124/2007

Given i Helsingfors den 9 februari 2007

Lag om ändring av lagen om andelsbanker och andra kreditinstitut i andelslagsform

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i lagen av den 28 december 2001 om andelsbanker och andra kreditinstitut i andelslagsform (1504/2001) 1 § 2 mom., 3―9 §, 10 § 1 mom. 3 punkten, 11 § 1 mom. 3 punkten, 16 § 1 och 4 mom., 18 §, 19 § 4 mom., 22 § 2 mom., 24 §, 32 § 1 mom. samt 43, 45, 53 och 56 §,

av dem 3 § sådan den lyder i lagarna 704/2004, 1309/2004 och 231/2005, 4 § sådan den lyder i nämnda lag 704/2004, 5 § sådan den lyder i nämnda lag 231/2005, 7 § sådan den lyder delvis ändrad i lagarna 77/2003 och 591/2003, 8 § sådan den lyder delvis ändrad i sistnämnda lag, 9 § sådan den lyder i sistnämnda lag, 24 § sådan den lyder delvis ändrad i lag 913/2006 och 43 § sådan den lyder i lag 409/2004 som följer:

1 §

På kreditinstitut och på centralinstitutet tillämpas lagen om andelslag (1488/2001), om inte nedan i denna lag eller i kreditinstitutslagen (121/2007) föreskrivs något annat.

3 §

Den sammanslutning av banker som avses i denna lag utgörs av

1) andelslaget som är sammanslutningens centralinstitut (centralinstitutet),

2) de företag som hör till centralinstitutets konsolideringsgrupp (finansiella företagsgrupp),

3) den affärsbank som är medlem i centralinstitutet och centralt finansiellt institut för andelsbankerna samt övriga kreditinstitut som är centralinstitutets medlemmar (medlemskreditinstitut),

4) företagen i medlemskreditinstitutens konsolideringsgrupper,

5) sådana kreditinstitut, finansiella institut och tjänsteföretag varav de ovan nämnda företagen ensamma eller tillsammans äger över hälften.

En förutsättning för att sammanslutningen skall kunna bildas är att följande villkor uppfylls:

1) centralinstitutet och medlemskreditinstituten svarar för varandras skulder och åtaganden enligt 45 och 46 §,

2) kapitaltäckningen, likviditeten och exponeringen mot kunderna i de till sammanslutningen hörande instituten övervakas gruppbaserat på sammanslutningsnivå,

3) den affärsbank som är andelsbankernas centrala finansiella institut är ett i kreditinstitutslagen avsett dotterföretag till centralinstitutet.

Centralinstitutet är ett andelslag som avses i 2 § i lagen om andelslag och som är behörigt att styra medlemskreditinstituten. Centralinstitutet är skyldigt att utöva tillsyn över medlemskreditinstitutens verksamhet och att ge medlemskreditinstituten anvisningar för deras interna kontroll och riskhantering och deras verksamhet i syfte att trygga likviditeten och kapitaltäckningen samt för iakttagande av enhetliga bokslutsprinciper vid upprättandet av det konsoliderade bokslutet för sammanslutningen. När centralinstitutet ger anvisningar, utövar tillsyn, beviljar tillstånd eller annars fullgör sina i denna lag avsedda uppgifter får det inte utan grundad anledning särbehandla medlemskreditinstituten. Centralinstitutet är ett finansiellt institut som avses i 13 § i kreditinstitutslagen.

Centralinstitutet har ett förvaltningsråd. Om den affärsbank som avses i 1 mom. 3 punkten har ett förvaltningsråd, skall ledamöterna i centralinstitutets förvaltningsråd utgöra majoriteten i affärsbankens förvaltningsråd. Ordföranden för centralinstitutets styrelse skall vara ordförande för affärsbankens styrelse.

