132/2007

Given i Helsingfors den 9 februari 2007

Lag om ändring av lagen om tillsyn över finans- och försäkringskonglomerat

I enlighet med riksdagens beslut

upphävs i lagen av den 30 juli 2004 om tillsyn över finans- och försäkringskonglomerat (699/2004) 22 § 5 och 6 mom.,

ändras 2 § 1 mom. 1 punkten, 3 § 3 mom., 4 § 4 mom., rubriken för 16 § samt 16 § 1 och 2 mom., 17 § 1 mom., 18 § a- och h-punkten, 21 § 1 mom., 22 § 1, 2, 4 och 8 mom., 24 § 1 mom. och 28 § 2 mom. samt

fogas till 21 § ett nytt 2 mom., varvid det nuvarande 2 mom. blir 3 mom., samt nya 4 och 5 mom., varvid det nuvarande 3 och 4 mom. blir 6 och 7 mom., som följer:

2 §
Definitioner

I denna lag avses med

1) kreditinstitut sådana kreditinstitut som avses i 8 § 1 mom. i kreditinstitutslagen (121/2007) samt utländska kreditinstitut som avses i 2 mom. den nämnda paragrafen,


3 §
Finans- och försäkringskonglomerat

Utöver vad som bestäms i denna paragraf bildas ett konglomerat av

1) reglerade företag mellan vilka det finns en i 37 § i kreditinstitutslagen, 6 a § i lagen om värdepappersföretag och 1 kap. 5 § i lagen om försäkringsbolag avsedd annan betydande bindning än en sådan som avses ovan i denna paragraf samt dylika företags dotterföretag och ägarintresseföretag, förutsatt att minst ett av de reglerade företagen är ett företag i finansbranschen och minst ett är ett företag i försäkringsbranschen och förutsatt att den sammanräknade andel som företagen i finans- och försäkringsbranschen samt den andel som företagen i båda branscherna var för sig innehar är betydande vid beräkning enligt 4 §,

2) institut som enligt 3 § 1 mom. i lagen om andelsbanker och andra kreditinstitut i andelslagsform (1504/2001) hör till den sammanslutning som avses i nämnda paragraf och sådana företag i försäkringsbranschen i vilka nämnda institut ensamma eller tillsammans har sådant bestämmande inflytande som avses i 2 § 1 mom. 8 punkten eller som är ett dylikt instituts ägarintresseföretag, förutsatt att den sammanräknade andel som företagen i finans- och försäkringsbranschen samt den andel som företagen i båda branscherna var för sig innehar är betydande vid beräkning enligt 4 §.


4 §
Tröskelvärden som skall tillämpas på konglomerat

Om två eller flera av företagen i samma bransch i konglomeratet eller, vid tillämpning av 1 mom., två eller flera företag i finans- och försäkringsbranschen bildar en koncern som inte i väsentlig utsträckning omfattar företag i andra branscher och som upprättar ett koncernbokslut, beaktas vid tillämpning av bestämmelserna i 1―3 mom. i stället för balansräkningen koncernens balansräkning för dessa företags del. Till balansomslutningen och koncernens balansomslutning läggs vid tillämpningen av denna paragraf det exponeringsvärde för åtaganden utanför balansräkningen som beräknats enligt 58 § i kreditinstitutslagen. Av balansomslutningen för ägarintresseföretag, åtagandena utanför balansräkningen, kapitalkravet och rörelseintäkterna beaktas vid tillämpningen av denna paragraf ett belopp som motsvarar den andel som företag som hör till konglomeratet sammanlagt äger i ägarintresseföretaget. Om ägarintresset helt eller delvis grundar sig på rätten att utse eller avsätta styrelsemedlemmar, beaktas av balansomslutningen, åtagandena utanför balansräkningen, kapitalkravet och rörelseintäkterna vid tillämpningen av denna paragraf ett belopp som motsvarar den andel som de styrelsemedlemmar som berörs av denna rätt utgör av det totala antalet styrelsemedlemmar, om det belopp som beräknats på detta sätt är större än det belopp som beräknats på basis av ägarandelen.


16 §
Allmän bestämmelse om riskhantering

Ett konglomerats moderföretag skall ha en tillförlitlig förvaltning som möjliggör effektiv riskhantering samt med hänsyn till konglomeratets verksamhet tillräcklig intern kontroll och tillräckliga riskhanteringssystem.

Ett konglomerats holdingsammanslutning samt till konglomeratet hörande företag i finans- och försäkringsbranschen skall ha en tillförlitlig förvaltning som möjliggör effektiv riskhantering samt med hänsyn till sin verksamhet tillräcklig intern kontroll och tillräckliga riskhanteringssystem.


17 §
Tillämpningsområdet för tillsynen över den ekonomiska ställningen

Med avvikelse från 3 § räknas vid tillämpningen av 18―23 § endast företagen i finans- och försäkringsbranschen samt ett konglomerats holdingsammanslutningtill ett konglomerat samt, vid tillämpning av 18―20 § dessutom andra dotterföretag till sådana kreditinstitut som avses i 76 § 3 mom. i kreditinstitutslagen eller till värdepappersföretag än företag inom finans- eller försäkringsbranschen. Av de företag som avses i detta moment räknas vid tillämpningen av 21―23 § endast konglomeratets moderföretag och dess dotterföretag samt deras i bokföringslagen avsedda samföretag till ett konglomerat.


