50/2007

Given i Helsingfors den 18 januari 2007

Jord- och skogsbruksministeriets förordning om ändring av jord- och skogsbruksministeriets beslut om de krav i fråga om djursjukdomar som ställs vid import från tredje land av vissa djur samt embryon och könsceller från dem

I enlighet med jord- och skogsbruksministeriets beslut

upphävs i jord- och skogsbruksministeriets beslut av den 14 mars 1997 om de krav i fråga om djursjukdomar som ställs vid import från tredje land av vissa djur samt embryon och könsceller från dem (231/1997) bilaga 1,

ändras 1, 1 a, 3 och 4 §, av dem 1 a § sådan den lyder i förordning 79/2000, samt

fogas till beslutet en ny 22 a § som följer:

1 §
Syfte och tillämpningsområde

Syftet med denna förordning är att förhindra spridning av vissa djursjukdomar till Finland vid import av djur samt embryon och könsceller från dem från stater utanför Europeiska unionen (tredje land).

Denna förordning innehåller bestämmelser om villkoren för att levande djur samt embryon och könsceller från dem skall få importeras från tredje land till Finland antingen direkt eller via en annan medlemsstat i Europeiska unionen (medlemsstat).

Transitering av levande djur samt embryon och könsceller från dem från tredje land genom Finland till tredje land eller en annan medlemsstat får inte innebära risk för spridning av djursjukdomar. Denna förordning innehåller dessutom bestämmelser om de villkor som tillämpas på sådana hov- och klövdjur som transiteras från tredje land genom Finland till tredje land eller en annan medlemsstat och som avses i bilaga I till rådets direktiv 2004/68/EG om fastställande av djurhälsoregler för import till och transitering genom gemenskapen av vissa levande hov- och klövdjur, om ändring av direktiven 90/426/EEG och 92/65/EEG, samt om upphävande av direktiv 72/462/EEG.

Vid import skall, utöver bestämmelserna i denna förordning, iakttas vad som bestäms i de internationella avtal om import av djur samt embryon och könsceller från dem som Europeiska gemenskapen ingått med tredje länder.

Bestämmelser om de djurskyddskrav som skall iakttas vid djurtransporter finns i rådets förordning (EG) nr 1/2005 om skydd av djur under transport och därmed sammanhängande förfaranden och om ändring av direktiven 64/432/EEG och 93/119/EG och förordning (EG) nr 1255/97 samt i lagen om transport av djur (1429/2006).

1 a §
Avgränsning av tillämpningsområdet

Denna förordning tillämpas inte på import av djur eller embryon och könsceller från dem från Norge. På sådan import tillämpas jord- och skogsbruksministeriets författningar om djursjukdomskrav på Europeiska gemenskapens inre marknad.

Denna förordning tillämpas inte heller på djur tillhörande häst- eller åsnearter eller avkomma genom korsningar av dessa arter som importeras eller transiteras genom Finland till tredje land eller en annan medlemsstat. Bestämmelser om import från tredje land av häst- eller åsnearter och avkomma genom korsningar av dessa arter finns i jord- och skogsbruksministeriets förordning om djursjukdomskrav vid import av hästdjur från stater utanför Europeiska unionen (468/2006).

3 §
Nötkreatur

Nötkreatur får importeras från tredje land till Finland i enlighet med artikel 3 i rådets beslut 79/542/EEG om upprättande av en förteckning över tredjeländer och delar av tredjeländer, och om villkor angående djurhälsa, folkhälsa och veterinärintyg, för import till gemenskapen av vissa levande djur och färskt kött.

Villkor för importen är dessutom att i hälsointyget eller i en bilaga till det nämns att kraven på ytterligare garantier för Finland är uppfyllda när det gäller infektiös bovin rinotrakeit (IBR), enligt kommissionens beslut 2004/558/EG om genomförande av rådets direktiv 64/432/EEG när det gäller tilläggsgarantier avseende infektiös bovin rhinotrakeit i samband med handeln med nötkreatur inom gemenskapen och godkännande av de utrotningsprogram som vissa medlemsstater lagt fram.

Nötkreaturen skall under 30 dagar efter importen hållas isolerade på destinationsgården. Under isoleringstiden skall av nötkreaturen dessutom tas prover med avseende på smittsamma sjukdomar i enlighet med de föreskrifter som Livsmedelssäkerhetsverket meddelar separat.

4 §
Svin

Svin får importeras från tredje land till Finland i enlighet med artikel 3 i rådets beslut 79/542/EEG om upprättande av en förteckning över tredjeländer och delar av tredjeländer, och om villkor angående djurhälsa, folkhälsa och veterinärintyg, för import till gemenskapen av vissa levande djur och färskt kött.

Villkor för importen är dessutom att i hälsointyget eller i en bilaga till det nämns

1) att kraven på ytterligare garantier för Finland är uppfyllda när det gäller Aujeszkys sjukdom hos svin, enligt kommissionens beslut 2001/618/EG om tilläggsgarantier avseende Aujeszkys sjukdom i handeln med svin inom gemenskapen, kriterier för vilka uppgifter som skall lämnas om denna sjukdom och om upphävande av beslut 93/24/EEG och beslut 93/244/EEG, samt

2) att kraven på ytterligare garantier för Finland är uppfyllda när det gäller TGE (transmissible gastroenteritis), enligt EFTA:s övervakningsmyndighets beslut 48/94/COL.

Svinen skall under 30 dagar efter importen hållas isolerade på destinationsgården. Under isoleringstiden skall av svinen dessutom tas prover med avseende på smittsamma sjukdomar i enlighet med de föreskrifter som Livsmedelssäkerhetsverket meddelar separat.

22 a §
Krav på import till och transitering genom Finland av vissa klöv- och hovdjur

Klöv- och hovdjur som avses i bilaga I till direktiv 2004/68/EG får importeras till Finland direkt från tredje land eller från tredje land via en annan medlemsstat och transiteras genom Finland till tredje land eller till en annan medlemsstat endast om tjänsteveterinären i ett godkänt tredje land har inspekterat djuren innan de transporteras till gemenskapen, i syfte att säkerställa att djuren är friska och att de djurskyddskrav som gäller för djurtransporter iakttas i synnerhet då det gäller vattning och utfodring.


Denna förordning träder i kraft den 1 februari 2007.

Rådets direktiv 2004/68/EG (32004L0068), EGT nr L 226, 25.6.2004, s. 128

Helsingfors den 18 januari 2007

Jord- och skogsbruksminister
Juha Korkeaoja

Överinspektör
Joni Haapanen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.