46/2007

Given i Helsingfors den 25 januari 2007

Statsrådets förordning om överföring av gårdsstödsrättigheter och användning av den nationella reserven inom systemet med samlat gårdsstöd

I enlighet med statsrådets beslut, fattat på föredragning från jord- och skogsbruksministeriet, föreskrivs med stöd av 8 § 1, 4 och 5 mom. och 10 § 3 och 4 mom. i lagen av den 15 juli 2005 om verkställighet av systemet med samlat gårdsstöd (557/2005), av dem 10 § 3 mom. sådant det lyder i lag 618/2006:

1 kap.

Allmänna bestämmelser

1 §
Tillämpningsområde

Denna förordning gäller överföring av gårdsstödsrättigheter och användning av den nationella reserven inom systemet med samlat gårdsstöd enligt lagen om verkställighet av systemet med samlat gårdsstöd (557/2005), nedan lagen om gårdsstöd.

2 §
Definitioner

I denna förordning avses med

1) rådets förordning om gårdsstöd rådets förordning (EG) nr 1782/2003 om upprättande av gemensamma bestämmelser för system för direktstöd inom den gemensamma jordbrukspolitiken och om upprättande av vissa stödsystem för jordbrukare och om ändring av förordningarna (EEG) nr 2019/93, (EG) nr 1452/2001, (EG) nr 1453/2001, (EG) nr 1454/2001, (EG) nr 1868/94, (EG) nr 1251/1999, (EG) nr 1254/1999, (EG) nr 1673/2000, (EEG) nr 2358/71 och (EG) nr 2529/2001,

2) kommissionens förordning I kommissionens förordning (EG) nr 796/2004 om närmare föreskrifter för tillämpningen av de tvärvillkor, den modulering och det integrerade administrations- och kontrollsystem som föreskrivs i rådets förordning (EG) nr 1782/2003 om upprättande av gemensamma bestämmelser för system för direktstöd inom den gemensamma jordbrukspolitiken och om upprättande av vissa stödsystem för jordbrukare,

3) kommissionens förordning II kommissionens förordning (EG) nr 795/2004 om tillämpningsföreskrifter för det system med samlat gårdsstöd som föreskrivs i rådets förordning (EG) nr 1782/2003 om upprättande av gemensamma bestämmelser för system för direktstöd inom den gemensamma jordbrukspolitiken och om upprättande av vissa stödsystem för jordbrukare,

4) gårdsstödsrättighet i enlighet med blandmodellen en hektarspecifik stödrättighet som fastställs för jordbrukare på grundval av systemet med samlat gårdsstöd, nedan stödrättighet, en hektarspecifik stödrättighet i enlighet med artikel 63.2 i rådets förordning om gårdsstöd som beviljas jordbrukare, nedan trädesrättighet, och en rättighet i enlighet med artiklarna 47 och 48 i rådets förordning om gårdsstöd, nedan särskild stödrättighet,

5) stödansökan en ansökan som under ett visst stödår hänför sig till systemet med samlat gårdsstöd och andra system med arealstöd,

6) stödår det år då stöd enligt systemet med samlat gårdsstöd söks,

7) stödberättigande jordbruksmark sådana arealer som avses i artikel 44.2 i rådets förordning om gårdsstöd,

8) den nationella reserven den reserv som avses i artikel 42 i rådets förordning om gårdsstöd,

9) gårdsspecifik tilläggsdel en sådan tilläggsdel som avses i 3 § 2 och 3 mom. i lagen om gårdsstöd,

10) ansökan om tilldelning ur reserven en ansökan med vilken man ur den nationella reserven ansöker om gårdsstödrättigheter, ökning av värdet på gårdsstödrättigheter eller omräkning av värdet på gårdsstödrättigheter,

11) stödrättighetsregistret det register som avses i artikel 21 i rådets förordning om gårdsstöd.

3 §
Behörig myndighet

Kommunens landsbygdsnäringsmyndighet är behörig myndighet vid sådan överföring av gårdsstödsrättigheter som avses i artikel 25 i kommissionens förordning II.

På fastlandet är arbetskrafts- och näringscentralens landsbygdsavdelning behörig myndighet då gårdsstödsrättigheter eller ökningar av värdet på gårdsstödsrättigheter söks ur den nationella reserven med stöd av artikel 42 i rådets förordning om gårdsstöd och artiklarna 16, 18―23 och 23 a i kommissionens förordning II, samt då värdet på gårdsstödsrättigheter omräknas med stöd av artiklarna 7 och 16 i kommissionens förordning II. Dessutom är arbetskrafts- och näringscentralens landsbygdsavdelning behörig myndighet då gårdsstödsrättigheter återgår till den nationella reserven med stöd av artiklarna 45 och 42.8 i rådets förordning om gårdsstöd samt då artikel 41.3 i kommissionens förordning II tillämpas.

