35/2007

Given i Helsingfors den 19 januari 2007

Jord- och skogsbruksministeriets förordning om ansökningstider och ansökan beträffande nationella stöd till jordbruket och trädgårdsodlingen 2007

I enlighet med jord- och skogsbruksministeriets beslut föreskrivs med stöd av 10 § 7 mom., 25 § 3 mom. och 28 § 3 mom. i lagen av den 28 december 2001 om nationella stöd till jordbruket och trädgårdsodlingen (1559/2001):

1 §
Tillämpningsområde

Denna förordning gäller ansökningstider, ansökningstid för förskott på husdjursstöd, inlämnande av ansökningar samt ansökningsblanketter och räkningsdagar och räkningstidpunkter för husdjur beträffande nationella stöd till jordbruket och trädgårdsodlingen enligt följande förordningar av statsrådet:

1) statsrådets förordning om nationellt stöd till södra Finland 2007 (27/2007), nedan förordningen om nationellt stöd till södra Finland,

2) statsrådets förordning om nordligt stöd 2007 (32/2007), nedan förordningen om nordligt stöd,

3) statsrådets förordning om nationellt stöd för potatisproduktion 2007 (33/2007),

4) statsrådets förordning om nationell tilläggsdel till miljöstödet för 2007 (28/2007) samt

5) statsrådets förordning om nationellt stöd för sockerbeta 2007 (29/2007).

2 §
Definitioner

I denna förordning avses med

1) gårdsbruksblankett jord- och skogsbruksministeriets gårdsbruksblankett nummer 101A för 2007,

2) ansökan om stöd för växtproduktion jord- och skogsbruksministeriets blankett nummer 101B för ansökan om stöd 2007,

3) basskiftesblankett jord- och skogsbruksministeriets basskiftesblankett nummer 102A i stödansökan för 2007,

4) jordbruksskiftesblankett jord- och skogsbruksministeriets jordbruksskiftesblankett nummer 102B i stödansökan för 2007,

5) ändringsblankett för basskiften jord- och skogsbruksministeriets ändringsblankett nummer 102C för basskiften för 2007,

6) ansökan om husdjursstöd jord- och skogsbruksministeriets ansökningsblankett nummer 101C för nationella husdjursstöd 2007, delarna I och II,

7) anmälan om deltagande jord- och skogsbruksministeriets blankett nummer 144 för anmälan om deltagande i EU- och nationella stödsystem baserade på nötdjursregistret och blankett nummer 282 för anmälan om deltagande i systemet för betalning av produktionsstöd för mjölk, samt

8) blanketten delaktiga i gårdsbruksenheten 2007 jord- och skogsbruksministeriets blankett nummer 101D.

3 §
Ansökningstider och ansökningsblanketter

Stöd skall sökas:

1) i fråga om stöd för växtproduktion, nationell tilläggsdel till miljöstödet och nationellt stöd för sockerbeta med ansökan om stöd för växtproduktion, på basskiftesblanketten och på jordbruksskiftesblanketten senast den 30 april 2007. Sökanden skall därtill lämna in en gårdsbruksblankett och en blankett om delaktiga i gårdsbruksenheten 2007;

2) i fråga om stöd för mjölkproduktion, med jord- och skogsbruksministeriets blankett nummer 282 för anmälan om deltagande. När det gäller produktionsstöd för mjölk till direktförsäljning skall dessutom blankett nummer 230 för anmälan om direktförsäljning lämnas in senast den 15 maj 2007. Om producenten så vill kan han på grundval av den mängd liter som han redan har producerat, ansöka om utbetalning av produktionsstöd för mjölk till direktförsäljning för en kortare period än produktionsperioden genom att han lämnar in en förhandsanmälan om direktförsäljning, blankett nr 512007. Anmälan om direktförsäljning skall dock alltid lämnas in, eftersom den utgör en slutlig grund för betalningen av stöd;

3) i fråga om stöd för växthusproduktion, på jord- och skogsbruksministeriets ansökningsblankett nummer 109 senast den 28 februari 2007,

4) i fråga om lagringsstöd för trädgårdsprodukter, på jord- och skogsbruksministeriets ansökningsblankett nummer 228 senast den 25 oktober 2007, dessutom skall lagervolymerna för november och december meddelas genom särskilda anmälningar om lagervolymer senast den 28 december 2007,

5) i fråga om lagringsstöd för skogsbär och skogssvamp, på jord- och skogsbruksministeriets ansökningsblankett nummer 237 senast den 18 juli 2007,

6) i fråga om tackor, på jord- och skogsbruksministeriets ansökningsblankett nummer 107A senast den 28 februari 2007. Också förskottet på stöd för tackor fastställs utifrån det antal tackor som har uppgivits på denna blankett;

7) i fråga om dikor, dikokvigor, mjölkkor, tjurar och kvigor samt slaktade kvigor och tjurar, på blankett nummer 144 för anmälan om deltagande senast den 28 april 2007,

8) i fråga om andra husdjur än de som nämns i 6 och 7 punkten, på blanketten för ansökan om husdjursstöd inom de tider som nämns i bilaga 1,

9) i fråga om förskott på stöd enligt 7 och 8 punkten, på jord- och skogsbruksministeriets ansökningsblankett nummer 139 senast den 28 februari 2007.

