130/2007

Given i Helsingfors den 9 februari 2007

Lag om ändring av lagen om Finansinspektionen

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i lagen av den 27 juni 2003 om Finansinspektionen (587/2003) 5 § 1 punkten, 6 § 7 punkten, 12 § 2 mom., 21 § och 31 § 3 mom., av dem 12 § 2 mom. sådant det lyder delvis ändrat i lag 299/2005, 21 § sådan den lyder i lag 1295/2004 och 31 § 3 mom. sådant det lyder i lag 706/2004, samt

fogas till 31 §, sådan den lyder i sistnämnda lag, nya 4―6 mom., som följer:

5 §
Tillsynsobjekt

Med tillsynsobjekt avses i denna lag

1) kreditinstitut som avses i kreditinstitutslagen (121/2007),


6 §
Andra finansmarknadsaktörer

Med andra finansmarknadsaktörer avses i denna lag


7) personer som enligt 3 kap. 2 d § eller 4 a kap. 3 a § i värdepappersmarknadslagen, 2 kap. 3 a § i lagen om handel med standardiserade optioner och terminer, 16 § i lagen om placeringsfonder, 42 § i kreditinstitutslagen, 14 § i lagen om värdepappersföretag eller 8 § i lagen om tillsyn över finans- och försäkringskonglomerat är skyldiga att till Finansinspektionen göra anmälan om förvärv och överlåtelser av aktier och andelar.

12 §
Direktörens uppgifter

Direktörens beslut skall före beslutsfattandet tas upp till behandling i direktionen om de gäller

1) verksamhetstillstånd för tillsynsobjekt, ändring av tillståndsvillkor, återkallelse av verksamhetstillstånd och upplösning av sammanslutningen av andelsbanker och begränsning av tillsynsobjekts verksamhet eller, om någon annan myndighet är behörig att fatta beslutet, förslag till återkallelse av verksamhetstillståndet eller begränsning av verksamheten,

2) fastställelse av tillsynsobjekts stadgar, med undantag för mindre ändringar i dem,

3) påförande av ordningsavgift eller påföljdsavgift samt tilldelande av offentlig anmärkning och varning,

4) åläggande av tillsynsobjekt att vidta åtgärder för återkallelse av verkställigheten av beslut eller för återkallelse eller rättelse av åtgärder eller förfaranden,

5) begränsning av utdelning av tillsynsobjekts tillgångar,

6) förbud som avses i 40 § 3 mom. i kreditinstitutslagen och i 12 b § 3 mom. i lagen om värdepappersföretag,

7) offentliggörande av viktiga ställningstaganden om den allmänna utvecklingen på finansmarknaden.


21 §
Utfärdande av bokföringsföreskrifter

Finansinspektionen kan för tillsynsobjekt och för finansiella institut som hör till dess konsolideringsgrupp (finansiella företagsgrupp) och avses i 13 § i kreditinstitutslagen utfärda för tillsynen relevanta tekniska föreskrifter om löpande bokföring av affärstransaktioner samt om bokföring av åtaganden utanför balansräkningen, med avvikelse från vad som föreskrivs i 2 kap. 4―10 § i bokföringslagen och i föreskrifter som har meddelats med stöd av dem.

31 §
Rätt att inspektera och få uppgifter om finska företag inom utländska konsolideringsgrupper eller finans- och försäkringskonglomerat

Finansinspektionen skall på eget initiativ meddela den myndighet som avses i 1 mom., såvida Finansinspektionen inte avtalar något annat med den myndigheten, upplysningar om kapitaltäckning, stora exponeringar och andra riskkoncentrationer när det gäller dess tillsynsobjekt som hör till en konsolideringsgrupp eller ett konglomerat som aves i det nämnda momentet samt om dessa tillsynsobjekts interna kontroll och riskhanteringsmetoder liksom även väsentliga uppgifter som vid tillsynen erhållits om i 1 mom. avsedda konsolideringsgruppers eller konglomerats struktur, ekonomiska ställning, innehav, ledning och organisation, verksamhetsstrategi, interna kontroll och riskhantering samt systemet för insamling av upplysningar och dess tillförlitlighet, uppgifter enligt 51 § i kreditinstitutslagen om interna transaktioner samt viktiga beslut som gäller tillsynsobjekten samt betydande påföljder för tillsynsobjekten. Finansinspektionen skall dessutom på begäran av den utländska tillsynsmyndigheten lämna dessa andra uppgifter som finns hos Finansinspektionen och som är nödvändiga med tanke på tillsynen över konsolideringsgruppen eller konglomeratet.

Finansinspektionen skall utöver vad som föreskrivs om dess informationsskyldighet någon annanstans i lag utan dröjsmål underrätta de utländska myndigheter som avses i 1 mom. samt de övriga myndigheter som svarar för verksamheten på finansmarknaden i deras hemstat om sådant som kan äventyra stabiliteten på finansmarknaden i dessa stater eller orsaka betydande störningar i verksamheten på dessa staters finansmarknad.

Om Finansinspektionen för utförande av sitt uppdrag behöver upplysningar om ett mot Finansinspektionens tillsynsobjekt svarande utländskt företag som har säte i en annan stat inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet, skall Finansinspektionen i första hand be den myndighet som svarar för tillsynen över ett sådant företag om upplysningarna. Om Finansinspektionen behöver sådana upplysningar om ett företag som hör till samma konsolideringsgrupp som det utländska företag som motsvarar Finansinspektionens tillsynsobjekt, skall Finansinspektionen i första hand be den myndighet om upplysningarna som svarar för den gruppbaserade tillsynen över företaget.

Finansinspektionen skall för sin del medverka till att principerna för tillsynen över de konsolideringsgrupper som avses i 1 mom. fastställs i ett skriftligt tillsynsavtal som undertecknas av alla de myndigheter som svarar för tillsynen över de objekt som hör till konsolideringsgruppen.


Denna lag träder i kraft den 15 februari 2007.

RP 21/2006
EkUB 25/2006
RSv 252/2006

Helsingfors den 9 februari 2007

Republikens President
TARJA HALONEN

Andra finansminister
Ulla-Maj Wideroos

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.