70/2007

Given i Helsingfors den 2 februari 2007

Lag om ändring av kommunikationsmarknadslagen

I enlighet med riksdagens beslut

upphävs i kommunikationsmarknadslagen av den 23 maj 2003 (393/2003) 35 och 58 a §, av dem 58 a § sådan den lyder i lag 759/2006,

ändras 2 § 27 punkten, 34 och 38 §, av dem 38 § sådan den lyder i lag 26/2006, samt 59 och 60 §, vilka samtidigt flyttas till det nya 6 a kap. som fogas till lagen, och 88 §, samt

fogas till 2 § en ny 28 punkt, till lagen ett nytt 6 a kap. och en ny 83 a § samt till 87 § ett nytt 3 mom. som följer:

2 §
Definitioner

I denna lag avses med


27) konsument en fysisk person som använder tjänster i huvudsak för något annat ändamål än näringsverksamhet,

28) samhällsomfattande tjänster tillhandahållande av allmänna telefonitjänster på ett visst ställe samt tillhandahållande av nummerupplysningstjänster eller telefonkatalogstjänster.

34 §
Skyldighet att ordna nationell roaming

Kommunikationsverket kan genom ett beslut enligt 18 § ålägga företag med betydande marknadsinflytande som är verksamma i ett mobilnät en skyldighet att ordna nationell roaming.

38 §
Eget bruk eller eget rimligt framtida behov

Trots att en skyldighet införts med stöd av 23―30, 34 och 36 § finns skyldigheten inte, om föremålet för nyttjanderätten är i teleföretagets eller ett i 26 § 3 mom. avsett företags eget bruk eller behövs för dessa företags eget rimliga framtida behov.

6 a kap.

Bestämmelser om samhällsomfattande tjänster

59 §
Urval av företag som tillhandahåller samhällsomfattande tjänster

Kommunikationsverket skall genom beslut utse ett eller flera teleföretag, företag som tillhandahåller nummerupplysningstjänster eller företag som tillhandahåller telefonkatalogstjänster till operatörer för samhällsomfattande tjänster, om det är nödvändigt för att säkerställa att samhällsomfattande tjänster tillhandahålls inom ett visst geografiskt område.

Urvalsförfarandet skall vara effektivt, objektivt, öppet och icke-diskriminerande. Till operatör för samhällsomfattande tjänster skall det företag utses som har de bästa förutsättningarna för att tillhandahålla samhällsomfattande tjänster enligt 1 §.

Kommunikationsverket skall ändra det beslut som avses i 1 mom., om det sker betydande förändringar i de omständigheter som ligger till grund för beslutet.

60 §
Övervakning av priserna på samhällsomfattande tjänster

Kommunikationsverket skall övervaka prissättningen av de samhällsomfattande tjänster som de utsedda operatörerna tillhandahåller och jämföra den med prisnivån för andra kommunikationstjänster.

60 a §
Nettokostnaderna för samhällsomfattande tjänster

Med nettokostnaderna för samhällsomfattande tjänster avses de kostnader för tjänsteproduktionen som operatören för samhällsomfattande tjänster inte kan täcka med intäkterna från dessa tjänster.

Om det är uppenbart att tillhandahållandet av samhällsomfattande tjänster är en oskälig ekonomisk belastning för ett företag som tillhandahåller samhällsomfattande tjänster, skall Kommunikationsverket på yrkande av operatören beräkna nettokostnaderna för de samhällsomfattande tjänsterna.

Kommunikationsverket är vid beräkning av nettokostnaderna inte bundet av de uppgifter som operatören för samhällsomfattande tjänster har lämnat eller de principer operatören iakttagit vid beräkningen av kostnaderna.

60 b §
Ersättning för kostnader som operatören för samhällsomfattande tjänster förorsakats

Den andel av nettokostnaderna för de samhällsomfattande tjänsterna som med hänsyn till företagets storlek, arten av företagsverksamheten och omsättningen av företagets televerksamhet, nummerupplysningstjänst eller telefonkatalogstjänst samt andra omständigheter som kan jämställas med dessa utgör en oskälig ekonomisk belastning skall på yrkande av denna operatör för samhällsomfattande tjänster ersättas av statens medel.

Kommunikationsministeriet bestämmer utifrån en nettokostnadskalkyl som görs av Kommunikationsverket om ersättning för de kostnader som avses i 1 mom.

