128/2007

Given i Helsingfors den 9 februari 2007

Lag om ändring av lagen om hypoteksbanker

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i lagen av den 23 december 1999 om hypoteksbanker (1240/1999) 1 §, 2 § 2 punkten, 7 § 2 mom. och 15 § som följer:

1 §
Definition av hypoteksbank

En hypoteksbank är ett i 8 § 1 mom. i kreditinstitutslagen (121/2007) avsett kreditinstitut i aktiebolagsform, vars syfte är att bevilja i denna lag avsedda fastighetskrediter och krediter till offentliga samfund samt att emittera i denna lag avsedda masskuldebrevslån med säkerheter i fastigheter och masskuldebrevslån med säkerheter i offentliga samfund.

2 §
Övriga definitioner

I denna lag avses med


2) kredit till ett offentligt samfund en kredit som har beviljats finska staten, finländska kommuner eller andra offentliga samfund som vid användning av en metod som avses i 58 § i kreditinstitutslagen får jämställas med finska staten eller en finländsk kommun eller vars fulla säkerhet består av ett i denna punkt avsett offentligt samfunds borgensförbindelse eller av en fordran hos ett sådant offentligt samfund,


7 §
Tillåten affärsverksamhet

En hypoteksbanks tillgångar får utöver vad som föreskrivs i 1 mom. placeras endast i fordringar på vilka vid användning av en metod som avses i 58 § i kreditinstitutslagen får tillämpas 0 eller 20 procents riskvikt samt i andra värdepapper som avses i 1 kap. 2 § 1 mom. 2 punkten i värdepappersmarknadslagen (495/1989) och som utgör sådana börs- eller marknadsvärdepapper som avses i 1 kap. 3 § i den nämnda lagen samt i utländska värdepapper som kan jämställas med de ovan nämnda.


15 §
Bokslut och delårsrapport

Av en hypoteksbanks bokslut skall utöver vad som föreskrivs i 9 kap. i kreditinstitutslagen framgå beloppen av beviljade fastighetskrediter och krediter till offentliga samfund, beloppen av de masskuldebrevslån med säkerheter i fastigheter och de masskuldebrevslån med säkerheter i offentliga samfund som är i omlopp samt grunderna för värderingen av säkerheterna för fastighetskrediter.

På hypoteksbanker tillämpas vad som i 157 § i kreditinstitutslagen föreskrivs om inlåningsbankers skyldighet att offentliggöra delårsrapporter och årsrapporter.


Denna lag träder i kraft den 15 februari 2007.

RP 21/2006
EkUB 25/2006
RSv 252/2006

Helsingfors den 9 februari 2007

Republikens President
TARJA HALONEN

Andra finansminister
Ulla-Maj Wideroos

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.