71/2007

Given i Helsingfors den 2 februari 2007

Lag om Finansierings- och utvecklingscentralen för boendet

I enlighet med riksdagens beslut föreskrivs:

1 §
Uppgifter

För att utveckla boendet finns Finansierings- och utvecklingscentralen för boendet.

Centralen har, om inte något annat bestäms om behörigheten i ett ärende, till uppgift att

1) ha hand om genomförandet av det statliga stöd som beviljas för byggande, förvärv och ombyggnad av bostäder samt av statliga bidrag och borgen i anslutning till boendet,

2) styra och övervaka användningen av det bostadsbestånd för vilket arava- och räntestödslån har beviljats och i samråd med Statskontoret ha hand om statens riskhantering i anslutning till bostads- och lånebeståndet,

3) utföra sakkunniguppgifter och informationstjänster som gäller boendet och bostadsmarknaden samt göra utredningar som anknyter till dem.

Närmare bestämmelser om centralens uppgifter utfärdas genom förordning av statsrådet.

Dessutom kan centralen tilldelas andra uppgifter som lämpar sig för dess ansvarsområde så som bestäms i statsbudgeten.

2 §
Administrativ ställning

Styrningen och övervakningen av centralen ankommer på miljöministeriet.

3 §
Direktionen

Centralen har en direktion, som är den i lagen om statens bostadsfond (1144/1989) avsedda direktionen.

Bestämmelser om direktionens uppgifter utfärdas genom förordning av statsrådet.

4 §
Avgifter

Centralen kan för sina tjänster och övriga prestationer ta ut avgifter så som föreskrivs i lagen om grunderna för avgifter till staten (150/1992).

5 §
Närmare bestämmelser

Bestämmelser om personalen, tillsättandet av tjänster och behörighetsvillkoren samt om avgörandet av ärenden vid centralen utfärdas genom förordning av statsrådet.

I fråga om den interna ledningen och om andra ärenden som faller inom den interna förvaltningen vid centralen bestäms i arbetsordningen.

6 §
Ikraftträdande

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2008.

När lagen träder i kraft övergår personalen i tjänste- och arbetsavtalsförhållande vid statens bostadsfond till anställning hos Finansierings- och utvecklingscentralen för boendet.

Vad som föreskrivs om statens bostadsfonds uppgifter någon annanstans i lag, med undantag för lagen om statens bostadsfond och bestämmelser som utfärdats med stöd av den, gäller efter att denna lag har trätt i kraft Finansierings- och utvecklingscentralen för boendet.

Åtgärder som verkställigheten av lagen förutsätter får vidtas innan lagen träder i kraft.

RP 240/2006
MiUB 6/2006
RSv 220/2006

Helsingfors den 2 februari 2007

Republikens President
TARJA HALONEN

Minister
Hannes Manninen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.