135/2007

Given i Helsingfors den 9 februari 2007

Lag om ändring av lagen om värdepappersföretag

I enlighet med riksdagens beslut

upphävs i lagen av den 26 juli 1996 om värdepappersföretag (579/1996) 29 och 30 §, sådana de lyder, 29 i lagarna 1347/1997 och 70/2003 samt 30 § i nämnda lag 1347/1997,

ändras 6, 21 och 31 §, sådana de lyder, 6 § i nämnda lag 1347/1997 och i lagarna 48/2002 och 705/2004, 21 § i nämnda lag 1347/1997 och i lag 650/2006, 31 § i nämnda lagar 1347/1997, 48/2002, 705/2004 och 650/2006 samt i lag 596/2003, samt

fogas till 5 §, sådan den lyder delvis ändrad i nämnda lag 1347/1997, ett nytt 6 mom. som följer:

5 §
Definitioner

Finansinspektionen skall, efter att ha fått uppgift om att något annat företag än ett kreditinstitut eller värdepappersföretag har blivit moderföretag för ett kreditinstitut, utan dröjsmål besluta om företaget skall betraktas som en holdingsammanslutning enligt 3 mom.

6 §
Konsolideringsgrupp

Med konsolideringsgrupp avses i denna lag en koncern som består av koncernens moderföretag som är ett finländskt eller utländskt värdepappersföretag eller en finländsk eller utländsk holdingsammanslutning som är ett värdepappersföretags moderföretag (konsolideringsgruppens moderföretag) samt av moderföretagets finländska och utländska dotterföretag som är andra värdepappersföretag, kreditinstitut, finansiella institut eller tjänsteföretag (konsolideringsgruppens dotterföretag). Med koncern, moderföretag och dotterföretag avses i denna lag detsamma som i bokföringslagen (1336/1997) samt med dem jämförbara utländska koncerner, moderföretag och dotterföretag.

I 31 § i denna lag och i 72 § i kreditinstitutslagen föreskrivs om tillämpningsområdet för gruppbaserad tillsyn som tillämpas på värdepappersföretag som är en konsolideringsgrupps moderföretag och på ett därmed jämförbart värdepappersföretag som är en holdingsammanslutnings dotterföretag.

21 §
Bokslut, verksamhetsberättelse och delårsrapport

På värdepappersföretags bokslut, verksamhetsberättelse, delårsrapport och årsrapport tillämpas 146―157 § i kreditinstitutslagen.

31 §
Tillsyn över finansiell ställning

På värdepappersföretag tillämpas 5 och 6 kap. i kreditinstitutslagen (121/2007), med undantag för 44, 53, 66, 71, 80 och 81 § i den nämnda lagen. Vid tillämpning av 55 § i den nämnda lagen skall i stället för där nämnda 44 § tillämpas 13 § i denna lag.

Vad som i 72 § i kreditinstitutslagen föreskrivs om gruppbaserad tillsyn skall inte tillämpas på värdepappersföretag vars moderföretag är ett kreditinstitut med koncession i en stat inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EES-stat) eller en i en sådan stat etablerad holdingsammanslutning som samtidigt är moderföretag för ett kreditinstitut med koncession i en EES-stat, under förutsättning att kreditinstitutet är underkastat gruppbaserad tillsyn.


Denna lag träder i kraft den 15 februari 2007.

På värdepappersföretag tillämpas 177― 184 § i kreditinstitutslagen. På värdepappersföretag tillämpas inte artiklarna 45 och 46 i Europaparlamentets och rådets direktiv 2006/49/EG om kapitalkrav för värdepappersföretag och kreditinstitut.

Denna lags 31 § skall inte före den 1 januari 2011 tillämpas på värdepappersföretag som enligt koncessionsvillkoren får tillhandahålla placeringstjänster endast med hjälp av derivat på råvarumarknaden.

RP 21/2006
EkUB 25/2006
RSv 252/2006
Europaparlamentets och rådets direktiv 2006/48/EG (32006L0048); EGT nr L 177, 30.6.2006, s. 1
Europaparlamentets och rådets direktiv 2006/49/EG (32006L0049); EGT nr L 177, 30.6.2006, s. 201

Helsingfors den 9 februari 2007

Republikens President
TARJA HALONEN

Andra finansminister
Ulla-Maj Wideroos

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.