Till centralinstitutets konsolideringsgrupp räknas centralinstitutet och dess holdingföretag samt kreditinstitut och därmed jämförbara utländska kreditinstitut, finansiella institut och tjänsteföretag som är i bokföringslagen (1336/1997) avsett dotterföretag till centralinstitutet eller dess holdingföretag.

Medlemskreditinstituten skall vara medlemmar av centralinstitutet. Medlemskreditinstituten kan vara andelsbanker, de andelsbanksaktiebolag som avses i 32 §, den affärsbank som är centralt finansiellt institut för andelsbankerna samt de kreditinstitut i vilka de institut som hör till sammanslutningen ensamma eller tillsammans innehar mer än hälften av rösterna.

4 §

Likviditeten för centralinstitutet och medlemskreditinstituten skall vara tryggad enligt 5 kap. i kreditinstitutslagen.

5 §

Centralinstitutet eller ett medlemskreditinstitut eller ett företag som hör till deras konsolideringsgrupp får inte i sin verksamhet ta så stora risker att centralinstitutets eller medlemskreditinstitutets eller hela sammanslutningens kapitaltäckning eller likviditet äventyras väsentligt. Centralinstitutet skall ha en intern styrning som möjliggör en effektiv riskhantering inom sammanslutningen samt i förhållande till sammanslutningens verksamhet tillräcklig intern kontroll och tillräckliga riskhanteringssystem. Styrningen, den interna kontrollen och riskhanteringen skall uppfylla de krav som anges i 49 § i kreditinstitutslagen.

6 §

Sammanslutningens exponering mot kunder får inte överstiga 20 procent av sammanslutningens kapitalbas eller, om kundföretaget är moder- eller dotterföretag till ett företag som hör till sammanslutningen eller ett moderföretags dotterföretag, 15 procent av sammanslutningens kapitalbas. Sammanslutningens stora exponeringar får sammanlagt inte överstiga 500 procent av sammanslutningens kapitalbas.

Om sammanslutningens exponering mot kunder eller stora exponeringar sammanlagt överstiger den gräns som anges i 1 mom., skall centralinstitutet utan dröjsmål underrätta Finansinspektionen om saken och vidta åtgärder för att uppfylla de krav som är förenade med exponeringarna. Finansinspektionen skall efter att ha fått en sådan anmälan som avses ovan eller annars underrättelse om att sammanslutningens exponeringar har överskridit den föreskrivna nivån, sätta ut en tidsfrist inom vilken de i 1 mom. ställda kraven skall vara uppfyllda vid äventyr att sammanslutningen upplöses. Om kraven inte uppfylls efter tidsfristens utgång kan Finansinspektionen hos finansministeriet framställa om upplösning av sammanslutningen.

Vid beräkning av kapitalkravet enligt 1 mom. skall från sammanslutningens kapitalbas dras av kapitalbevis som har satts i omlopp av ett medlemskreditinstitut eller av ett företag som hör till dess konsolideringsgrupp och tecknats av andelsbankernas säkerhetsfond samt andra poster i eget kapital. När sammanslutningens kapitalbas och kapitalkrav beräknas skall i övrigt i tillämpliga delar iakttas vad som föreskrivs i kreditinstitutslagen. På sammanslutningen tillämpas vad som i 79 § i kreditinstitutslagen föreskrivs om hantering av konsoliderade exponeringar mot kunder. På centralinstitutet tillämpas på motsvarande sätt vad som i den nämnda paragrafen sägs om moderföretag.

Centralinstitutet skall kvartalsvis underrätta Finansinspektionen om sammanslutningens exponering mot kunder. Finansinspektionen kan för centralinstitutet utfärda med tanke på tillsynen över sammanslutningen nödvändiga bestämmelser om anmälningsskyldigheten enligt detta moment.

7 §

Ett medlemskreditinstitut skall på det sätt som föreskrivs i kreditinstitutslagen till centralinstitutet anmäla de exponeringar mot kunder som avses i 67 § i den lagen och de konsoliderade exponeringar mot kunder som avses i 79 § i samma lag.

