123/2007

Given i Helsingfors den 9 februari 2007

Lag om ändring av sparbankslagen

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i sparbankslagen av den 28 december 2001 (1502/2001) 1 § 2 mom., 41 § 1 och 2 mom., 64 § 2 mom. 4 punkten, 75 §, 77 § 1 och 3 mom., 86 § 2 mom., 91 § 3 mom., 95 och 106 §, 107 § 1 mom. och 124 § 1 mom. som följer:

1 §

Sparbanker och sparbanksaktiebolag är i kreditinstitutslagen (121/2007) avsedda inlåningsbanker, vilkas särskilda ändamål är att främja sparandet.

41 §

Som sparbankens vinst får, om inte något annat följer av 40 § 2 mom. i denna lag eller av 88 § i kreditinstitutslagen, på grundfondsandelar och kapitallån delas ut högst ett av styrelsen föreslaget belopp som inte överstiger det sammanlagda beloppet av den vinst som framgår av den för den senaste räkenskapsperioden fastställda balansräkningen och sparbankens övriga fria egna kapital, med avdrag för förlust som balansräkningen utvisar, andra poster som enligt 2 mom. inte får delas ut, det belopp varmed de i sparbankens bokslut enligt 5 kap. 15 § i bokföringslagen (1336/1997) gjorda avsättningarna och reserverna samt skillnaden mellan de gjorda och planenliga avskrivningarna i bokslutet har tagits upp i det fria egna kapitalet, samt med det belopp som enligt lagen eller stadgarna skall avsättas till reservfonden eller annars lämnas outdelat. På grundfondsandelarna kan som vinstandel delas ut endast vinst och annat fritt eget kapital som har uppkommit efter inrättandet av grundfonden.

Av den del av sparbankens vinst som inte används för ökning av reservfonden eller för utdelning av vinst på grundfondsandelarna eller kapitallån eller inte läggs till sparbankens fria egna kapital kan medel genom principalernas beslut, om det belopp som styrelsen föreslår inte överskrids, användas för sparfrämjande eller andra allmännyttiga ändamål. Vinstmedel får dock inte utan Finansinspektionens samtycke användas för sådana sparfrämjande eller allmännyttiga ändamål som avses i detta moment förrän understödslån som sparbanken erhållit ur den säkerhetsfond som avses i 113 § i kreditinstitutslagen har återbetalats jämte ränta.


64 §

Fusionsplanen skall uppta


4) utredning om kapitallån samt om sådana i 46 § 1 mom. 3 och 4 punkten samt 47 § 1 mom. 1 punkten i kreditinstitutslagen avsedda åtaganden vilkas borgenärer kan motsätta sig beviljande av tillstånd som avses i 73 §,


75 §

Vad som i 73 och 74 § föreskrivs om borgenärer skall inte tillämpas på insättare. Den överlåtande sparbanken skall emellertid underrätta insättarna om fusionen senast tre månader före den tidsfrist som registermyndigheten sätter ut för de övriga borgenärerna med stöd av 74 §. I meddelandet skall uppges den övertagande sparbankens firma och adress.

Av det meddelande som avses i 1 mom. skall framgå att i det fall att en insättares sammanlagda inlåning i de sparbanker som deltar i fusionen överstiger den maximigräns för insättningsgarantin som anges i 105 § i kreditinstitutslagen, skall på insättningsgarantin tillämpas 112 § i den nämnda lagen. Insättaren har rätt att inom sex månader från mottagandet av meddelandet, utan hinder av de ursprungliga avtalsvillkoren säga upp inlåning som enligt 105 § i kreditinstitutslagen helt eller delvis faller utanför insättningsgarantin. Vad som föreskrivs i detta moment skall inte tillämpas om de överlåtande inlåningsbankerna på det sätt som avses i 105 § 6 mom. i kreditinstitutslagen betraktas som en enda inlåningsbank vid tillämpning av den övre gräns som avses i den nämnda paragrafens 1 mom.

Vad som ovan i denna paragraf föreskrivs om insättare skall på motsvarande sätt tillämpas på den övertagande sparbankens insättare om den övertagande sparbankens borgenärer skall höras enligt 74 § 1 mom.

77 §

Den överlåtande sparbankens tillgångar och skulder, med undantag för yrkanden som grundar sig på 167 § i kreditinstitutslagen och 44 § i revisionslagen (936/1994), övergår utan likvidationsförfarande till den övertagande sparbanken då verkställigheten av fusionen har registrerats. Samtidigt upplöses den överlåtande sparbanken.


