134/2007

Given i Helsingfors den 9 februari 2007

Lag om ändring av lagen om placeringsfonder

I enlighet med riksdagens beslut

upphävs i lagen av den 29 januari 1999 om placeringsfonder (48/1999) 35 §,

ändras 6 § 5 mom., 30 c § 4 mom. och 39 §, av dem 6 § 5 mom. och 30 c § sådana de lyder i lag 224/2004, som följer:

6 §

Om fondbolaget bedriver verksamhet som avses i 5 § 2 mom. skall det alltid oberoende av 1―4 mom. dessutom uppfylla de krav som föreskrivs i 31 § i lagen om värdepappersföretag.


30 c §

Vid beräkning av fondbolagets kapitalbas tillämpas 45―48 § i kreditinstitutslagen (121/2007).

39 §

För varje räkenskapsperiod skall för fondbolaget och varje placeringsfond upprättas separata bokslut som innehåller resultaträkning, balansräkning och uppgifter som skall lämnas i noter till resultaträkningen och balansräkningen. Till bokslutet skall fogas en verksamhetsberättelse.

På ett fondbolags bokslut tillämpas 146 och 148―155 § i kreditinstitutslagen.

Genom förordning av finansministeriet föreskrivs om scheman för fondbolags och placeringsfonders resultaträkning och balansräkning, om noterna till resultaträkningen och balansräkningen samt om uppgifter som skall lämnas i verksamhetsberättelsen. Finansministeriet skall innan det utfärdar beslutet begära yttrande av Finansinspektionen och bokföringsnämnden.

Finansinspektionen utfärdar närmare föreskrifter om upprättande av bokslut enligt 1 mom. Finansinspektionen skall innan den utfärdar föreskrifterna begära yttrande av finansministeriet och bokföringsnämnden. Om Finansinspektionens anvisningar eller yttrande om hur denna paragraf eller finansministeriets med stöd av den utfärdade förordning skall tillämpas är av betydelse för den allmänna tillämpningen av bokföringslagen, bokföringsförordningen eller aktiebolagslagen skall Finansinspektionen begära ett yttrande av bokföringsnämnden innan den ger anvisningar eller yttrar sig.

Finansinspektionen kan på ansökan av ett fondbolag av särskilda skäl för viss tid bevilja tillstånd till undantag från de i 4 mom. angivna bestämmelserna, om det är befogat för att ge en rättvisande bild av sökandens eller placeringsfondens verksamhetsresultat och finansiella ställning. Om ett ärende är av betydelse för den allmänna tillämpningen av bestämmelserna om bokslut i bokföringslagen, bokföringsförordningen eller aktiebolagslagen, skall Finansinspektionen innan den avgör ärendet begära yttrande av bokföringsnämnden om tillståndsansökan.


Denna lag träder i kraft den 15 februari 2007.

På fondbolag tillämpas 184 § i kreditinstitutslagen. På fondbolag som bedriver verksamhet som avses i 5 § 2 mom. tillämpas dessutom 177―181 och 183 § i kreditinstitutslagen.

RP 21/2006
EkUB 25/2006
RSv 252/2006

Helsingfors den 9 februari 2007

Republikens President
TARJA HALONEN

Andra finansminister
Ulla-Maj Wideroos

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.