28/2007

Given i Helsingfors den 18 januari 2007

Statsrådets förordning om nationell tilläggsdel i miljöstödet för 2007

I enlighet med statsrådets beslut, fattat på föredragning från jord- och skogsbruksministeriet, föreskrivs med stöd av 10 a § lagen av den 28 december 2001 om nationella stöd till jordbruket och trädgårdsodlingen (1559/2001), sådan den lyder i lag 1446/2006:

1 §
Tillämpningsområde

Till jordbruks- och trädgårdsproducenter betalas år 2007 som sådant stöd som avses i 6 § 3 punkten i lagen om nationella stöd till jordbruket och trädgårdsodlingen (1559/2001) en nationell tilläggsdel till miljöstödet, nedan tilläggsdel, så som bestäms i denna förordning.

2 §
Definitioner

I denna förordning avses med

1) stödkoefficient den andel av det stödbelopp för tilläggsdelen som berättigar till stöd och som är föremål för stödansökan och för vilken stöd betalas,

2) miljöstödsförbindelse en sådan femårig förbindelse gällande bas- och tilläggsåtgärder i samband med miljöstödet för jordbruk vilken avses i statsrådets förordning om kompensationsbidrag och miljöstöd för jordbruket (644/2000),

3) blandsäd ett växtbestånd som består enbart av stråsäd,

4) rådets förordning om gårdsstöd rådets förordning (EG) nr 1782/2003 om upprättande av gemensamma bestämmelser för system för direktstöd inom den gemensamma jordbrukspolitiken och om upprättande av vissa stödsystem för jordbrukare och om ändring av förordningarna (EEG) nr 2019/93, (EG) nr 1452/2001, (EG) nr 1453/2001, (EG) nr 1454/2001, (EG) nr 1868/94, (EG) nr 1251/1999, (EG) nr 1254/1999, (EG) nr 1673/2000, (EEG) nr 2358/71 och (EG) nr 2529/2001,

5) blandat växtbestånd ett blandat växtbestånd som består av spannmål och i artikel 76 i rådets förordning om gårdsstöd avsedda proteingrödor, där jordbruksskiftet har besåtts med en utsädesblandning av proteingrödor och spannmål så att mer än 15 procent räknat i kilogram av den sammanlagda mängden utsäde av proteingrödor och spannmål utgörs av spannmålsutsäde,

6) grönfodersäd ett rent spannmålsbestånd som skördas innan spannmålsskörden mognat,

7) foderspannmål foderkorn, havre, rågvete, blandsäd, blandat växtbestånd och grönfodersäd, samt

8) naturängar och naturbeten arealer där det växer ängshö, vilka under växtperioden 2007 utnyttjas som betesmark eller används till produktion av foder för sökandens husdjur och på vilka inga andra årliga odlingsåtgärder vidtas.

3 §
Grunderna för beviljande av tilläggsdel

På fasta Finland betalas tilläggsdelen i stödområdena A och B i enlighet med stödområdesindelningen i bilaga 1.

Tilläggsdelen kan beviljas högst för den med hjälp av stödkoefficienten angivna andelen av det belopp av tilläggsdelen som i övrigt beviljas. Stödkoefficienten är 1,00.

Tilläggsdelen kan betalas högst för den areal och motsvarande förbindelseperiod för vilken odlaren har en gällande miljöstödsförbindelse.

4 §
Fastställande av tilläggsdelen

En förutsättning för beviljande av tilläggsdel är att odlaren under hela växtperioden 2007 har en gällande miljöstödsförbindelse och tilläggsdelsförbindelse. Vidare förutsätts att odlaren vid användningen av den areal som förbindelsen gäller iakttar villkoren i jord- och skogsbruksministeriets förordning om bas- och tilläggsåtgärder i samband med miljöstödet samt utbildningsstöd i anslutning till miljöstödet för jordbruk (646/2000), nedan miljöstödsförordningen, samt andra villkor för miljöstödsförbindelsen, inklusive villkoren i fråga om odlarens ålder och andra villkor som gäller rätten till stöd, sådana de lyder i nämnda förbindelse.