Vid beräkning av begränsningar som avses i 69 § 1 och 2 mom. i kreditinstitutslagen skall som ett medlemskreditinstituts exponering mot kunder inte beaktas exponering mot andra till sammanslutningen hörande kreditinstitut eller utländska kreditinstitut, värdepappersföretag eller därmed jämförbara utländska företag, finansiella institut eller tjänsteföretag, med undantag för ett dotterföretags exponering mot moderföretaget.

Centralinstitutet kan bevilja ett medlemskreditinstitut tillstånd att avvika från en enskild begränsning av en exponering eller en konsoliderad exponering. Den exponering som nämns först i 69 § 1 mom. i kreditinstitutslagen får emellertid inte överstiga 50 procent, den exponering som nämns därefter får inte överstiga 40 procent och de stora exponeringar som nämns i paragrafens 2 mom. får sammanlagt inte överstiga 1 200 procent. Centralinstitutet kan tillåta att ett kreditinstituts exponering mot kunder uppgår till högst 250 000 euro, inom ramen för de maximibelopp som avses i detta moment. Av noterna till bokslutet eller av verksamhetsberättelsen för ett medlemskreditinstitut som detta moment tillämpas på skall framgå omfattningen på kreditinstitutets stora exponeringar enligt undantaget i detta moment.

Centralinstitutet får inte bevilja tillstånd enligt 3 mom. om detta skulle innebära en så stor ökning av åtagandenas sammanlagda belopp att ett medlemskreditinstituts kapitaltäckning eller konsoliderade kapitaltäckning skulle understiga det belopp som avses i 55 § 1 mom. i kreditinstitutslagen.

För åtaganden som sammanlagt överstiger 8 miljoner euro och hänför sig till en sådan helhet av kunder som avses i 67 § i kreditinstitutslagen skall ansökas om centralinstitutets tillstånd. Sådant tillstånd behöver emellertid inte sökas av den affärsbank som är centralt finansiellt institut för andelsbankerna eller av ett företag som hör till dess konsolideringsgrupp.

På ett medlemskreditinstituts exponeringar och konsoliderade exponeringar tillämpas i övrigt 67―69 och 79 § i kreditinstitutslagen.

8 §

Sammanslutningen skall ha en kapitalbas som uppgår till minst det belopp som avses i 55 § 1 mom. i kreditinstitutslagen. Vid beräkningen av kapitalkravet skall från sammanslutningens kapitalbas dras av kapitalbevis som har satts i omlopp av ett medlemskreditinstitut eller av ett företag som hör till dess konsolideringsgrupp och som tecknats av andelsbankernas säkerhetsfond samt övriga poster i eget kapital. På beräkningen av sammanslutningens kapitalbas och kapitalkrav tillämpas i övrigt i tillämpliga delar bestämmelserna i kreditinstitutslagen.

Om sammanslutningens kapitalbas sjunker under det kapitalkrav som anges i 55 § 1 mom. i kreditinstitutslagen, skall centralinstitutet utan dröjsmål underrätta Finansinspektionen om detta och vidta åtgärder för att uppfylla kapitalkraven. Finansinspektionen skall efter att ha fått en sådan anmälan eller annars underrättelse om att sammanslutningens kapitalbas har underskridit den föreskrivna nivån, sätta ut en tidsfrist inom vilken kapitalkravet skall vara uppfyllt vid äventyr att sammanslutningen upplöses. Om kravet inte uppfylls efter tidsfristens utgång kan Finansinspektionen hos finansministeriet framställa om upplösning av sammanslutningen.

På sammanslutningen tillämpas vad som i 78 § i kreditinstitutslagen föreskrivs om konsoliderad intern kapitalutvärdering. På centralinstitutet tillämpas på motsvarande sätt vad som i den nämnda paragrafen föreskrivs om moderföretag och på ett företag som hör till sammanslutningen tillämpas vad som i den nämnda paragrafen föreskrivs om företag som hör till konsolideringsgruppen.

