40/2007

Given i Helsingfors den 11 januari 2007

Jord- och skogsbruksministeriets förordning om ändring av jord- och skogsbruksministeriets förordning om veterinär gränskontroll av animaliska livsmedel och andra varor

I enlighet med jord- och skogsbruksministeriets beslut

ändras i jord- och skogsbruksministeriets förordning av den 30 december 2004 om veterinär gränskontroll av animaliska livsmedel och andra varor (1370/2004) 67 § 1 mom. samt bilaga 1 och 2, av dem bilaga 1 sådan den lyder i förordning 35/2006 och bilaga 2 sådan den lyder i förordning 341/2006, som följer:

67 §
Importstatistik

Gränsveterinären skall föra kontinuerligt uppdaterad statistik över alla kontroller som i enlighet med denna förordning utförs i ett lager. Livsmedelssäkerhetsverket kan meddela närmare föreskrifter om de uppgifter som skall statistikföras. Med undantag av resultaten av laboratorieundersökningarna, ingen separat statistik förs över kontroller som utförs på gränskontrollstationen, utan uppgifterna förs in i TRACES-systemet.



Denna förordning träder i kraft den 1 februari 2007.

Kommissionens beslut 2006/414/EG (32006D0414); EGT nr L 164, 16.6.2006, s. 27
Kommissionens beslut 2006/590/EG (32006D0590); EGT nr L 240, 2.9.2006, s. 11

Helsingfors den 11 januari 2007

Jord- och skogsbruksminister
Juha Korkeaoja

Veterinärråd
Hentriikka Kontio

Bilaga 1

GRÄNSÖVERGÅNGSSTÄLLEN OCH GRÄNSKONTROLLSTATIONER, STATIONERNAS ÖPPETTIDER SAMT LIVSMEDEL OCH ANDRA VAROR SOM KONTROLLERAS VID STATIONERNA
Tullanstalt som utgör gränsövergångsställe Kommun där gränskontrollstationen är belägen Öppettider Livsmedel som kontrolleras Andra varor som kontrolleras TRACES-kod
Helsingfors/ hamnen Helsingfors 8.00―15.45 mån.―fre. Bara förpackade livsmedel Andra varor som förvaras i rumstemperatur 14.001.99
Helsingfors-Vanda/ flygplatsen Vanda 8.00―15.45 mån.―fre. Bara förpackade livsmedel Bara förpackade andra varor 14.101.99
Fredrikshamn/ hamnen Fredrikshamn 8.00―15.45 mån.―fre. Bara förpackade livsmedel Bara förpackade andra varor 14.205.99
Vaalimaa/ landsvägen Vederlax 8.00―15.45 mån.―fre. Bara förpackade livsmedel Alla andra varor 14.105.99

Bilaga 2

VETERINÄR GRÄNSKONTROLL AV IMPORTPARTIER

Den veterinära gränskontrollen av importpartier är uppdelad i dokumentkontroll, identitetskontroll och fysisk kontroll. I fråga om kontrollfrekvensen när det gäller fysiska kontroller iakttas bestämmelserna i bilaga I och II till kommissionens beslut 94/360/EG, sådant det lyder i senast ändrad form. Livsmedelssäkerhetsverket kan meddela närmare föreskrifter om kontrollfrekvensen.

A. Dokumentkontroll

Bestämmelser om dokumentkontroll ingår i artikel 1 i och bilaga I till kommissionens förordning (EG) nr 136/2004.

B. Identitetskontroll

Importpartiets samhörighet med åtföljande importhandlingar kontrolleras som följer:

1. I fråga om importpartier som importeras i containrar kontrolleras att den försegling som har utförts av myndigheterna i exportlandet eller i den medlemsstat genom vilken importpartiet har transiterats är obruten och att de angivelser som förekommer där överensstämmer med uppgifterna i de medföljande importhandlingarna och gränskontrollintyget.

2. Det kontrolleras att de stämplar och påskrifter på förpackningarna av importpartiet som anger varornas ursprungsland och ursprungsanläggning överensstämmer med importhandlingarna och uppgifterna i gränskontrollintyget.

3. I fråga om oförpackat råmaterial för foder som importeras som bulkvara kontrolleras att varan motsvarar de angivelser som finns på importhandlingarna och gränskontrollintyget.

C. Fysisk kontroll

1. Det kontrolleras att transportförhållandena för ett importparti som är avsett att föras in på gemenskapens territorium uppfyller följande krav:

a) temperaturen under transporten uppfyller kraven i gemenskapslagstiftningen eller, vid avsaknad av sådana, kraven i den nationella lagstiftningen i den medlemsstat som är bestämmelseland,

b) transportförhållandena försvagar inte importpartiets hållbarhet och kvalitet, och

c) i transportförhållandena har det inte förekommit något exceptionellt som skulle kunna påverka importpartiets hållbarhet och kvalitet.

Ytterligare kontrolleras, oberoende av importpartiets bestämmelseort, att transportförhållandena inte medför fara för spridning av djursjukdomar.

2. Det kontrolleras genom okulärbesiktning att importförpackningarnas antal och vikt överensstämmer med de uppgifter som anges i importhandlingarna och gränskontrollintyget.

3. Det kontrolleras att förpackningsmaterialen och förpackningspåskrifterna för livsmedel som avses bli införda på gemenskapens territorium uppfyller kraven i gemenskapslagstiftningen om livsmedelshygien eller, vid avsaknad av sådana, kraven i den nationella livsmedelshygienlagstiftningen i den medlemsstat som är bestämmelseland.

4. Importpartier som är avsedda att föras in på gemenskapens territorium undersöks i syfte att säkerställa att partiet uppfyller kraven i gemenskapslagstiftningen eller, vid avsaknad av sådana, kraven i den nationella lagstiftningen i den medlemsstat som är bestämmelseland. Av importpartier som är avsedda direkt för tredje land, frilager, frizoner eller lager för provianteringslivsmedel eller direkt för proviantering av fartyg i utrikesfart och som inte uppfyller kraven i gemenskapslagstiftningen eller, vid avsaknad av sådana, kraven i Finlands nationella lagstiftning kan fysisk kontroll utföras för att säkerställa att partierna uppfyller kraven i denna förordning.

Av importpartierna tas prover för fastställande av att de ovan avsedda kraven uppfylls:

a) importpartiet skall vid behov lossas helt eller delvis så att en heltäckande provtagning möjliggörs,

b) som prover tas minst en procent av de enheter som utgör ett parti. Dock tas minst två och högst tio prover ur importpartiet. Gränsveterinären kan dock vid behov ta flera prover,

c) av importpartier som anländer i bulk tas minst fem prover ur olika delar av ett parti,

d) gränsveterinären utför på gränskontrollstationen åtminstone en organoleptisk undersökning av de prover som tagits av ett importparti,

e) gränsveterinären levererar proverna för undersökning i laboratorium enligt Livsmedelssäkerhetsverkets anvisningar.

5. Tullmyndigheterna eller en av tullen bemyndigad gränsveterinär försluter och förseglar de öppnade förpackningarna och transportmedlen omedelbart efter den fysiska kontrollen. Förseglingsnumret antecknas i gränskontrollintyget.

D. Laboratorieundersökningar och analyser av officiella prover

I artikel 1 i och bilaga II till kommissionens förordning (EG) nr 136/2004 föreskrivs om laboratorieundersökningar av prover som tagits i samband med en veterinär gränskontroll och om analyser av officiella prover.

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.