Till tilläggsdel berättigar en i 1 mom. avsedd areal som år 2007 berättigar till miljöstöd för jordbruket och för vilken miljöstöd har betalats. Tilläggsdelen bestäms som en i 5 § 1 mom. föreskriven andel av det belopp för bas- och tilläggsåtgärder i samband med miljöstöd som slutligen betalats för de i momentet angivna växterna.

5 §
Om grunderna för fastställande av tilläggsdel

Den tilläggsdel som avses i denna förordning beviljas för åker som under växtperioden 2007 används till nedan avsedd produktion. Tilläggsdelen beviljas till högst följande procentandel av det belopp gällande bas- och tilläggsåtgärder i samband med miljöstöd för jordbruket som betalats för grödans areal:

procent
Vete 82
Maltkorn 68
Råg 92
Fodersäd 4
Sockerbeta 92
Stärkelsepotatis 92
Oljeväxter 92
Spånadsväxter 92
Proteingrödor 92
Vall 92
Frilandsgrönsaker, dill och persilja 96
Äpplen 30
Bär 8

Tilläggsdelen betalas till högst det belopp per hektar som fastställs i tabellen nedan på basis av den areal som används för odling av den i tabellen nämnda grödan:

euro/ha
Vete 105
Maltkorn 84
Råg 129
Fodersäd 6
Sockerbeta 129
Stärkelsepotatis 129
Oljeväxter 129
Spånadsväxter 129
Proteingrödor 129
Vall 129
Frilandsgrönsaker, dill och persilja 392
Äpplen 155
Bär 50
6 §
Rätten till tilläggsdel i fråga om vissa växter

Areal som används till odling av speltvete berättigar till tilläggsdel för vete.

Tilläggsdelen för andra än i 5 § angivna jordbruksgrödor som avses i bilaga IX till rådets förordning om gårdsstöd motsvarar tilläggsdelen för proteingrödor.

Frilandsgrönsaker som berättigar till stöd är grönsaker som används som människoföda. Stödberättigade i fråga om ärter som odlas som frilandsgrönsaker är spritärter, spritmärgärter, sockerärter och brytärter vilka hör till trädgårdsärter och skördas omogna. Ett blandat växtbestånd med ärter och spannmål betraktas som stödberättigade proteingrödor, om jordbruksskiftet har besåtts med en utsädesblandning av ärter och spannmål så att högst 15 procent räknat i kilogram av den sammanlagda mängden utsäde av ärter och spannmål utgörs av spannmålsutsäde.

Tilläggsdel för vall betalas inte för naturängar och naturbeten.

7 §
Tilläggsdel för maltkorn

Tilläggsdel för maltkorn kan betalas för högst den maltkornsareal som angetts på jord- och skogsbruksministeriets stödansökans jordbruksskiftesblankett nummer 102B och som godkänts vid kontrollen.

Betalningen av tilläggsdel förutsätter att

1) ett odlingskontrakt för maltkorn har ingåtts mellan odlaren och mälteriet eller en direkt representant för mälteriet senast den 15 juni 2007,

2) till mälteriet har sänts ett godkänt förhandsprov av maltkornet som uppfyller mälteriernas kvalitetskrav och har analyserats i enlighet med Analytica-EBC-standarden eller en annan analys som är minst likvärdig med dessa kvalitetskrav, samt

3) mälteriet på basis av det godkända förhandsprovet har gjort upp ett bekräftat odlingskontrakt för maltkorn och odlaren har sänt detta kontrakt och det i 1 punkten avsedda odlingskontraktet för maltkorn tillsammans med jord- och skogsbruksministeriets samlingsblankett nummer 174 för maltkorn till kommunens landsbygdsnäringsmyndighet senast den 14 december 2007.

Tilläggsdelen för maltkorn betalas inte när areal som anmälts för maltkorn med koden ST har anmälts för utsädesodling på jord- och skogsbruksministeriets stödansökans jordbruksskiftesblankett nummer 102B i stödansökan.

Odlas maltkorn för mältning som sker någon annanstans än inom Republiken Finlands territorium skall den som ansöker om tilläggsdel för maltkorn till kommunens landsbygdsnäringsmyndighet sända ett intyg över användningen av maltkornet. Intyget skall innehålla uppgifter om att maltkornet används för mältning.

