133/2007

Given i Helsingfors den 9 februari 2007

Lag om ändring av 1 kap. 4 § i värdepappersmarknadslagen

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i värdepappersmarknadslagen av den 26 maj 1989 (495/1989) 1 kap. 4 § 1 mom. 4 punkten och 4 mom. 1 punkten, av dem 1 mom. 4 punkten sådan den lyder i lag 228/2004, som följer:

1 kap.

Allmänna stadganden

4 §

I denna lag avses med


4) värdepappersförmedlare sådana värdepappersföretag som avses i 4 § i lagen om värdepappersföretag (579/1996), sådana utländska värdepappersföretag som avses i 2 § i lagen om utländska värdepappersföretags rätt att tillhandahålla investeringstjänster i Finland (580/1996), sådana kreditinstitut som avses i 8 § 1 mom. i kreditinstitutslagen (121/2007) och som enligt sin bolagsordning eller sina stadgar tillhandahåller investeringstjänster av det slag som avses i lagen om värdepappersföretag, sådana kreditinstitut och finansiella institut som avses i 2 § i lagen om utländska kreditinstituts och finansiella instituts verksamhet i Finland (1608/1993) och som enligt sin koncession tillhandahåller investeringstjänster som avses i lagen om värdepappersföretag samt sådana i 2 § i lagen om placeringsfonder avsedda fondbolag och sådana utländska fondbolag som avses i 2 § i lagen om utländska fondbolags verksamhet i Finland (225/2004) och som enligt sin koncession bedriver verksamhet enligt 5 § 2 mom. lagen om placeringsfonder,


I denna lag avses med yrkesmässiga investerare

1) sådana värdepappersföretag som avses i 4 § i lagen om värdepappersföretag, sådana kreditinstitut som avses i 8 § 1 mom. i kreditinstitutslagen, sådana fondbolag som avses i lagen om placeringsfonder, sådana försäkringsbolag som avses i lagen om försäkringsbolag (1062/1979), sådana ömsesidiga försäkringsbolag och försäkringsaktiebolag som avses i lagen om arbetspensionsförsäkringsbolag (354/1997) samt med dessa jämförbara utländska företag som står under myndighetstillsyn,Denna lag träder i kraft den 15 februari 2007.

RP 21/2006
EkUB 25/2006
RSv 252/2006

Helsingfors den 9 februari 2007

Republikens President
TARJA HALONEN

Andra finansminister
Ulla-Maj Wideroos

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.