I landskapet Åland är länsstyrelsen i landskapet Åland den behöriga myndighet som avses i 2 mom.

2 kap.

Överföring av gårdsstödrättigheter

4 §
Villkoren för överföring av gårdsstödsrättigheter

Den person som tar emot gårdsstödsrättigheter skall vara en jordbrukare enligt definitionen i artikel 2 punkt a i rådets förordning om gårdsstöd. Gårdsstödsrättigheter kan överföras om överföringen uppfyller villkoren i artiklarna 42.8, 46 och 49 i rådets förordning om gårdsstöd samt artikel 6.3 i kommissionens förordning II.

Den som tar emot gårdsstödsrättigheter skall meddela vem som skall registreras som innehavare av gårdsstödsrättigheterna i stödrättighetsregistret. Sådant undantag från arealuttag som avses i artikel 55 punkt a i rådets förordning om gårdsstöd kan tillämpas på överförda trädesrättigheter endast om man vid överföringen av trädesrättigheterna i anmälan om överföringen har meddelat den areal stödberättigande jordbruksmark som överförs. Vid anmälan om överföring av arrenderade gårdsstödsrättigheter skall ett skriftligt arrendeavtal eller en skriftlig utredning om innehållet i ett muntligt arrendeavtal bifogas.

Den behöriga myndigheten skall underrättas om överföringen av gårdsstödsrättigheter senast den 15 juni, om den nya innehavaren av gårdsstödsrättigheterna under året i fråga vill ansöka om gårdsstöd på basis av de gårdsstödsrättigheter som överförts.

5 §
Överföring av tillstånd enligt artikel 60 i rådets förordning om gårdsstöd

Sådant tillstånd enligt artikel 60 i rådets förordning om gårdsstöd som är kopplade till trädesrättigheter kan i enlighet med artikel 41.3 i kommissionens förordning II på ansökan av jordbrukaren överföras till stödrättigheter.

3 kap.

Användning av den nationella reserven

6 §
Beviljande av gårdsstödsrättigheter ur den nationella reserven till jordbrukare som inleder sin jordbruksverksamhet

I enlighet med artikel 42.3 i rådets förordning om gårdsstöd beviljas på ansökan gårdsstödsrättigheter ur den nationella reserven till sådana i artikel 2 punkt k i kommissionens förordning II avsedda jordbrukare som inleder sin jordbruksverksamhet. Ansökan skall lämnas in till den behöriga myndigheten senast den sista inlämningsdag för ansökan om tilldelning ur reserven som följer efter det att den stödberättigande jordbruksmarken har tagits i besittning.

Antalet gårdsstödsrättigheter som beviljas jordbrukare som inleder sin jordbruksverksamhet motsvarar i enlighet med artikel 6.2 i kommissionens förordning II högst storleken av den areal stödberättigande jordbruksmark som jordbrukarna har angett i ansökan om tilldelning ur reserven och som kommer att övergå i deras besittning senast den 30 april året i fråga. Till ansökan skall fogas en tillförlitlig skriftlig utredning om besittningen av den stödberättigande jordbruksmarken. Den stödberättigande jordbruksmarken skall ha berättigat till stöd den 28 april 2006.

Denna paragraf tillämpas inte om det för den som har sålt eller arrenderat ut stödberättigande jordbruksmark åt en sådan jordbrukare som inleder sin jordbruksverksamhet och som avses i denna paragraf tidigare har fastställts gårdsstödsrättigheter på grundval av den jordbruksmark som sålts eller arrenderats ut.

7 §
Beviljande av gårdsstödsrättigheter ur den nationella reserven till jordbrukare som befinner sig i en särskild situation

Antalet gårdsstödsrättigheter som ur den nationella reserven beviljas jordbrukare som kommit i besittning av stödberättigande jordbruksmark på de grunder som anges i artiklarna 20 och 22 i kommissionens förordning II motsvarar högst storleken av den areal stödberättigande jordbruksmark som jordbrukarna har angett i ansökan om tilldelning ur reserven och som de kommit i besittning av på de grunder som anges i artiklarna 20 och 22 i kommissionens förordning II.

Den jordbruksmark som berättigar till gårdsstödsrättigheter skall senast den 30 april året i fråga övergå i den jordbrukares besittning som ansöker om gårdsstödsrättigheter. Till ansökan skall fogas en tillförlitlig skriftlig utredning om besittningen av den stödberättigande jordbruksmarken.

Som den tidpunkt som avses i artikel 18.4 i kommissionens förordning II fastställs den sista inlämningsdag för ansökan om tilldelning ur reserven som följer efter det att arrendeavtalet har löpt ut.

