105/2007

Given i Helsingfors den 2 februari 2007

Lag om ändring av lagen om privata säkerhetstjänster

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i lagen av den 12 april 2002 om privata säkerhetstjänster (282/2002) 7 § 1 mom. 1 punkten, 27 §, 28 § 4 mom., 34 § 1 mom., 39 §, 40 § 1 mom., 44 § samt 45 § 1 mom. 2 och 3 punkten,

av dem 28 § 4 mom. sådant det lyder i lag 540/2003 och 44 § sådan den lyder i lag 765/2003, samt

fogas till lagen en ny 50 a § som följer:

7 §
Ändringsanmälningar

Ett bevakningsföretag skall skriftligen (ändringsanmälan) underrätta inrikesministeriet

1) när bevakningsföretaget ändrar namn eller bolagsform, inrättar eller drar in ett verksamhetsställe eller ett verksamhetsställes adress förändras,


27 §
Ansökan och beslut om godkännande som väktare

En ansökan om att bli godkänd som väktare skall lämnas in personligen. Ansökan kan lämnas in också till någon annan polisinrättning än polisinrättningen i sökandens hemkommun.

När ett godkännande som väktare meddelas i enlighet med ansökan får sökanden inte något separat beslut eller någon besvärsanvisning.

28 §
Väktares rättigheter

Om den som skall avlägsnas, gripas eller säkerhetsvisiteras genom att göra motstånd försöker undgå att bli avlägsnad, gripen eller säkerhetsvisiterad eller flyr gripandet, har väktaren rätt att använda sådana maktmedel som är nödvändiga för att avlägsna, gripa eller säkerhetsvisitera personen i fråga och som kan anses försvarliga med beaktande av personens uppträdande samt övriga omständigheter. I 4 kap. 6 § 3 mom. och 7 § i strafflagen föreskrivs om grunder för ansvarsfrihet och lindring av straffansvar vid excess i samband med användning av maktmedel.

34 §
Väktarkort

Den som har godkänts som väktare får ett väktarkort av polisinrättningen i sin hemkommun. Väktaren skall bära med sig kortet i bevakningsuppgifter och på begäran visa upp det. Ett intyg som polisen vid behov ger över godkännandet som väktare fungerar som väktarkort innan det egentliga väktarkortet ges till väktaren.


39 §
Ansökan och beslut om godkännande som utförare av säkerhetsskyddsuppgifter

En ansökan om att bli godkänd som utförare av säkerhetsskyddsuppgifter skall lämnas in personligen. Ansökan kan lämnas in också till någon annan polisinrättning än polisinrättningen i sökandens hemkommun.

När ett godkännande som utförare av säkerhetsskyddsuppgifter meddelas i enlighet med ansökan får sökanden inte något separat beslut eller någon besvärsanvisning.

40 §
Kort för utförare av säkerhetsskyddsuppgifter

Den som har godkänts som utförare av säkerhetsskyddsuppgifter får av polisinrättningen i sin hemkommun ett kort för utförare av säkerhetsskyddsuppgifter. Den som fått ett sådant kort skall bära med sig kortet i säkerhetsskyddsuppgifter som förutsätter godkännande och på begäran visa upp det. Ett intyg som polisen vid behov ger över godkännandet som utförare av säkerhetsskyddsuppgifter fungerar som kort för utförare av säkerhetsskyddsuppgifter innan det egentliga kortet ges till utföraren av säkerhetsskyddsuppgifter.


4 kap.

Tillsyn över privata säkerhetstjänster

44 §
Uppgifter för tillsynen över säkerhetsbranschen

Polisen förvarar uppgifter om bevakningsföretagen och om deras i 4 § 2 mom. 2 punkten avsedda ansvarspersoner och ansvariga föreståndare samt om väktare, utförare av säkerhetsskyddsuppgifter, dem som anordnar sådan utbildning i användningen av maktmedel som avses i 29 § 2 mom. samt ordningsvakter och utbildare av ordningsvakter som avses i 1 och 18 § i lagen om ordningsvakter (uppgifter för tillsynen över säkerhetsbranschen). Närmare bestämmelser om uppgifter för tillsynen över säkerhetsbranschen finns i lagen om behandling av personuppgifter i polisens verksamhet (761/2003).

45 §
Årsanmälan

Ett bevakningsföretag skall för varje kalenderår före utgången av januari påföljande år skriftligen meddela inrikesministeriet


2) antalet verksamhetsställen och adresserna till dem samt personalens antal,

3) uppgifter om vem som under kalenderåret varit ansvarig föreståndare, väktare och tillfälliga väktare särskilt för varje verksamhetsställe,


50 a §
Polisundersökning

I ett ärende som gäller återkallande av auktorisation eller godkännande som meddelats med stöd av denna lag kan vid behov verkställas sådan polisundersökning som avses i 4 kap. i polislagen (493/1995).


Denna lag träder i kraft den 1 mars 2007.

RP 265/2004
FvUB 22/2006
RSv 182/2006

Helsingfors den 2 februari 2007

Republikens President
TARJA HALONEN

Inrikesminister
Kari Rajamäki

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.