Tilläggsdelen för maltkorn kan beviljas endast på basis av den kontraktsareal för maltkorn som angivits i det bekräftade odlingskontraktet för maltkorn eller på basis av den maltkornsareal som angetts på jord- och skogsbruksministeriets stödansökans jordbruksskiftesblankett nummer 102B i stödansökan för 2007. Tilläggsdelen beviljas på basis av den minsta av dessa arealer.

8 §
Odlingskontrakt för maltkorn

Det bekräftade odlingskontrakt för maltkorn som avses i 7 § 2 och 4 mom. skall innehålla

1) odlarens namn,

2) odlarens FO-nummer,

3) namn och adress på det mälteri som gjort upp kontraktet eller, i fråga om förädling annanstans än inom Republiken Finlands territorium, namn och adress på förmedlaren, samt

4) den slutliga kontraktsarealen angiven i hektar.

Det mälteri eller den direkta representant för mälteriet som anges i odlingskontraktet för maltkorn skall vara en instans som erkänt bedriver kontraktsverksamhet. Om det finns oklarheter om den faktiska karaktären av den verksamhet som bedrivs av den som ingått odlingskontraktet för maltkorn, skall den som söker tilläggsdel ge en närmare utredning om verksamhetsidkaren. För att tilläggsdel för maltkorn skall betalas ut på basis av den utredning som lämnats, krävs att utredningen kan anses vara tillförlitlig.

Från den i kontraktet nämnda kontraktsarealen skall finnas åtminstone ett godkänt förhandsprov enligt 7 § 2 mom. 2 punkten per varje påbörjad 20 hektar av kontraktsarealen. Om antalet godkända förhandsprov är färre än ett per varje påbörjad 20 hektar av kontraktsarealen, minskas den areal som utgör grund för betalningen av tilläggsdelen i motsvarande mån.

9 §
Ansökan om utbetalning av tilläggsdel

En förutsättning för betalning av tilläggsdel är att odlaren ansöker om utbetalning av tilläggsdelen. Utbetalning av tilläggsdel för 2007 skall sökas på jord- och skogsbruksministeriets blankett nummer 101B för stödansökan.

10 §
Frånträdelse eller förfall av miljöstödsförbindelse

Om odlaren före avtalsperiodens utgång frånträder den miljöstödsförbindelse som ligger till grund för betalningen av tilläggsdel, återkrävs den utbetalda tilläggsdelen, om det inte är fråga om en övergång till miljöstödsprogrammet för jordbruket för programperioden 2007–2013. Tilläggsdel betalas inte till jordbrukare som har förbundit sig till miljöstödsprogrammet för jordbruket för programperioden 2007―2013.

Om odlarens miljöstödsförbindelse emellertid har varit i kraft tre år och odlaren lägger ner idkandet av jordbruk genom försäljning av hela lägenheten eller på något annat sätt, återkrävs inte tilläggsdelen. Med frånträdande av miljöstödsförbindelse avses också en situation där en odlare som ingått stödförbindelse inte ansöker om årlig utbetalning utan en sådan grund som avses i 3 mom. Odlaren skall höras innan beslut om eventuellt återkrav av tilläggsdelen fattas.

Om odlaren frånträder miljöstödsförbindelsen på grund av oöverstigligt hinder, återkrävs inte tilläggsdelen. Som oöverstigligt hinder betraktas de omständigheter som föreskrivs i statsrådets förordning om kompensationsbidrag och miljöstöd för jordbruket (644/2000).

Odlaren skall inom tio arbetsdagar göra en skriftlig anmälan till kommunens landsbygdsnäringsmyndighet om de ovan nämnda omständigheterna i fråga om den tilläggsdelsförbindelse som föreskrivs i denna förordning. När det gäller tilläggsdelsförbindelsen skall i det beslut som kommunens landsbygdsnäringsmyndighet fattar om befrielse av odlaren från iakttagande av förbindelsen konstateras att utbetalningen av tilläggsdelen upphör. I beslutet skall även eventuellt återkrav fastställas.

Om en miljöstödsförbindelse förfaller på det sätt som föreskrivs i statsrådets förordning om kompensationsbidrag och miljöstöd för jordbruket, återkrävs inte den utbetalda tilläggsdelen.

