49/2007

Utfärdat i Helsingfors den 16 januari 2007

Social- och hälsovårdsministeriets beslut att överföra tillsynen över efterlevnaden av lagen om beställarens utredningsskyldighet och ansvar vid anlitande av utomstående arbetskraft (1233/2006) till Nylands arbetarskyddsdistrikts arbetarskyddsbyrå

Social- och hälsovårdsministeriet har med stöd av 3 § 2 mom. i lagen om arbetarskyddsförvaltningen av den 8 januari 1993 (16/1993), sådant det lyder i lag 478/2004 av 11 juni 2004, överfört de uppgifter som avses i 10 § och ledningen av den tillsyn som avses i 12 § i lagen om beställarens utredningsskyldighet och ansvar vid anlitande av utomstående arbetskraft (1233/2006) för att skötas av Nylands arbetarskyddsdistrikt på hela landets område.

Nylands arbetarskyddsdistrikts arbetarskyddsbyrå är en behörig tillsynsmyndighet på hela landets område. Om en arbetarskyddsbyrå eller en inspektör i något annat arbetarskyddsdistrikt vid sin tillsynsuppgift får veta något som har eller kan ha betydelse för tillsynen över efterlevnaden av ovan nämnda lag, skall arbetarskyddsbyrån underrätta Nylands arbetarskyddsdistrikts arbetarskyddsbyrå om det.

Enligt de resultatmål som social- och hälsovårdsministeriet uppställt och de resurser som det beviljat för arbetarskyddsdistrikten kan Nylands arbetarskyddsdistrikts arbetarskyddsbyrå anlita tjänstemän från andra arbetarskyddsdistrikt för utredningen av omständigheter som är betydelsefulla för tillsynen. Dessutom är de övriga arbetarskyddsbyråerna skyldiga att på sitt verksamhetsområde ge tjänstehjälp åt Nylands arbetarskyddsdistrikts arbetarskyddsbyrå. Chefen för arbetarskyddsdistriktet skall se till att tillsynsuppgifterna sköts i arbetarskyddsdistriktet enligt den enhetliga tillsynspraxisen som bestämts av Nylands arbetarskyddsbyrå.


Detta beslut träder i kraft den 1 mars 2007

Helsingfors den 16 januari 2007

Social- och hälsovårdsminister
Tuula Haatainen

Avdelningschef
Mikko Hurmalainen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.