8 §
Beviljande av gårdsstödsrättigheter ur den nationella reserven med stöd av artikel 42.5 i rådets förordning om gårdsstöd

Med beaktande av den begränsning som avses i artikel 42.7 i rådets förordning om gårdsstöd beviljas i enlighet med artikel 42.5 i rådets förordning om gårdsstöd på ansökan gårdsstödsrättigheter ur den nationella reserven till jordbrukare som på grundval av ägoreglering eller en uppdatering av basskifteskartorna som skett senast 2007 har kommit i besittning av ytterligare minst fem ar stödberättigande jordbruksmark, om ökningen av arealen inte tidigare har beaktats i antalet gårdsstödsrättigheter.

Med ägoreglering avses i 1 mom.

1) ägobyte enligt 8 kap. och nyskifte enligt 9 kap. i fastighetsbildningslagen (554/1995);

2) ägoreglering enligt 23 § i inlösningslagen (603/1977);

3) ägoreglering enligt 63 § i landsvägslagen (503/2005);

4) ägobyte enligt 38 a § i lagen om enskilda vägar (358/1962); eller

5) ägoreglering enligt 2 § i lagen om ägoregleringar på grund av vattendragsprojekt (451/1988).

Antalet gårdsstödsrättigheter som ur den nationella reserven beviljas jordbrukare som kommit i besittning av stödberättigande jordbruksmark motsvarar högst storleken av den areal stödberättigande jordbruksmark som jordbrukarna har angett i ansökan om tilldelning ur reserven och som på de grunder som anges i 1 mom. kommer att övergå i deras besittning senast den 30 april året i fråga. Till ansökan skall fogas en tillförlitlig skriftlig utredning om besittningen av den stödberättigande jordbruksmarken.

9 §
Värdet på de gårdsstödsrättigheter som beviljas ur den nationella reserven

Värdet på de gårdsstödsrättigheter som med stöd av 6―8 § beviljas ur den nationella reserven är lika stort som det värde som det regionalt enhetliga stödet i den stödregion där den stödberättigande jordbruksmarken i fråga är belägen har vid tidpunkten för beviljande ur reserven.

10 §
Beviljande av gårdsstödsrättigheter ur den nationella reserven i sådana fall som avses i artikel 16 i kommissionens förordning II

I enlighet med artikel 16.1 tredje stycket punkt a i kommissionens förordning II kan en jordbrukare, efter det att ett avtal om miljöspecialstöd för jordbruket har upphört att gälla och senast den sista inlämningsdag för ansökan om tilldelning ur reserven som följer efter det att avtalet i fråga har upphört att gälla, ansöka om att gårdsstödsrättigheter fastställs och att enhetsvärdet för gårdsstödsrättigheterna anpassas i fråga om sådan stödberättigande jordbruksmark för vilken gårdsstödsrättigheter inte kunde fastställas 2006 på grund av att ovan nämnda avtal var i kraft.

11 §
Fastställande av gårdsstödsrättigheter i sådana särskilda fall som avses i artikel 23 a i kommissionens förordning II

Sådana gårdsstödsrättigheter som avses i artikel 23 a i kommissionens förordning II samt ökningar av deras värde fastställs senast den sista inlämningsdag för stödansökan som följer efter ett definitivt domstolsbeslut eller ett definitivt administrativt beslut fattat av den behöriga myndigheten i en medlemsstat.

12 §
Omräkning av värdet på gårdsstödsrättigheterna i sådana fall som avses i artikel 7 i kommissionens förordning II

Om gårdsspecifika tilläggsdelar har fastställts för en jordbrukare och om den areal stödberättigande jordbruksmark som jordbrukaren har i sin besittning senast den 30 april året i fråga, i jämförelse med den areal stödberättigande jordbruksmark som meddelats 2006 med jord- och skogsbruksministeriets basskiftesblankett nummer 102A till stödansökan, har minskat med högst 50 procent till följd av sådan ägoreglering som avses i 8 § 2 mom., kan jordbrukaren ansöka om att få värdet på gårdsstödsrättigheterna omräknat på det sätt som föreskrivs i artikel 7 i kommissionens förordning II.

Ansökan skall lämnas in till den behöriga myndigheten senast den sista inlämningsdag för ansökan om tilldelning ur reserven som följer efter det att arealen stödberättigande jordbrusmark har minskat.

4 kap.

Ikraftträdande

13 §
Ikraftträdande

Denna förordning träder i kraft den 31 januari 2007.

Åtgärder som verkställigheten av förordningen förutsätter får vidtas innan förordningen träder i kraft.

Helsingfors den 25 januari 2007

Jord- och skogsbruksminister
Juha Korkeaoja

Lantbruksråd
Esko Juvonen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.