136/2007

Given i Helsingfors den 9 februari 2007

Lag om ändring av 14 b kap. 1 § i lagen om försäkringsbolag

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i lagen av den 28 december 1979 om försäkringsbolag (1062/1979) 14 b kap. 1 § 4 och 5 punkten, sådana de lyder i lag 707/2004, som följer:

14 b kap.

Extra tillsyn över försäkringsgrupper

1 §

I detta kapitel avses med


4) företag med ägarintresse ett moderföretag eller en juridisk person som har ägarintresse i ett annat företag,

5) anknutet företag ett dotterföretag eller ett företag i vilket en juridisk person har ägarintresse,Denna lag träder i kraft den 15 februari 2007.

RP 21/2006
EkUB 25/2006
RSv 252/2006

Helsingfors den 9 februari 2007

Republikens President
TARJA HALONEN

Andra finansminister
Ulla-Maj Wideroos

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.