72/2007

Given i Helsingfors den 2 februari 2007

Lag om ändring av lagen om statens bostadsfond

I enlighet med riksdagens beslut

upphävs i lagen av den 15 december 1989 om statens bostadsfond (1144/1989) 1 § 3 mom., 3 § 2 mom. och 4 § 2 mom., sådana de lyder i lag 351/1993, samt

ändras 4 § 1 mom. 4 punkten och 5 §, sådana de lyder i sistnämnda lag, som följer:

4 §

Bostadsfondens direktion har till uppgift att


4) för miljöministeriet lägga fram ett förslag om användning av fondens överskott eller om täckning av underskott ur fondens medel.

5 §

Bostadsfondens räkenskapsperiod är ett kalenderår. Miljöministeriet tillsätter för fonden två revisorer, av vilka den ena skall vara en av Centralhandelskammaren godkänd revisor (CGR) och den andra en revisor inom den offentliga förvaltningen och ekonomin (OFR).

Om en revisor under räkenskapsperioden lägger märke till något betydelsefullt att anmärka på i fråga om fondens förvaltning eller ekonomi, skall miljöministeriet omedelbart underrättas om saken.

Revisorerna skall granska fondens förvaltning, bokföring och bokslut. Revisorerna skall för varje räkenskapsperiod avge en revisionsberättelse, där de särskilt skall uttala sig om

1) huruvida bokslutet har upprättats i enlighet med de bestämmelser som gäller för upprättande av bokslut,

2) huruvida bokslutet ger riktiga och tillräckliga uppgifter om verksamhetens effektivitet och produktivitet samt om fondens ekonomiska ställning,

3) huruvida fonden har förvaltats enligt de bestämmelser som gäller den,

4) fastställandet av bokslutet, samt om

5) fondens direktions förslag till disposition av fondens resultat.

Miljöministeriet beslutar före utgången av april om fastställandet av fondens bokslut samt om de åtgärder som fondens bokslut ger anledning till.


Denna lag träder i kraft den 1 januari 2008.

Åtgärder som verkställigheten av lagen förutsätter får vidtas innan lagen träder i kraft.

RP 240/2006
MiUB 6/2006
RSv 220/2006

Helsingfors den 2 februari 2007

Republikens President
TARJA HALONEN

Minister
Hannes Manninen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.