Centralinstitutet skall offentliggöra uppgifter om sammanslutningens kapitaltäckning på det sätt som föreskrivs i 82 och 83 § i kreditinstitutslagen. Vad som i de nämnda paragraferna föreskrivs om konsolideringsgruppens moderföretag skall tillämpas på centralinstitutet. Vad som i 82 § 3 mom. i kreditinstitutslagen föreskrivs om dotterkreditinstitut gäller på motsvarande sätt medlemskreditinstitut.

Finansinspektionen utfärdar närmare föreskrifter om tillämpning på sammanslutningen av de bestämmelser i kreditinstitutslagen som gäller kapitalbasen och kapitalkravet, intern kapitalutvärdering samt den skyldighet att offentliggöra uppgifter som avses i 4 mom.

Centralinstitutet skall kvartalsvis till Finansinspektionen rapportera de uppgifter som behövs för tillsynen över sammanslutningens kapitaltäckning. Finansinspektionen kan för centralinstitutet utfärda för tillsynen över sammanslutningen nödvändiga föreskrifter om den anmälningsskyldighet som föreskrivs i detta moment.

9 §

Vad som i kreditinstitutslagens 55 § 1 mom. samt 76 och 177 § föreskrivs om kapitalkrav och konsoliderade kapitalkrav, i 86 § om högre kapitaltäckningskrav och i 87 § om skyldigheten att öka kapitalbasen tillämpas inte på medlemskreditinstitut om inte annat följer av 2 mom. Om ett medlemskreditinstituts kapitalbas eller konsoliderade kapitalbas underskrider det minimibelopp som avses i 55 § 1 mom. eller i 76, 86 eller 177 § i kreditinstitutslagen, skall kreditinstitutet emellertid utan dröjsmål vidta åtgärder för att höja sin kapitaltäckning eller sin konsoliderade kapitaltäckning till den föreskrivna nivån. Centralinstitutet skall sätta ut en tidsfrist för dessa åtgärder enligt de grunder som Finansinspektionen bestämmer.

På ett medlemskreditinstitut vars kapitalbas eller konsoliderade kapitalbas inte efter den tidsfrist som avses i 1 mom. har nått upp till den föreskrivna nivån tillämpas 86 och 87 § i kreditinstitutslagen.

På medlemskreditinstitut tillämpas inte 82 § i kreditinstitutslagen.

10 §

Utöver vad som föreskrivs i 2 kap. 3 § lagen om andelslag skall i centralinstitutets stadgar bestämmas att


3) centralinstitutet är skyldigt att med stöd av 3 § utöva tillsyn över medlemskreditinstitutens verksamhet och att ge dem anvisningar för deras interna kontroll och riskhantering och deras verksamhet i syfte att trygga likviditeten och kapitaltäckningen samt för iakttagande av enhetliga bokslutsprinciper vid upprättandet av det konsoliderade bokslutet för sammanslutningen.


11 §

Utöver vad som föreskrivs på något annat ställe i lag skall i ett medlemskreditinstituts stadgar eller bolagsordning bestämmas att


3) centralinstitutet med stöd av 3 § har rätt att utöva tillsyn över medlemskreditinstitutets verksamhet och att ge institutet anvisningar för dess interna kontroll och riskhantering och dess verksamhet i syfte att trygga likviditeten och kapitaltäckningen samt för iakttagande av enhetliga bokslutsprinciper vid upprättandet av det konsoliderade bokslutet för sammanslutningen.

16 §

Vid upprättande av centralinstitutets bokslut och koncernbokslut samt vid revision skall kreditinstitutslagen iakttas. På ett medlemskreditinstitut tillämpas inte bestämmelserna om delårsrapport och årsrapport i 157 § i kreditinstitutslagen.