Vad gäller ändringar i användningen av jordbruksskiften som är föremål för stöd enligt 1 mom. 1 punkten skall blankett nummer 117 för anmälan om såningsarealer lämnas in senast den 15 juni 2007.

Utöver de blanketter som nämns i 1 mom. 6―8 punkten skall den som ansöker om husdjursstöd lämna in en gårdsbruksblankett, en basskiftesblankett, en jordbruksskiftesblankett samt en blankett om delaktiga i gårdsbruksenheten 2007.

4 §
Inlämnande av ansökningar

Ansökningar om stöd för växtproduktion, nationell tilläggsdel till miljöstödet, nationellt stöd för sockerbeta samt husdjursstöd, anmälningar om deltagande samt ansökningar om förskott på husdjursstöd lämnas in till landsbygdsnäringsmyndigheten i den kommun på vars område gårdsbruksenhetens driftscentrum ligger. Om gårdsbruksenheten inte har något driftscentrum skall ansökan lämnas in till landsbygdsnäringsmyndigheten i den kommun på vars område merparten av gårdsbruksenhetens åkrar är belägna.

Anmälan om deltagande som gäller produktionsstöd för mjölk lämnas in till landsbygdsnäringsmyndigheten i den kommun på vars område gårdsbruksenhetens driftscentrum ligger. Anmälan om deltagande är i kraft tills vidare om producenten inte gör några ändringar i anmälan eller meddelar om att produktionen upphör eller utesluts ur systemet av något annat skäl. Anmälan om direktförsäljning som gäller produktionsstöd för mjölk som säljs direkt samt förhandsanmälan om direktförsäljning lämnas in till arbetskrafts- och näringscentralens landsbygdsavdelning samt i landskapet Åland till länsstyrelsen.

Ansökningar om stöd för växthusproduktion och lagringsstöd för trädgårdsprodukter lämnas in till arbetskrafts- och näringscentralens landsbygdsavdelning på den ort där sökandens gårdsbruksenhet ligger, samt i landskapet Åland till länsstyrelsen.

Ansökningsblanketter för lagringsstöd för skogsbär och skogssvamp lämnas in till den arbetskrafts- och näringscentral på vars verksamhetsområde lagret ligger.

Övriga nödvändiga blanketter och bilagor skall lämnas in tillsammans med ansökningsblanketterna.

5 §
Tidpunkterna för fastställande av husdjursstöd

De räkningsdagar och andra tidpunkter för fastställande av stöd som föreskrivs i 11 § i förordningen om nationellt stöd till södra Finland och i 19 § i förordningen om nordligt stöd anges i bilaga 1 till denna förordning.

6 §
Bilagor till ansökan om förskott på husdjursstöd

Vid sådan betydande utvidgning av husdjursproduktionen som definieras i 15 § i förordningen om nationella stöd till södra Finland och 23 § i förordningen om nordligt stöd samt vid inledande av husdjursproduktion skall den som ansöker om förskott på husdjursstöd som bilaga till ansökan om förskott lämna in till kommunens landsbygdsnäringsmyndighet en utredning på grundval av vilken kommunens landsbygdsnäringsmyndighet kan försäkra sig om att produktionen bedrivs i den omfattning som anges i ansökan.

Om getproduktionen utvidgas betydligt skall som bilaga till ansökan om förskott, utöver den utredning som avses i 1 mom., dessutom fogas en uppskattning av den mjölkproduktion som skall godkännas som grund för fastställandet av stödet och som produceras mellan den 1 september 2006 och den 31 augusti 2007, de nämnda dagarna inberäknade. De som börjar hålla hongetter skall lämna in en uppskattning av den mjölkproduktion som skall godkännas som grund för fastställandet av stödet och som produceras mellan den 1 maj 2007 och den 31 augusti 2007, de nämnda dagarna inberäknade.