18 §
Beräkning av kapitalbasen och kapitalkravet för företag som hör till ett konglomerat

Med kapitalbas och kapitalkrav i företag som hör till konglomerat avses vid tillämpningen av bestämmelserna i detta kapitel

a) den kapitalbas som avses i 45―48 § i kreditinstitutslagen och det kapitalkrav som avses i 55 § 1 mom. i kreditinstitutslagen, när det är fråga om ett finländskt eller ett annat än i d-punkten avsett utländskt kreditinstitut, ett kreditinstituts eller ett värdepappersföretags holdingföretag, ett konglomerats holdingsammanslutning där finansbranschens andel beräknad enligt 4 § 2 mom. 1 punkten är större än försäkringsbranschens andel, eller ett annat företag i finansbranschen som är dotterföretag eller ägarintresseföretag till ett kreditinstitut, ett värdepappersföretag, deras holdingföretag eller ett konglomerats holdingsammanslutning,


h) det verksamhetskapital som avses i 11 kap. i lagen om försäkringsbolag och det kapitalkrav som avses i 55 § 1 mom. i kreditinstitutslagen, när det är fråga om en försäkringsholdingsammanslutning, ett tjänsteföretag, ett fondbolag eller ett förvaringsinstitut som avses i 2 § 7 punkten eller ett konglomerats holdingsammanslutning där försäkringsbranschens andel beräknad enligt 4 § 2 mom. 1 punkten är större än finansbranschens andel.

21 §
Exponeringar mot kunder och rapportering av dem

Med exponering mot kunder (kundrisker) i företag inom ett konglomerat avses i denna lag summan av de tillgångar samt åtaganden utanför balansräkningen för vilka risken för fallissemang hos motparten hänför sig till en och samma fysiska eller juridiska person eller till en fysisk eller juridisk person som tillsammans med denna utgör en väsentlig ekonomisk intressegemenskap. Vid beräkning av exponeringen skall tillgångarna och åtagandena utanför balansräkningen beaktas i enlighet med 60 § i kreditinstitutslagen. Med åtaganden utanför balansräkningen jämställs kredit- och borgensförsäkring.

Ett konglomerats exponering mot kunder beräknas genom att de till konglomeratet hörande företagens exponeringar mot kunder sammanställs, varvid i tillämpliga delar skall iakttas vad som föreskrivs om upprättande av koncernbokslut.


En exponering mot en kund anses hänföra sig till borgensmannen om ett annat kreditinstitut eller ett utländskt kreditinstitut, ett värdepappersföretag eller ett därmed jämförbart utländskt företag eller försäkringsbolag eller ett därmed jämförbart utländskt försäkringsföretag har ställt proprieborgen för kunden. Borgensförbindelsen skall uppfylla de villkor som anges i 60 § i kreditinstitutslagen.

Om ett finansiellt företag som hör till ett konglomerat har ett handelslager som avses i 64 § i kreditinstitutslagen, skall exponeringarna i handelslagret beräknas enligt artiklarna 29―32 i Europaparlamentets och rådets direktiv 2006/49/EG om kapitalkrav för värdepappersföretag och kreditinstitut.


22 §
Begränsningar av exponeringarna mot kunder

En exponering mot en kund inom ett konglomerat får inte överstiga 25 procent eller, om kundföretaget är moder- eller dotterföretag i ett företag som hör till ett konglomerat eller moderföretagets dotterföretag, 20 procent av konglomeratets kapitalbas.

De stora exponeringarna inom ett konglomerat får sammanlagt inte överstiga 800 procent av konglomeratets kapitalbas.


När begränsningar enligt 1 och 2 mom. beräknas beaktas inte de exponeringar mot kunder som hänför sig till ett dotterföretag till ett företag som hör till ett konglomerat, om dotterföretaget är ett företag i finans- eller försäkringsbranschen. Finansministeriet utfärdar genom förordning bestämmelser om andra exponeringar mot kunder som inte skall beaktas vid beräkningen av begränsningarna.


Med avvikelse från vad som föreskrivs i denna paragraf tillämpas på konglomerat som avses i 3 § 3 mom. 2 punkten vad som i 6 § i lagen om andelsbanker och andra kreditinstitut i andelslagsform föreskrivs om sammanslutningens exponeringar mot kunder.

24 §
Tillsyn över interna affärstransaktioner

Finansinspektionen skall lämna den samordnande tillsynsmyndigheten upplysningar enligt 51 § i kreditinstitutslagen om transaktioner mellan kreditinstitut som hör till konglomeratet samt motsvarande upplysningar som den enligt 31 § i lagen om värdepappersföretag fått om transaktioner mellan värdepappersföretag som hör till konglomeratet. Försäkringsinspektionen skall på motsvarande sätt lämna den samordnande tillsynsmyndigheten upplysningar som den fått med stöd av 14 b kap. 8 § i lagen om försäkringsbolag eller 12 a kap. 8 § i lagen om försäkringsföreningar.


28 §
Koncernbokslut

Boksluten i koncernföretag på vilka tillämpas 9 kap. i kreditinstitutslagen eller 10 kap. i lagen om försäkringsbolag får sammanställas med koncernbokslutet utan att de bokslutsprinciper som dessa bestämmelser förutsätter ändras.Denna lag träder i kraft den 15 februari 2007.

RP 21/2006
EkUB 25/2006
RSv 252/2006

Helsingfors den 9 februari 2007

Republikens President
TARJA HALONEN

Andra finansminister
Ulla-Maj Wideroos

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.