101/2007

Given i Helsingfors den 2 februari 2007

Lag om ändring av lagen om privata säkerhetstjänster

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i lagen av den 12 april 2002 om privata säkerhetstjänster (282/2002) 20 § 1 mom. 2 punkten, 24 § 1 mom. 2 punkten, 25 § 1 mom., 29 § 2 mom. och 31 § 2 mom. 1 punkten som följer:

20 §
Godkännande som ansvarig föreståndare

Som ansvarig föreståndare kan godkännas en person som idkar bevakningsrörelse eller som är anställd hos ett bevakningsföretag och som


2) på ett godkänt sätt har fullgjort sådana avsnitt av en specialyrkesexamen för säkerhetsvakt eller motsvarande specialyrkesexamen enligt lagen om yrkesinriktad vuxenutbildning (631/1998) som uppfyller de krav som föreskrivs genom förordning av inrikesministeriet och som innefattar en utbildning i vilken åtminstone ingår ämnen med anknytning till bevakningsrörelse samt säkerhetslagstiftningen (utbildning som ansvarig föreståndare), samt


24 §
Godkännande som väktare

Som väktare kan godkännas en person som


2) på ett godkänt sätt har fullgjort sådana avsnitt av en yrkesexamen för väktare eller motsvarande yrkesexamen enligt lagen om yrkesinriktad vuxenutbildning som uppfyller de krav som föreskrivs genom förordning av inrikesministeriet och som innefattar en utbildning i vilken åtminstone ingår ämnen med anknytning till bevakningsbranschen, bevakningsrörelse, väktares rättigheter och skyldigheter samt väktares uppgifter (grundutbildning som väktare), samt


25 §
Godkännande som tillfällig väktare

Den som inte har grundutbildning som väktare, men som uppfyller de villkor som föreskrivs i 24 § 1 mom. 1 och 3 punkten, kan godkännas som väktare för högst fyra månader under samma kalenderår (tillfällig väktare), om han eller hon på ett godkänt sätt har fullgjort sådana avsnitt av väktarexamen eller motsvarande yrkesexamen enligt lagen om yrkesinriktad vuxenutbildning som uppfyller de krav som föreskrivs genom förordning av inrikesministeriet och som åtminstone innefattar grundläggande insikter i de ämnen som avses i 24 § 1 mom. 2 punkten (utbildning som tillfällig väktare).


29 §
Att bära maktmedelsredskap

Skjutvapen, gasspray och teleskopbatong får bäras endast av en väktare som har sådan specialutbildning i att använda maktmedel som uppfyller de krav som föreskrivs genom förordning av inrikesministeriet och som årligen har visat att han eller hon har tillräcklig skicklighet i hanteringen av skjutvapen och tillräcklig skjutskicklighet. En tillfällig väktare får inte bära skjutvapen.


31 §
Att medföra hund

Om det är nödvändigt att i en bevakningsuppgift medföra hund, får väktaren i uppgifterna medföra högst en hund som

1) på godkänt sätt har genomgått lydnadskontroll motsvarande de krav som föreskrivs genom förordning av inrikesministeriet,Denna lag träder i kraft den 1 mars 2007.

Åtgärder som verkställigheten av lagen förutsätter får vidtas innan lagen träder i kraft.

RP 72/2006
FvUB 24/2006
RSv 194/2006

Helsingfors den 2 februari 2007

Republikens President
TARJA HALONEN

Inrikesminister
Kari Rajamäki

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.