126/2007

Given i Helsingfors den 9 februari 2007

Lag om ändring av lagen om statens säkerhetsfond

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i lagen av den 30 april 1992 om statens säkerhetsfond (379/1992) 1 § 2 mom., 14 § 1 mom. och 19 a §, sådana de lyder, 1 § 2 mom. och 14 § 1 mom. i lag 1237/1997 samt 19 a § i nämnda lag 245/1996 och i lag 602/2003, som följer:

1 §
Fondens uppgifter

Av fondens medel kan de säkerhetsfonder som avses i 113 § i kreditinstitutslagen (121/2007) enligt denna lag beviljas lån på specialvillkor (stödlån). På fondens ansvar kan dessutom borgen ställas för lån som upptas av de nämnda säkerhetsfonderna.


14 §
Beslut om stödåtgärder

Finansministeriet beslutar om samtycke som avses i 119 § 5 mom. och 120 § 1 mom. i kreditinstitutslagen och om andra frågor i samband med stödåtgärder, om det inte har uppdragits åt statsrådets allmänna sammanträde att besluta om dessa frågor.


19 a §
Särskilda bestämmelser om bolag

På aktier i egendomsförvaltningsbolag och andra bolag som avses i 1 § 4 mom. samt på aktier i bolag som dessa äger tillämpas inte 24 § 1 mom. i lagen om statsbudgeten (423/1988) och inte heller lagen om utövande av statens delägarrätt i vissa aktiebolag som bedriver ekonomisk verksamhet (740/1991). På egendomsförvaltningsbolag tillämpas utöver den gällande lagstiftningen om aktiebolag vad kreditinstitutslagen föreskriver om kundskydd i 125, 126 och 128―131 §, om tystnadsplikt i 141―144 § och om brott mot tystnadsplikten i 169 § samt vad 25 § i lagen om Finansinspektionen (587/2003) föreskriver om vite.

Finansinspektionen skall utöva tillsyn över iakttagandet av bestämmelserna om kundskydd och tystnadsplikt. I frågor som gäller dessa bestämmelser har Finansinspektionen granskningsrätt och rätt att få uppgifter enligt 15 § i lagen om Finansinspektionen.


Denna lag träder i kraft den 15 februari 2007.

RP 21/2006
EkUB 25/2006
RSv 252/2006

Helsingfors den 9 februari 2007

Republikens President
TARJA HALONEN

Andra finansminister
Ulla-Maj Wideroos

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.