27/2007

Given i Helsingfors den 18 januari 2007

Statsrådets förordning om nationellt stöd till södra Finland 2007

I enlighet med statsrådets beslut, fattat på föredragning från jord- och skogsbruksministeriet, föreskrivs med stöd av lagen av den 28 december 2001 om nationella stöd till jordbruket och trädgårdsodlingen (1559/2001):

1 kap.

Allmänna bestämmelser

1 §
Tillämpningsområde

Som nationellt stöd till södra Finland enligt 6 § 1 punkten i lagen om nationella stöd till jordbruket och trädgårdsodlingen (1559/2001), nedan stödlagen, betalas till jordbruks- och trädgårdsproducenter för 2007 stöd för husdjursskötsel, stöd för växthusproduktion och stöd för lagring av trädgårdsprodukter så som bestäms i denna förordning.

2 §
Definitioner

I denna förordning avses med

1) produktionsperiod en tolvmånadersperiod som inleds den 1 april respektive år,

2) sökandens familjemedlem sökandens make och minderåriga barn,

3) rådets förordning om gårdsstöd rådets förordning (EG) nr 1782/2003 om upprättande av gemensamma bestämmelser för system för direktstöd inom den gemensamma jordbrukspolitiken och om upprättande av vissa stödsystem för jordbrukare och om ändring av förordningarna (EEG) nr 2019/93, (EG) nr 1452/2001, (EG) nr 1453/2001, (EG) nr 1454/2001, (EG) nr 1868/94, (EG) nr 1251/1999, (EG) nr 1254/1999, (EG) nr 1673/2000, (EEG) nr 2358/71 och (EG) nr 2529/2001,

4) övrigt köttfjäderfä ankor, gäss, kalkoner samt hägnade fasaner och änder som slaktats 2007,

5) tjur ett nötkreatur av hankön som är kastrerat eller okastrerat,

6) nötkreatursregister ett system för identifiering och registrering av nötkreatur, om vilket bestäms i Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1760/2000 om upprättande av ett system för identifiering och registrering av nötkreatur samt märkning av nötkött och nötköttsprodukter och om upphävande av rådets förordning (EG) nr 820/97 samt i jord- och skogsbruksministeriets förordning om märkning och registrering av nötkreatur (1391/2006), och med

7) djurgrupp dikor, dikokvigor som är minst åtta månader och högst två år gamla, dikokvigor som är över två år gamla, mjölkkor, kvigor som är minst sex månader och högst två år gamla, kvigor som är över två år gamla, tjurar som är minst sex månader och högst två år gamla, tjurar som är över två år gamla, slaktade kvigor, suggor, galtar, slaktsvin, unga avelssuggor, unga avelsgaltar, hönor inklusive moderhönor, moderdjur av anka, broilermödrar, moderdjur av gås, moderdjur av kalkon, hägnade moderdjur av fasan, hägnade moderdjur av and, broilrar, ankor, gäss, kalkoner, hägnade fasaner, hägnade änder, tackor som är minst ett år gamla, tackor under ett år som har lammat, hongetter som är minst ett år gamla, hongetter under ett år som har fått avkomma, avelsston inklusive ponnyston, finska hästar som är minst ett år gamla samt övriga hästar och ponnyer som är minst ett år och högst tre år gamla.

3 §
Allmänna grunder för fastställande av stöd

Stöden betalas regionalt differentierade i enlighet med regionindelningen i bilaga 1.

Nationellt stöd för södra Finland kan betalas högst till det maximibelopp per produktionssektor som nämns i bilaga 2. Om det stödbelopp som beräknas utgående från de godtagbara ansökningarna överskrider det nämnda maximibeloppet, sänks stödet.

2 kap.