11 §
Anmälan om ändringar

Upptagande av nya områden i miljöstödsförbindelsen, överföringar av miljöstödsförbindelser eller andra motsvarande ändringar berättigar till tilläggsdel till den del ändringarna berättigar till miljöstöd.

Om ändringarna föranleder frånträdande eller förfall av miljöstödsförbindelsen, tillämpas bestämmelserna i 10 §.

12 §
Förvaring av dokument

Dokument, anteckningar och intyg som hänför sig till villkoren för tilläggsdelen skall förvaras på gården under hela förbindelse- och avtalsperioden samt tre år därefter.

13 §
Ikraftträdande

Denna förordning träder i kraft den 24 januari 2007.

Åtgärder som verkställigheten av förordningen förutsätter får vidtas innan förordningen träder i kraft.

Helsingfors den 18 januari 2007

Jord- och skogsbruksminister
Juha Korkeaoja

Överinspektör
Esa Hiiva

Bilaga 1

STÖDOMRÅDESINDELNINGEN PÅ FASTA FINLAND

Stödområde A

Alastaro, Askola, Aura, Bjärnå, Borgnäs, Elimäki, Esbo, Helsingfors, Grankulla, Karis, Kervo, Kiikala, Kimito, Koski, Kouvola, Kuusjoki, Kyrkslätt, Lappträsk, Liljendal, Lojo, Loimaa, Lovisa, Lundo, Marttila, Masku, Mellilä, Muurla, i Mynämäki kommun före detta Mietoinen kommun, Mörskom, Nurmijärvi, Oripää, Pemar, Pertteli, Pojo, Pukkila, Pöytyä, Reso, Rusko, Salo, Sibbo, Sjundeå, Somero, Strömfors, Tarvasjoki, Träskända, Tusby, Vanda, Vichtis och Västanfjärd samt, frånsett skärgårdsdelarna, Borgå, Dragsfjärd, Finby, Halikko, Ingå, Lemu, Nådendal, Pargas, Pernå, Pikis, Sagu, S:t Karins och Åbo.

Stödområde B

Akaa, Anjalankoski, Artsjö, Asikkala, Birkala, Björneborg, Ekenäs, Eura, Euraåminne, Forssa, Fredrikshamn, Gustavs, Hangö, Harjavalta, Hartola, Hattula, Hauho, Hausjärvi, Heinola, Hollola, Houtskär, Huittinen, Humppila, Hyvinge, Hämeenkoski, Högfors, Itis, Ikalis, Imatra, Iniö, Jaala, Janakkala, Jockis, Joutseno, Juupajoki, Jämijärvi, Jämsä frånsett de delar som hör till region C1, Kalvola, Kangasala, Kankaanpää, Karislojo, Kiikoinen, Kisko, Kiukainen, Kjulo, Korpo, Kotka, Kuhmalahti, Kuhmoinen, Kumo, Kuusankoski, Kylmäkoski, Kärkölä, Lahtis, Laitila, Lammi, Lappi, Lavia, Lemi, Lempäälä, Loppi, Luumäki, Luvia, Merimasku, Miehikkälä, Mouhijärvi, Mynämäki med undantag av de områden som hör till region A, Mäntsälä, Mäntyharju, Nagu, Nakkila, Nastola, Nokia, Norrmark, Nousis, Nummi-Pusula, Nystad, Orimattila, Orivesi, Padasjoki, Punkalaidun, Pyttis, Pyhäranta, Påmark, Pälkäne, Raumo, Renko, Riihimäki, Rimito, Sammatti, Suomusjärvi, Sysmä, Säkylä, Tammela, Tammerfors, Tavastkyro, Tavastehus, Tuulos, Tövsala, Ulvsby, Urjala, Vahto, Valkeakoski, Valkeala, Vammala, Vampula, Vehmaa, Velkua, Vesilahti, Villmanstrand, Villnäs, Virolahti, Ylämaa, Yläne, Ylöjärvi, Ypäjä och Äetsä samt skärgårdsdelarna av Borgå, Dragsfjärd, Finby, Halikko, Ingå, Lemu, Nådendal, Pargas, Pernå, Pikis, Sagu, S:t Karins och Åbo.

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.