Ersättning betalas retroaktivt för högst ett år från det att yrkandet framställts.

60 c §
Skyldighet att tillhandahålla samhällsomfattande tjänster som avser allmänna telefonitjänster

Teleföretag som Kommunikationsverket i enlighet med 59 § utsett för att tillhandahålla samhällsomfattande tjänster i form av allmänna telefonitjänster är skyldiga att oberoende av geografiskt läge och till ett skäligt pris tillhandahålla anslutningar till ett allmänt kommunikationsnät på den ort där användaren stadigvarande bor eller finns. Teleföretaget skall leverera anslutningen inom skälig tid från beställningen.

Anslutningen skall vara sådan att det är möjligt att ringa nödsamtal, ringa och ta emot inrikes- och utlandssamtal samt använda andra sedvanliga telefonitjänster. Anslutningen skall dessutom möjliggöra en ändamålsenlig Internetförbindelse. Teleföretaget kan också tillhandahålla de ovannämnda tjänsterna via flera anslutningar, om det inte medför oskäliga extra kostnader för användaren.

En operatör för samhällsomfattande tjänster har rätt att vägra ingå avtal om en anslutning som avses i 1 mom. med en användare, om användaren har åtalats eller under det senaste året dömts för störande av post- och teletrafik som begåtts med hjälp av ett teleföretags anslutning eller om användaren har obetalda, förfallna och ostridiga skulder hos någon annan operatör för samhällsomfattande tjänster för användningen av dennes anslutning.

7 kap.

Användarens rättigheter

83 a §
Bestämmelsernas tvingande natur

Avvikelse från bestämmelserna i detta kapitel får inte genom avtal göras till nackdel för konsumenten. Bestämmelserna i 67 a―67 i, 71―75, 78, 79, 79 a och 80 § i detta kapitel tillämpas på andra avtal än avtal med konsumenter endast om inget annat har överenskommits.

87 §
Kostnadsredovisningssystem

Kommunikationsverket kan meddela närmare föreskrifter om de uppgifter som samlas in med hjälp av kostnadsredovisningssystemet och om beskrivningen av kostnadsredovisningssystemet. Föreskrifterna kan gälla

1) uppgifter som är nödvändiga för att visa sambandet mellan kostnadsredovisningssystemet och prissättningen,

2) innehållet och utformningen av beskrivningen av kostnadsredovisningssystemet,

3) lämnande av beskrivningen av kostnadsredovisningssystemet till Kommunikationsverket.

88 §
Tillsyn över kostnadsredovisningssystemet

Teleföretaget skall välja en sådan godkänd och oberoende revisor som avses i revisionslagen (936/1994) för granskning av teleföretagets kostnadsredovisningssystem i samband med revisionen av teleföretaget. Revisorn skall upprätta en berättelse över granskningen. Teleföretaget skall lämna berättelsen till Kommunikationsverket före utgången av augusti månad efter det att teleföretagets räkenskapsperiod utgått.

Kommunikationsverket kan meddela närmare föreskrifter om vilka uppgifter och vilket material som skall ingå i granskningsberättelsen. Föreskrifterna kan gälla

1) allmänna uppgifter om det teleföretag som granskas och om granskningssättet,

2) det material som omfattas av granskningsskyldigheten,

3) kriterier som utvisar om teleföretagets verksamhet svarar mot de skyldigheter företaget ålagts,

4) det material som skall fogas som bilaga till berättelsen.

Kommunikationsverket skall årligen offentliggöra en berättelse om hur kostnadsredovisningssystemen följs i teleföretagen.


Denna lag träder i kraft den 15 februari 2007. Teleföretagens rättigheter och skyldigheter enligt 59 och 60 § sådana de lydde vid denna lags ikraftträdande förblir emellertid i kraft tills Kommunikationsverket gjort en första bedömning enligt 59 § i denna lag om ibruktagande av urvalsförfarandet.

RP 150/2006
KoUB 32/2006
RSv 247/2006
Europaparlamentets och rådets direktiv 98/34/EG; EGT nr L 204, 21.7.1998, s. 37

Helsingfors den 2 februari 2007

Republikens President
TARJA HALONEN

Kommunikationsminister
Susanna Huovinen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.