85/2007

Given i Helsingfors den 2 februari 2007

Lag om ändring av lagen om finansiering av hållbart skogsbruk

I enlighet med riksdagens beslut

fogas till lagen av den 12 december 1996 om finansiering av hållbart skogsbruk (1094/1996) en ny 13 a § och till 38 §, sådan den lyder delvis ändrad i lag 1286/1997 och 718/1999, ett nytt 5 mom. som följer:

13 a §
Uppbörd av lån

Den myndighet som sköter uppbörden av lån är Statskontoret på det sätt som bestäms i lagen om överföring av skötseln av lån och fordringar inom jord- och skogsbruksministeriets förvaltningsområde på Statskontoret (78/2007).

38 §
Övergångsstadganden

Den myndighet som sköter uppbörden av lån som beviljats med stöd av skogsförbättringslagen är Statskontoret på det sätt som bestäms i lagen om överföring av skötseln av lån och fordringar inom jord- och skogsbruksministeriets förvaltningsområde på Statskontoret.


Denna lag träder i kraft den 15 februari 2007.

Denna lag tillämpas från och med den 1 januari 2008. Denna lag tillämpas dock inte på ärenden som gäller betalningslättnader, överföring av lån på någon annans ansvar eller befrielse från gäldsansvar, ansökan om skuldarrangemang eller uppsägning av en försäljningsprisfordran och som är anhängiga den 31 december 2007.

RP 148/2006
JsUB 12/2006
GrUU 39/2006
RSv 191/2006

Helsingfors den 2 februari 2007

Republikens President
TARJA HALONEN

Jord- och skogsbruksminister
Juha Korkeaoja

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.