Centralinstitutets medlemskreditinstitut skall hålla en kopia av det bokslut som avses i 2 mom. framlagd för allmänheten och ge kopior av bokslutet med iakttagande av 156 § 2 och 4 mom. i kreditinstitutslagen. Över centralinstitutet och medlemskreditinstituten samt deras dotterföretag skall upprättas en konsoliderad delårsrapport och årsrapport med iakttagande i tillämpliga delar av 2 mom. samt 157 § i kreditinstitutslagen. Centralinstitutets medlemskreditinstitut skall ge var och en som begär det en kopia av den konsoliderade delårsrapporten så som föreskrivs i 156 § i kreditinstitutslagen.


18 §

I fråga om de begränsningar som gäller för kreditinstituts utdelningsbara överskott skall utöver 8 kap. 4 och 5 § samt 13 kap. 1 § i lagen om andelslag iakttas det som i 88 § i kreditinstitutslagen föreskrivs om begränsningar till följd av kapitalkrav. De poster som avses ovan i denna paragraf skall inte heller hänföras till moderandelslagets utdelningsbara överskott som beräknas utifrån koncernbalansräkningen.

19 §

Till ett kreditinstitut betalda belopp av andelskapitalet och tilläggsandelskapitalet samt av placeringsandelar med inlösningsvillkor får inte återbetalas om detta skulle leda till att kapitalbasen sjunker under det belopp som avses i 55 eller 86 § i kreditinstitutslagen.

22 §

Kreditinstitutets fusionsplan skall, utöver vad som föreskrivs i 16 kap. 4 § i lagen om andelslag, innehålla en utredning om sådana i 46 § 1 mom. 3 och 4 punkten samt 47 § 1 mom. 1 punkten i kreditinstitutslagen avsedda åtaganden vilkas borgenärer kan motsätta sig beviljande av tillstånd enligt 16 kap. 12 § i lagen om andelslag.

24 §

Vad som i 16 kap. 13―15 § i lagen om andelslag föreskrivs om borgenärer skall inte tillämpas på insättare. Det överlåtande kreditinstitutet skall emellertid underrätta insättarna om fusionen senast tre månader före den tidsfrist som registermyndigheterna sätter ut för de övriga borgenärerna med stöd av 16 kap. 14 § i lagen om andelslag. I meddelandet skall nämnas det övertagande kreditinstitutets firma och adress.

Av ett meddelande som avses i 1 mom. skall framgå att i det fall att det sammanlagda beloppet av en insättares inlåning i de kreditinstitut som deltar i fusionen överstiger den maximigräns för insättningsgarantin som anges i 105 § i kreditinstitutslagen, skall på insättningsgarantin tillämpas 112 § i den nämnda lagen. Insättaren har rätt att inom sex månader från mottagandet av meddelandet, utan hinder av de ursprungliga avtalsvillkoren säga upp inlåning som enligt 105 § i kreditinstitutslagen helt eller delvis faller utanför insättningsgarantin. Vad som föreskrivs i detta moment skall inte tillämpas om de överlåtande inlåningsbankerna på det sätt som avses i 105 § 6 mom. i kreditinstitutslagen betraktas som en enda inlåningsbank vid tillämpning av den övre gräns som avses i den nämnda paragrafens 1 mom.

Vad som ovan i denna paragraf föreskrivs om insättare skall på motsvarande sätt tillämpas på det övertagande kreditinstitutets insättare om de i enlighet med 16 kap. 14 § i lagen om andelslag skall höras.

Vad som ovan i denna paragraf föreskrivs om insättare och insättares uppsägningsrätt i samband med fusion gäller på motsvarande sätt vid flyttning av kreditinstitutets säte till någon annan stat inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet samt vid en fusion där det övertagande kreditinstitutet registreras i någon annan stat. En insättare har uppsägningsrätt, om inlåning som omfattas av en insättningsgaranti enligt kreditinstitutslagen efter åtgärden inte alls eller bara delvis kommer att omfattas av insättningsgaranti. I sitt meddelande till insättaren skall kreditinstitutet redogöra för de ändringar som kommer att ske i uppgifter som har lämnats med stöd av 108 § i kreditinstitutslagen.