7 §
Överföringar av besittning vid ansökan om förskott på husdjursstöd

Vid de överföringar av besittningsrätten som ägt rum efter att tiden för ansökan om förskott gått ut kan ansökan om förskott på stöd överföras på lägenhetens nya innehavare enligt överenskommelse mellan den förra och den nya innehavaren.

För att ansökan om förskott skall kunna överföras förutsätts att husdjursskötseln på lägenheten under 2007 bedrivs i den omfattning som lägenhetens förra innehavare uppgett i ansökan om förskott.

8 §
Ansökningar om undantag

Ansökningar enligt 27 § 1―3 mom. i lagen om nationella stöd till jordbruket och trädgårdsodlingen om undantag från villkoren för beviljande av stöd skall i fråga om stöd för växthusproduktion lämnas in till jord- och skogsbruksministeriet senast den 28 februari 2007, i fråga om lagringsstöd för trädgårdsprodukter senast den 25 oktober 2007 och i fråga om andra stöd senast den 30 april 2007.

9 §
Ikraftträdande

Denna förordning träder i kraft den 24 januari 2007.

Åtgärder som verkställigheten av förordningen förutsätter får vidtas innan förordningen träder i kraft.

Helsingfors den 19 januari 2007

Jord- och skogsbruksminister
Juha Korkeaoja

Lantbruksrådet
Olli-Pekka Peltomäki

Bilaga 1

TIDPUNKTER FÖR FASTSTÄLLANDE AV HUSDJURSSTÖD, SISTA ANSÖKNINGSDAGAR SAMT BLANKETTER FÖR ANSÖKAN OM STÖD
1) Räkningsdagar för husdjur, sista ansökningsdagar och ansökningsblanketter
Djur Räkningsdagar 2007 Stöd skall sökas senast Blnr
Svin
–suggor 1.101), 1.111) och 1.121) samt 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5, 1.6, 1.7, 1.8 och 1.9. 17.9.2007 101C del I
1.102), 1.112) och 1.122) år 2008
–galtar 1.5 och 1.9 17.9.2007 101C del I
Fjäderfä
–hönor inklusive moderhönor samt moderdjur av broiler och kalkon 1.101), 1.111) och 1.121) samt 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5, 1.6, 1.7, 1.8 och 1.9. 17.9.2007 101C del I
1.102), 1.112) och 1.122) år 2008
– moderdjur av anka och och gås samt hägnade moderdjur av fasan och and 1.5 och 1.9 17.9.2007 101C del I
–broilrar 1.5 och 1.9 17.9.2007 101C del I
Tackor 8.6 28.2.2007 107A
Hongetter 1.5 17.9.2007 101C del I
Hästar 1.5 17.9.2007 101C del I
1) När stöd för 2007 beräknas beaktas antalet suggor, hönor, moderdjur av broiler och kalkon 1.10.2006, 1.11.2006 och 1.12.2006.
2) När stöd för 2008 beräknas beaktas antalet suggor, hönor, moderdjur av broiler och kalkon 1.10.2007, 1.11.2007 och 1.12.2007.
2) Andra perioder för fastställande av husdjursstöd än räkningsdagarna, sista ansökningsdagar och ansökningsblanketter
Djur Period för fastställande av stöd Stöd skall sökas senast Blnr
Dikor, dikokvigor, mjölkkor, tjurar och kvigor Det ur nötdjursregistret erhållna genomsnittliga antalet djur under perioden 1.7.2006-30.6.2007 30.4.20073) 144
Slaktade kvigor och tjurar Antalet slaktade djur 2007 30.4.20074) 144
Slaktsvin Antalet slaktade djur 2007 31.1.2008 101C del II
Unga suggor och galtar Antalet djur som sålts till avel 2007 31.1.2008 101C del II
Ankor, gäss, kalkoner, ägnade fasaner och hägnade änder Antalet slaktade djur 2007 31.1.2008 101C del II
3) Om producenten redan tidigare har levererat blankett nr 167 (Ansökan om nationella nötkreatursstöd baserade på nötdjursregistret) till kommunens landsbygdsnäringsmyndighet eller om han år 2006 lämnade in blankett nr 144, behöver han inte år 2007 lämna in blankett nr 144 eftersom den på blankett nr 167 eller nr 144 upprättade ansökan fortfarande är i kraft.
4) Om producenten redan tidigare har levererat blankett nr 162 (Anmälan om deltagande i EU:s system med slaktbidrag och nationellt stöd för slaktade kvigor och tjurar) till kommunens landsbygdsnäringsmyndighet eller om han år 2006 lämnade blankett nr 144, behöver han inte år 2007 lämna in blanketten 144 eftersom den på blankett nr 162 eller nr 144 upprättade ansökan fortfarande är i kraft.

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.