotterföretag som har redovisats i koncernen, namn, hemort samt den ägarandel som koncernföretagen och de personer som handlar i eget namn men på koncernföretagens vägnar har i dotterföretaget,

2) de uppgifter som avses i 1 punkten om dotterföretag som inte har redovisats i koncernen samt information om dotterföretagets eget kapital och vinst eller förlust i det senaste bokslutet,

3) de uppgifter som avses i 1 punkten i fråga om ett intresseföretag som har redovisats i koncernen samt information om sättet för angivande av det egna kapitalet vid tidpunkten för förvärvet,

4) de uppgifter som avses i 1 punkten i fråga om ett intresseföretag som inte har redovisats i koncernen samt information om detta intresseföretags eget kapital och vinst eller förlust i det senast upprättade bokslutet,

5) redogörelse för vad det gemensamma inflytandet baserar sig på, om ett intresseföretags bokslut har sammanställts med koncernbokslutet enligt 6 kap. 15 § i bokföringslagen,

6) i det fall att dotterföretaget har redovisats i koncernen på basis av ett bokslut som har upprättats för en räkenskapsperiod som har utgått vid en annan tidpunkt än moderföretagets räkenskapsperiod, en redogörelse för viktiga händelser som har påverkat dotterföretagets resultat och ekonomiska ställning och som har ägt rum under tiden mellan utgången av räkenskapsperioderna för dotterföretaget och moderföretaget,

7) information som är nödvändig för att bedöma relationen mellan ett i koncernbokslutet upptaget företag som inte är ett kreditinstitut eller finansiellt institut eller tjänsteföretag och andra koncernföretag.

Om den bokföringsskyldige inte tillämpar 6 kap. 7 § 6 mom. i bokföringslagen, inräknas i det egna kapital som avses i 1 mom. 2 och 4 punkten även de ackumulerade bokslutsdispositionerna, från vilka de latenta skatteskulderna dras av.

36 §
Övriga noter

Utöver vad som bestäms i 33―35 § skall noterna till koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen innehålla

1) det ännu oavskrivna beloppet av koncerngoodwill för intresseföretag,

2) medelantalet anställda i samföretag som har redovisats i koncernen på det sätt som föreskrivs i 6 kap. 15 § i bokföringslagen,

3) den andel av ackumulerad avskrivningsdifferens och reserver som har upptagits som eget kapital.

7 kap.

Specifikationer till balansräkningen och specifikationer av noter

37 §
Balansspecifikationer

I balansspecifikationen skall i detalj per grupp förtecknas i den bokföringsskyldiges balansräkning vid räkenskapsperiodens utgång redovisade

1) materiella och immateriella tillgångar,

2) derivatinstrument, finansiella tillgångar och finansiella skulder värderade till verkligt värde, finansiella tillgångar och finansiella skulder som innehas för handel och finansiella tillgångar som kan säljas,

3) investeringar som hålls till förfall,

4) övriga fordringar, samt

5) skulder.

De i 1 mom. avsedda balansspecifikationerna får alternativt upprättas så att de innehåller enbart ökningar och minskningar under räkenskapsperioden.

38 §
Specifikationer av noter

De i 25 § avsedda noter som den bokföringsskyldige har fogat till sitt bokslut utan specifikation skall förtecknas per grupp. Över förändringarna skall föras en förteckning eller särskild bokföring under räkenskapsperioden, om uppgifterna inte framgår av huvudbokföringen.

39 §
Maskinläsbart datamedium

Balansspecifikationerna och specifikationerna av noter får upprättas i ett maskinläsbart datamedium ur vilket data vid behov kan tas fram i vanlig läsbar skriftlig form på det sätt som föreskrivs i 2 kap. 8 § i bokföringslagen eller med stöd av den.

40 §
Bekräftande

Specifikationerna enligt 37 och 38 § skall dateras och skrivas under av de personer som har avfattat dem. En specifikation i ett maskinläsbart datamedium bekräftas med en kod som anger vem som har upprättat den samt datum för upprättandet.

8 kap.

Tillämpning av internationella redovisningsstandarder

41 §
Förordningens tillämpning på bokslut och koncernbokslut som upprättats enligt internationella redovisningsstandarder

På bokslut och koncernbokslut som upprättats enligt internationella redovisningsstandarder enligt 7 a kap. 1 § i bokföringslagen samt på fristående verksamhetsberättelser tillämpas denna förordning inte, med undantag för vad som bestäms i 16 §, 17 §, 26 § 1 mom., 2 mom. 1―4 punkten samt 3 mom., 27 § 1―3 mom., 29 § 1 mom. 1―3 punkten, 35 § 1 mom. 1―5 punkten samt 36 § 2 punkten.

42 §
Ikraftträdande

Denna förordning träder i kraft den 15 februari 2007.

Genom denna förordning upphävs finansministeriets förordning av den 21 december 2000 om bokslut och koncernbokslut i kreditinstitut och värdepappersföretag (1259/2000).

Förordningen tillämpas första gången på den bokslut som upprättas för den räkenskapsperiod som slutar närmast efter det att förordningen har trätt i kraft.

Helsingfors den 9 februari 2007

Andra finansminister
Ulla-Maj Wideroos

Lagstiftningsråd
Erkki Sarsa

Bilagor 1-8

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.