43/2007

Givet i Helsingfors den 10 januari 2007

Skattestyrelsens beslut om överföring av behörighet i samband med beskattningen och om ett behörigt skatteverk

Skattestyrelsen har med stöd av 13 § i lagen den 18 december 1995 om skatteförvaltningen (1557/1995), sådan den lyder i lagen 1101/2006, samt med stöd av 7 § 8 mom. i lagen den 18 december 1995 om beskattningsförfarande (1558/1995), sådan den lyder i lagen 1145/2005, med stöd av 4 § 1 mom. i lagen den 13 augusti 1976 om skattelättnader för vissa allmännyttiga samfund (680/1976), sådan den lyder i lagen 567/2004, bestämt:

1 §
Samfund som omfattas av Koncernskattecentralens behörighet

Koncernskattecentralen är behörig i de uppgifter som genom lag eller förordning eller någon annan bestämmelse eller föreskrift ålagts skatteverket beträffande beskattningen av följande samfund:

1) försäkringsbolag som avses i lagen om försäkringsbolag (1062/1979) och lagen om arbetspensionsförsäkringsbolag (354/1997) och motsvarande utländska försäkringsbolags fasta driftställen i Finland;

2) kreditinstitut som avses i kreditinstitutslagen (1607/1993) och motsvarande utländska kreditinstituts fasta driftställen i Finland;

3) europabolag och europeiska kooperativa föreningar som avses i 8 a § i inkomstskattelagen (1535/1992);

4) offentligt noterade bolag;

5) de moderbolag som Skattestyrelsen utnämner genom ett särskilt beslut; samt

6) de enskilda företag som Skattestyrelsen utnämner genom ett särskilt beslut.

Om ett i punkt 1―5 avsett samfund på sådant sätt som avses i 1 kap. 5 § i bokföringslagen (1336/1997) hör till en koncern som är uppbyggd enligt 1 kap. 6 § 1 mom. i samma lag, är Koncernskattecentralen behörig även i beskattningen av de övriga samfunden i koncernen, med undantag av ömsesidiga fastighetsaktiebolag och bostadsaktiebolag.

2 §
Skyldigheten att lämna uppgifter i samfund som omfattas av Koncernskattecentralens behörighet

När ett samfund inleder sådan verksamhet som avses i 1 § 1 eller 2 punkten eller när ett samfund blir ett sådant samfund som avses i 3 eller 4 punkten, skall samfundet lämna in anmälan om detta till Koncernskattecentralen.

Moderbolaget i en koncern som avses i 1 kap. 6 § i bokföringslagen skall likaså lämna in anmälan till Koncernskattecentralen då

1) till koncernen fogas ett nytt samfund eller bolag som inte är ett ömsesidigt fastighetsaktiebolag eller bostadsaktiebolag,

2) ett samfunds eller ett bolags medlemskap i koncernen upphör,

3) koncernen genomgår ett företagsarrangemang som avses i lagen om beskattning av inkomst av näringsverksamhet (360/1968), eller

4) ett samfund eller bolag som är medlem i koncernen blir ett ömsesidigt fastighetsaktiebolag eller bostadsaktiebolag.

Anmälan skall lämnas till Koncernskattecentralen inom en månad från den dag då samfundet beviljats koncession för verksamheten, det har blivit föremål för offentlig handel, samfundet eller bolaget eller företagsarrangemanget har registrerats, köpet eller rättshandlingen har ägt rum, eller då någon annan ändring har skett.

I anmälan skall lämnas uppgifter om samfundet eller objektbolaget samt om dess företags- och organisationsnummer och hemort.

3 §
Början av Koncernskattecentralens behörighet

Koncernskattecentralens behörighet i uppgifter som hör till skatteverket enligt lagen om beskattningsförfarande (1558/1995), inkomstskattelagen, lagen om beskattning av inkomst av näringsverksamhet och lagen om skogsvårdsföreningar (534/1998) eller i uppgifter som ålagts skatteverket med stöd av dessa lagar börjar vid den tidpunkt som anges i 1 § 5 och 6 punkten avsedda Skattestyrelsens utnämningsbeslut eller från ingången av den räkenskapsperiod som går ut först efter utgången av följande kalendermånad räknad från inlämningstiden för en i 2 § avsedd anmälan.

I fråga om skattegranskning som avses i 14 § i lagen om beskattningsförfarande är Koncernskattecentralen behörig även för sådana räkenskapsperioder som föregår behörighetens början.

Koncernskattecentralens behörighet i uppgifter som hör till skatteverket eller som ålagts skatteverket med stöd av andra lagar än de som anges i 1 mom. börjar vid den tidpunkt som anges i Skattestyrelsens utnämningsbeslut eller från ingången av den andra kalendermånad som följer efter att anmälan lämnats in.

4 §
Upphörande av Koncernskattecentralens behörighet

Koncernskattecentralen är behörig i uppgifter som hör till skatteverket enligt lagen om beskattningsförfarande, inkomstskattelagen, lagen om beskattning av inkomst av näringsverksamhet och lagen om skogsvårdsföreningar eller som ålagts skatteverket med stöd av dessa lagar tills den i Skattestyrelsens utnämningsbeslut angivna tidsfristen gått ut eller till utgången av den räkenskapsperiod som först går ut efter utgången av följande månad räknad från inlämningstiden för en i 2 § avsedd anmälan.

Koncernskattecentralen är behörig i uppgifter som ålagts skatteverket med stöd av andra lagar, bestämmelser eller föreskrifter än de som anges i 1 mom. till den tidpunkt som anges i Skattestyrelsens utnämningsbeslut eller till utgången av det kalenderår under vilket ändringsanmälan har lämnats in.

