84/2007

Given i Helsingfors den 2 februari 2007

Lag om ändring av lagen om finansiering av landsbygdsnäringar

I enlighet med riksdagens beslut

fogas till lagen av den 12 mars 1999 om finansiering av landsbygdsnäringar (329/1999) en ny 74 a § som följer:

74 a §
Undantag som gäller skötseln av statens försäljningsprisfordringar

Utan hinder av vad som i 69, 72, 74 och 75 § bestäms om statens försäljningsprisfordringar tillämpas på dem lagen om överföring av skötseln av lån och fordringar inom jord- och skogsbruksministeriets förvaltningsområde på Statskontoret (78/2007).


Denna lag träder i kraft den 15 februari 2007.

Denna lag tillämpas från och med den 1 januari 2008. Bestämmelserna i 27 § 3 och 4 mom. i den lag som nämns i denna lags 74 a § tillämpas dock på försäljningsprisfordringar enligt denna lag redan från och med den 1 maj 2007.

Denna lag tillämpas inte på ärenden som gäller ansökan om skuldarrangemang eller uppsägning av en försäljningsprisfordran och som är anhängiga den 31 december 2007.

RP 148/2006
JsUB 12/2006
GrUU 39/2006
RSv 191/2006

Helsingfors den 2 februari 2007

Republikens President
TARJA HALONEN

Jord- och skogsbruksminister
Juha Korkeaoja

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.