102/2007

Given i Helsingfors den 2 februari 2007

Lag om ändring av 7 § i lagen om ordningsvakter

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i lagen av den 22 april 1999 om ordningsvakter (533/1999) 7 § 3 mom.,

sådant det lyder i lag 622/2003, samt

fogas till 7 §, sådan den lyder delvis ändrad i sistnämnda lag, ett nytt 7 mom. som följer:

7 §
Avlägsnande, gripande och hållande i förvar

Kan den som gripits inte utan dröjsmål överlämnas till polisen, har ordningsvakten rätt att med polisens samtycke hålla den gripne i förvar i högst 4 timmar från gripandet, dock högst till dess att tillställningen är slut och allmänheten avlägsnat sig eller tills grunden för gripandet annars har upphört.


Inrikesministeriet utfärdar genom förordning närmare bestämmelser om hållande av gripna i förvar.


Denna lag träder i kraft den 1 mars 2007.

RP 72/2006
FvUB 24/2006
RSv 194/2006

Helsingfors den 2 februari 2007

Republikens President
TARJA HALONEN

Inrikesminister
Kari Rajamäki

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.