127/2007

Given i Helsingfors den 9 februari 2007

Lag om ändring av lagen om utländska kreditinstituts och finansiella instituts verksamhet i Finland

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i lagen av den 30 december 1993 om utländska kreditinstituts och finansiella instituts verksamhet i Finland (1608/1993) 2 § 2 punkten, 3 §, i 4 § 1 mom. det inledande stycket och 2 mom., 7 a § 1 mom., 8 § 1 mom., 9 a § 1 mom., 11 § 1 mom., 13 § 1 mom., 14 § och 24 § 1 mom.,

av dem 2 § 2 punkten sådan den lyder i lag 413/2004, 3 §, det inledande stycket i 4 § 1 mom. samt 4 § 2 mom., 8 § 1 mom., 9 a § 1 mom. och 11 § 1 mom. sådana de lyder i lag 74/2003, 7 a § 1 mom. sådant det lyder i lag 316/2004, 13 § 1 mom. sådant det lyder i lag 1230/1997 och 24 § 1 mom. sådant det lyder i lag 70/1998 som följer:

2 §
Definitioner

I denna lag avses med


2) finansiellt institut sådana andra företag än kreditinstitut som i sin huvudsakliga verksamhet tillhandahåller tjänster som avses i 30 § 1 mom. 3―14 punkten i kreditinstitutslagen (121/2007) eller förvärvar aktier och andelar,


3 §
Etableringsrätt för kreditinstitut

Ett kreditinstitut som har fått koncession i en stat inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EES-stat) får etablera en filial eller annars i Finland tillhandahålla sådana i 30 § i kreditinstitutslagen avsedda tjänster som ingår i dess koncession.

4 §
Etableringsrätt för finansiella institut

Ett finansiellt institut med säte i en EES-stat kan etablera filialer eller annars i Finland tillhandahålla tjänster som avses i 30 § 1 mom. 3―14 punkten i kreditinstitutslagen, om


Ett finansiellt institut i vilket ett finansiellt institut som uppfyller de i 1 mom. angivna förutsättningarna ensamt eller tillsammans med motsvarande finansiella institut eller tillsammans med sådana kreditinstitut som avses i 3 § innehar minst 90 procent av det röstetal som aktierna medför och i fråga om vilket också de övriga i 1 mom. 2―6 punkten angivna förutsättningarna uppfylls, kan etablera en filial i Finland eller annars i Finland tillhandahålla sådana tjänster som avses i 30 § 1 mom. 3―14 punkten i kreditinstitutslagen.

7 a §
Kompletterande skydd för filialer och komplettering av skyddet

Ett kreditinstituts filial i Finland kan höra till den insättningsgarantifond som avses i 95 § i kreditinstitutslagen för att komplettera sin hemstats skydd i fråga om insättarnas tillgodohavanden, om filialen tar emot inlåning från allmänheten och skyddet i dess hemstat inte kan anses vara lika täckande som insättningsgarantifondens skydd enligt ovan nämnda lag. Det sammanlagda beloppet av skyddet i det utländska kreditinstitutets hemstat och insättningsgarantifondens skydd kan dock vara högst 25 000 euro. Utan hinder av vad som i detta moment föreskrivs om ersättningens maximibelopp skall medel som avses i 105 § 3 mom. i kreditinstitutslagen ersättas till sitt fulla belopp.


8 §
Etableringsrätt

Ett kreditinstitut som har fått koncession i en annan stat än en EES-stat och som är föremål för tillräcklig offentlig tillsyn i sin hemstat samt vars verksamhet inte väsentligt avviker från den verksamhet som är tillåten för ett finländskt kreditinstitut får från en filial som etablerats i Finland tillhandahålla i 30 § i kreditinstitutslagen avsedda tjänster som omfattas av dess koncession.


9 a §
Ersättningsskyldighet

Tillgångarna i insättningsgarantifonden kan, i fråga om ett utländskt kreditinstitut som avses i 9 § och som försatts i likvidation eller konkurs, användas endast för betalning av sådana i 105 och 106 § i kreditinstitutslagen avsedda fordringar tillhörande insättarna som finns på konton som bjuds ut till allmänheten av en filial i Finland som är medlem av insättningsgarantifonden, förutsatt att de inte kan betalas med tillgångarna i ett kreditinstitut som befinner sig i likvidation eller med konkursboets medel, dock per insättare högst den andel av fordringarna som inte överstiger 25 000 euro. Fordringarna kan betalas redan under konkursen eller likvidationen. Utan hinder av vad som ovan i detta moment föreskrivs om ersättningens maximibelopp skall de medel som avses i 105 § 3 mom. i kreditinstitutslagen ersättas till sitt fulla belopp. Fordringarna betalas till insättarna i euro.


11 §
Öppnande av representation och dess verksamhet

Innan ett kreditinstitut får öppna en representation i Finland skall det underrätta Finansinspektionen om saken. Representationen får inte bedriva verksamhet som avses i 30 § i kreditinstitutslagen.


13 §
Gemensamma stadganden för filialer

Ett utländskt kreditinstituts filial kan höra till den insättningsgarantifond som avses i 95 § i kreditinstitutslagen.


14 §
Tillsyn

I lagen om Finansinspektionen (587/2003) föreskrivs om tillsynen över kreditinstitutens och de finansiella institutens verksamhet i Finland.

24 §
Tystnadsplikt

I fråga om tystnadsplikt, rätt att lämna upplysningar och brott mot tystnadsplikten när det gäller anställda vid filialer och representationer och om utövande av representationers kreditupplysningsverksamhet gäller i tillämpliga delar 141―144 och 169 § i kreditinstitutslagen.Denna lag träder i kraft den 15 februari 2007.

RP 21/2006
EkUB 25/2006
RSv 252/2006

Helsingfors den 9 februari 2007

Republikens President
TARJA HALONEN

Andra finansminister
Ulla-Maj Wideroos

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.