Den överlåtande sparbankens styrelse och verkställande direktör skall avge slutredovisning vid den överlåtande sparbankens principalmöte. Slutredovisningen skall innefatta bokslut och koncernbokslut för den tid för vilken bokslut ännu inte har lagts fram vid det högsta beslutande organets sammanträde samt utredning om hur vederlaget skiftats. I fråga om granskningen av slutredovisningen iakttas i tillämpliga delar vad kreditinstitutslagen föreskriver om revision av bokslut. I fråga om principalmötet tillämpas den här lagen. I fråga om klander av vederlagsskiftet och slutredovisningen, i fråga om lyftande av skiftesandel samt i fråga om fortsatt likvidation efter att den överlåtande sparbanken upplösts skall i tillämpliga delar iakttas 8 kap. i denna lag. Slutredovisningen skall anmälas för registrering så som föreskrivs i 156 § i kreditinstitutslagen.

86 §

De vid delningen övertagande sparbankerna är solidariskt ansvariga för den ursprungliga sparbankens skulder som har uppkommit innan verkställandet av delningen registrerats. Om det ursprungliga kreditinstitutet har skulder för vilka ett annat företag svarar enligt delningsplanen, uppgår kreditinstitutets sammanlagda ansvar dock högst till värdet av den nettoegendom som återstår för det eller övergår till det. En borgenär kan med åberopande av det solidariska ansvaret kräva betalning för en skuld som upptas i delningsplanen först när det har konstaterats att borgenären inte får betalning av gäldenären eller ur en säkerhet. Vad som föreskrivs ovan i detta moment om skulder tillämpas inte på sådana skulder eller delar av skulder som kan ersättas ur den i 95 § i kreditinstitutslagen avsedda insättningsgarantifonden eller den i 6 kap. i lagen om värdepappersföretag (579/1996) avsedda ersättningsfonden.

91 §

I bolagsordningen för den inlåningsbank som bildas för att fortsätta sparbankens verksamhet kan tas in en bestämmelse enligt vilken bankens särskilda ändamål är att främja sparandet. I denna lag används benämningen sparbanksaktiebolag om en sådan bank. Ett sparbanksaktiebolag skall i sin firma, utöver den beteckning som anger bankens sammanslutningsform, även använda ordet eller sammansättningsleden "sparbank".


95 §

Angående sparbanksinspektionens och dess företrädares rättigheter, ansvar och jäv gäller när de sköter sin tillsynsuppgift enligt 93 § 1 mom. vad som i lagen om Finansinspektionen (587/2003) föreskrivs om Finansinspektionen och dess företrädare.

106 §

Revisorernas uppdrag upphör inte då sparbanken träder i likvidation. Vad som i 9 kap. i kreditinstitutslagen föreskrivs om revision skall i tillämpliga delar iakttas under likvidationen. Revisionsberättelsen skall dessutom innehålla ett uttalande om huruvida likvidationen enligt revisorernas mening onödigt har fördröjts.

107 §

När sparbanken har försatts i likvidation skall styrelsen och verkställande direktören utan dröjsmål upprätta bokslut och koncernbokslut för den tid före likvidationens början för vilken något bokslut ännu inte har lagts fram på principalmötet. Detta bokslut skall så snart som möjligt läggas fram på principalmötet. På bokslutet och revisionen skall tillämpas 9 kap. i kreditinstitutslagen.


124 §

För en sparbanks räkning får i 167 § i kreditinstitutslagen avsedd talan som inte grundar sig på en straffbar gärning inte väckas mot

1) en stiftare sedan tre år har förflutit från den konstituerande stämmans beslut om bankens bildande,

2) förvaltningsråds- eller styrelsemedlemmarna, verkställande direktören eller principalerna sedan tre år har förflutit från utgången av den räkenskapsperiod under vilken det beslut fattades eller den åtgärd vidtogs som ligger till grund för talan, eller

3) revisorerna eller en av förvaltningsrådet eller styrelsen utsedd granskare sedan tre år har förflutit från framläggandet av den revisionsberättelse, det utlåtande eller det intyg som ligger till grund för talan.Denna lag träder i kraft den 15 februari 2007.

RP 21/2006
EkUB 25/2006
RSv 252/2006

Helsingfors den 9 februari 2007

Republikens President
TARJA HALONEN

Andra finansminister
Ulla-Maj Wideroos

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.