Stöd för husdjursskötsel

4 §
Produktionsstöd för mjölk

Produktionsstöd för mjölk kan betalas till högst följande belopp för den mjölkmängd som sökanden har sålt för marknadsföring och som har godkänts för ändamålet eller som sökanden har sålt direkt till konsumenterna år 2007:

Stödregion cent/liter
Yttre skärgården, regionerna A och B 4,2
Fasta Åland 4,2
Övriga A- och B-regioner 3,0

Produktionsstöd för mjölk kan betalas högst för den i producentens besittning varande individuella referenskvantitet som har beviljats enligt artikel 6 i rådets förordning (EG) nr 1788/2003 om införande av en avgift inom sektorn för mjölk och mjölkprodukter, nedan mjölkförordningen. Förhållandet mellan produktionsmängden för mjölk och den individuella referenskvantiteten kontrolleras varje produktionsperiod. I kontrollen beaktas dock inte den fettkorrigering som avses i artiklarna 9 och 10 i mjölkförordningen.

5 §
Stöd som betalas per djurenhet

Husdjursstöd per djurenhet beviljas utgående från antalet husdjur som varit i sökandens eller sökandens familjemedlems besittning vid den tidpunkt på basis av vilken stödet fastställs. Med den tidpunkt på basis av vilken stödet fastställs avses räkningsdag eller någon annan period på basis av vilken stödet fastställs.

Djurantalet omräknas till djurenheter i enlighet med koefficienterna i bilaga 3.

Stöd beviljas till högst följande belopp:

Stödregionerna A och B euro/djurenhet
Dikor och dikokvigor 79
Tjurar 205
Tackor 188
Hongetter 188
Hästar 204
Svin
Suggor och galtar 198
Slaktsvin och unga avelssvin 198
Hönor, inklusive moderhönor 201
Köttfjäderfän
Broilrar och moderdjur av köttfjäderfän 183
Övriga köttfjäderfän 183

I skärgårdsområdena i regionerna A och B beviljas tilläggsstöd till högst följande belopp:

Yttre skärgården euro/djurenhet
Dikor, dikokvigor och mjölkkor 220
Övriga nötkreatur 391
Tackor 391
Slaktsvin 25
Hönor, inklusive moderhönor 39
Inre skärgården euro/djurenhet
Nötkreatur och tackor 218
Fasta Åland euro/djurenhet
Nötkreatur, frånsett di- och mjölkkor samt dikokvigor 50
Tackor 52
Slaktsvin 10
Hönor, inklusive moderhönor 39
6 §
Förutsättningar för beviljande av stöd per djurenhet

För att stöd per djurenhet skall beviljas förutsätts att

1) djuren är bokförda,

2) för sökanden i fråga om tackor har fastställts ett individuellt tak enligt artikel 116 i rådets förordning om gårdsstöd,

3) dikorna och dikokvigorna tillhör en köttras eller är framavlade genom en korsning med en köttras,

4) hästarna och hongetterna utgör minst en stödberättigande djurenhet per djurart,

5) tackorna utgör minst 1,5 stödberättigande djurenhet per djurart,

6) sökanden innehar det i ansökan angivna antalet stödberättigande tackor 100 dagar, nedan djurhållningsperiod, räknat från dagen efter den sista dagen för inlämning av ansökan, och att

7) hongetternas mjölkproduktion, som godkänts som grund för fastställande av stödet, mellan den 1 september 2006 och den 31 augusti 2007, nämnda dagar inräknade, uppgår till minst 400 liter per honget eller att producenter som börjat hålla hongetter efter ansökningsomgången 2006 mellan den 1 maj 2007 och den 31 augusti 2007, nämnda dagar inräknade, har en mjölkproduktion på minst 80 liter per honget för att fullt stöd skall erhållas.

Det i 1 mom. 2 punkten avsedda individuella taket i fråga om tackor utgör samtidigt det maximiantal djur som berättigar till stöd.

7 §
Begränsningar för beviljande av stöd

För hönor kan stöd beviljas för högst 260 djurenheter per gårdsbruksenhet.

För hästar beviljas stöd för ett antal som är högst fem djurenheter större än det för vilket till sökanden har betalts stöd 2006. Om en häst inte har registrerats i det register som avses i 3 § i hästhushållningslagen (796/1993) skall en tillförlitlig utredning om vem som äger hästen eller en bestyrkt kopia av hyres- eller leasingkontraktet företes i samband med stödansökan.

8 §
Stöd för slaktade kvigor

Stöd för kvigor som slaktats 2007 beviljas till ett belopp av högst 120 euro per slaktat djur.