5 §
Undantagsbestämmelser som reglerar Koncernskattecentralens behörighet

Avvikande från 1―4 § iakttas följande:

1) Nylands skatteverk är behörigt i skatteuppbördsuppgifter som hör till skatteverket enligt lagen om skatteuppbörd (609/2005) eller som ålagts skatteverket genom andra bestämmelser, dock så att Koncernskattecentralen är behörig i skattelättnads- och anståndsärenden samt i ärenden som gäller i 40 § i lagen om skatteuppbörd avsett skatteansvar;

2) i ärenden som gäller återbäring av felaktigt uppburen skatt som avses i 11 § 2 mom. i lagen om beskattning av begränsat skattskyldig för inkomst (627/1978) och i ärenden som gäller beviljande av gottgörelse för bolagsskatt som avses i det genom lag 719/2004 upphävda 11 a § är behörigt det skatteverk inom vars tjänsteområde ligger hemkommunen för den part som är skyldig att ta ut skatt eller för det bolag som delar ut dividend; samt

3) i ärenden som gäller verkställande av fastighetsbeskattning som avses i fastighetsskattelagen (654/1992) är behörigt det skatteverk som särskilt ålagts att sköta uppgiften.

6 §
Behörigheten av Savolax-Karelens skatteverk

Savolax-Karelens skatteverk beviljar skattelättnad som avses i lagen om skattelättnader för vissa allmännyttiga samfund (680/1976). När Savolax-Karelens skatteverk sköter uppgifter enligt nämnda lag är det en tvåspråkig myndighet enligt språklagen (423/2003).

7 §
Överföring av kommun eller del av kommun till ett annat skatteverks tjänsteområde

Om en kommun eller del av en kommun till följd av ändring i kommunindelningen eller av någon annan orsak överförts till ett annat skatteverks tjänsteområde, är detta skatteverk jämte skatterättelsenämnden behöriga att avgöra också de ärenden som gäller ändring av en sådan beskattning som verkställts före överföringen.

8 §
Behörigheten av Sydöstra Finlands, Lapplands samt Uleåborgs och Kajanalands skatteverk

Till behörigheten av Södra Savolax skattebyrå vid Sydöstra Finlands skatteverk, Kustlapplands skattebyrå vid Lapplands skatteverk eller Kajanalands skattebyrå vid Uleåborgs och Kajanalands skatteverk hör att verkställa den ordinarie inkomstbeskattningen för skatteåret 2006 för sådana andra än svenskspråkiga fysiska personer och inhemska dödsbon som har Vanda stad som hemkommun eller som med stöd av 6 § 3 mom. i lagen om beskattningsförfarande beskattas av Huvudstadsregionens skattebyrå vid Nylands skatteverk på basis av makens hemkommun (Vanda) och som hör till beredningsgrupp 10.

Kustlapplands skattebyrå är behörig att handlägga skattskyldiga inom personnummerintervallen 0,0―235000,9, Kajanalands skattebyrå inom personnummerintervallen 235001,0―462500,9 och Södra-Savolax skattebyrå inom personnummerintervallen 462501,0―999999,9. Personnumret och beredningsgruppen har antecknats i den förhandsifyllda skattedeklarationen.

Beskattningens verkställande omfattar lagring av de uppgifter som påverkar beskattningen, skattekontroll och kundservice i samband med beskattningens verkställande, fattande av inkomstbeskattningsbeslut samt övriga uppgifter som har en direkt anknytning till dessa uppgifter.

Behörigheten att fatta beskattningsbeslut börjar den 1 februari 2007 och slutar den 31 oktober 2007.

Överföring av behörigheten påverkar inte fastställandet av en behörig skatterättelsenämnd.

9 §
Ikraftträdande

Detta beslut träder i kraft den 1 februari 2007.

Koncernskattecentralens behörighet enligt 1―4 § och skyldigheten att lämna uppgifter enligt 2 § börjar den 1 november 2007.

I beskattningen av sådana samfund som avses i 1 § där Koncernskattecentralen inte är behörig vid ikraftträdandet av detta beslut börjar Koncernskattecentralens behörighet i uppgifter enligt 3 § 1 mom. för den räkenskapsperiod som börjar den 1 oktober 2007 eller senare. I fråga om skattegranskning enligt 14 § i lagen om beskattningsförfarande blir Koncernskattecentralen behörig den 1 november 2007 även beträffande tidigare räkenskapsperioder. I uppgifter som avses i 3 § 3 mom. börjar Koncernskattecentralens behörighet den 1 januari 2008.

Genom detta beslut upphävs den 1 november 2007 Skattestyrelsens beslut den 20 september 1999 om Koncernskattecentralens behörighet (975/1999) och Skattestyrelsens beslut den 15 september 2005 om vilka skattskyldiga som beskattas av Koncernskattecentralen (794/2005).

Genom detta beslut upphävs Skattestyrelsens beslut den 20 september 2004 om behörigt skatteverk som avser skattelättnader för vissa allmännyttiga samfund (873/2004).

Genom detta beslut upphävs Skattestyrelsens beslut den 16 mars 1999 om behörigt skatteverk och behörig skatterättelsenämnd vid överföring av kommun eller del av kommun till tjänsteområdet för annat skatteverk (360/1999).

Helsingfors den 10 januari 2007

Generaldirektör
Jukka Tammi

Projektchef
Timo Räbinä

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.