I de fall som avses i 4 mom. skall kreditinstitutet sammanställa en utredning om insättningsgarantin (insättningsgarantiutredning), i vilken kreditinstitutet skall redogöra för insättningsgarantiarrangemangen före åtgärden och efter den samt för eventuella skillnader i fråga om vad insättningsgarantin täcker. Kreditinstitutet skall inhämta Finansinspektionens yttrande om utredningen. Till begäran om yttrande skall fogas de tilläggsupplysningar som Finansinspektionen bestämmer. Insättningsgarantiutredningen och en avskrift av Finansinspektionens yttrande skall fogas till det meddelande som insättaren ges.

32 §

I bolagsordningen för ett i 31 § avsett kreditinstitut som bildas för att fortsätta en andelsbanks verksamhet kan tas in en bestämmelse om att kreditinstitutet är ett andelsbanksaktiebolag. Bolaget skall i sin firma utöver den beteckning som anger bankens företagsform använda ordet eller sammansättningsleden "andelsbank".


43 §

Om en andelsbanks egendom har avträtts till konkurs behöver insättarna inte anmäla eller bevaka sina tillgodohavanden på inlåningskonton, om inte annat följer av 44 § 2 mom. Vad som i denna paragraf föreskrivs om insättare skall inte tillämpas på insättningsgarantifonden då insättarnas rättigheter har övergått till denna med stöd av 105 § 7 mom. i kreditinstitutslagen.

45 §

Om kapitalbasen i ett medlemskreditinstitut som avses i 2 kap. underskrider den gräns som anges i 55 § 1 mom. i kreditinstitutslagen, har sammanslutningens centralinstitut rätt att under räkenskapsperioden hos sammanslutningens medlemskreditinstitut på de grunder som nämns i centralinstitutets stadgar i extra avgifter ta ut högst fem tusendelar av de sammanräknade senast fastställda balansomslutningarna för medlemskreditinstituten, för att användas till stödåtgärder som skall förhindra likvidation av medlemskreditinstitutet.

53 §

Vad som i 141 och 142 § i kreditinstitutslagen föreskrivs om kreditinstitut skall på motsvarande sätt tillämpas på centralinstitutet. De till sammanslutningen hörande företagen, den säkerhetsfond som centralinstitutets medlemskreditinstitut hör till samt medlemskreditinstitutens ömsesidiga försäkringsbolag får dessutom, utan hinder av de nämnda paragraferna, lämna uppgifter till varandra. Uppgifter som avses i detta moment får emellertid lämnas endast till den som berörs av den tystnadsplikt som föreskrivs i ovan nämnda paragrafer eller som har motsvarande tystnadsplikt.

56 §

Finansinspektionen och centralinstitutet, i det fall att andelsbanken hör till centralinstitutet för sammanslutningen av andelsbanker, har om de anser att insättarnas eller placeringsandelsägarnas intresse kräver det, rätt att väcka skadeståndstalan för kreditinstitutets räkning mot en person eller ett företag som avses i 167 § i kreditinstitutslagen.


Denna lag träder i kraft den 15 februari 2007.

På medlemskreditinstituts och sammanslutningens kapitalkrav och exponering mot kunder tillämpas 177―183 § i kreditinstitutslagen.

Denna lag skall tillämpas i stället för lagstridiga bestämmelser i centralinstitutets eller ett medlemskreditinstituts stadgar eller bolagsordning. Ändringar av lagstridiga stadgar eller en lagstridig bolagsordning skall anmälas för registrering samtidigt som en annan ändring av stadgarna eller bolagsordningen anmäls för registrering, dock senast tre år efter det att lagen har trätt i kraft.

RP 21/2006
EkUB 25/2006
RSv 252/2006

Helsingfors den 9 februari 2007

Republikens President
TARJA HALONEN

Andra finansminister
Ulla-Maj Wideroos

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.