90/2007

Given i Helsingfors den 1 februari 2007

Statsrådets förordning om ändring av förordningen om riksåklagarämbetet

I enlighet med statsrådets beslut, fattat på föredragning från justitieministeriet,

ändras i förordningen av den 11 mars om riksåklagarämbetet (209/1997) 2 § 1 mom., sådant det lyder i förordning 1161/2000, samt

fogas till förordningen en ny 7 a § som följer:

2 §
Riksåklagarämbetets organisation

Vid ämbetet skall finnas en förvaltningsenhet, en enhet för åtalsärenden, en styrnings- och utvecklingsenhet och en internationell enhet.

7 a §
Statsåklagarens uppgifter

Utöver vad som i lag särskilt bestäms har statsåklagaren till uppgift att bistå riksåklagaren i att styra, utveckla och följa åklagarverksamheten i enlighet med de bestämmelser och anvisningar som riksåklagaren meddelar.


Denna förordning träder i kraft den 1 april 2007.

Åtgärder som verkställigheten av förordningen förutsätter får vidtas innan förordningen träder i kraft.

Helsingfors den 1 februari 2007

Justitieminister
Leena Luhtanen

Lagstiftningsrådet
Ulla Mohell

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.