För att stöd skall beviljas förutsätts att sökanden eller sökandens familjemedlem oavbrutet har haft kvigan i sin besittning minst 60 dygn under de 90 sista dygnen före slaktningen av djuret.

Stöd för slaktade kvigor betalas inte för sådana kvigor för vilka har betalats i 5 § avsett stöd för dikor och dikokvigor.

9 §
Rätten till stöd för slaktade djur

För att ett slaktat djur skall berättiga till stöd förutsätts att

1) djuren är bokförda,

2) djuret har slaktats i ett av Livsmedelssäkerhetsverket godkänt slakteri eller i ett av den kommunala myndigheten för livsmedelstillsyn godkänt litet slakteri och slaktuppgifterna har rapporterats till nötkreatursregistret,

3) djurets kropp vid köttbesiktningen har konstaterats vara tjänlig som livsmedel, samt

4) slaktvikten är minst 170 kilo för kvigor och minst 61 kilo för slaktsvin.

För en kropp som helt kasserats i samband med slaktningen betalas inget stöd. Om kroppen av en kviga eller ett slaktsvin har kasserats delvis omfattas kroppen av stödet, om dess totala vikt, den kasserade delen inberäknad, uppgår till den minimivikt som föreskrivs i 1 mom. 4 punkten.

Om kroppen, på grund av att slakteriet har begått ett fel vid slaktningen, har kasserats så att det till producenten har betalats en slaktdjurslikvid, omfattas kroppen av stödet. Om ett djur dör under transporten eller i slakteriets ladugård, omfattas det inte av stödet.

10 §
Rätten till stöd för unga svin som sålts för avel

För unga avelssvin betalas stöd endast en gång. Stödet betalas till en sökande på vars gård ett ungt avelssvin har sålts efter att det uppnått en ålder av tre månader.

11 §
Fastställande av husdjursstöd

Husdjursstöden fastställs på basis av antalet djur som är i sökandens eller sökandens familjemedlems besittning på följande sätt:

1) stödet för suggor, hönor, broilermödrar och moderdjur av kalkon fastställs som medeltalet av 12 räkningsdagar,

2) stödet för galtar, moderdjur av anka och gås, hägnade moderdjur av fasan och and samt broilrar fastställs som medeltalet av två räkningsdagar,

3) stödet för tackor, hongetter och hästar fastställs på basis av en räkningsdag,

4) stödet för dikor, dikokvigor, mjölkkor, tjurar och kvigor fastställs på basis av det genomsnittliga antalet djur som enligt nötkreatursregistret varit i sökandens eller sökandens familjemedlems besittning mellan den 1 juli 2006 och den 30 juni 2007, nämnda dagar inräknade,

5) stödet för slaktade kvigor samt för slaktsvin, ankor, gäss, kalkoner, hägnade fasaner och hägnade änder fastställs på basis av antalet djur som slaktats 2007, och

6) stödet för unga avelssvin fastställs på basis av antalet djur som sålts för avel 2007.

Djuren räknas den första dagen i månaden. Djur kan levereras för slakt eller säljas levande på räkningsdagen. När djur säljs levande på räkningsdagen räknas djuren som djur på den lägenhet i vars besittning de varit vid räkningsdagens början. I suggringar räknas en sugga på räkningsdagen som sugga på den lägenhet i vars besittning den varit vid räkningsdagens början.

Räkningsdagen för tackor är den sista dagen av djurhållningsperioden för tackor. Tackorna kan levereras för slakt eller säljas levande dagen efter räkningsdagen.

Vid beräkning av stödet för hongetter beaktas förutom antalet djur på räkningsdagen även hongetternas mjölkproduktion på det sätt som bestäms i 6 § 1 mom. 7 punkten.

12 §
Beräkning av det genomsnittliga antalet husdjur

Det genomsnittliga antalet dikor, dikokvigor, mjölkkor, tjurar och kvigor fås genom att de stödberättigade dagarna mellan den 1 juli 2006 och den 30 juni 2007, nämnda dagar inräknade, för de enskilda djuren i en djurgrupp räknas samman och summan divideras med talet 365.

När det genomsnittliga antalet suggor beräknas utesluts antalet på den största och den minsta räkningsdagen. När det genomsnittliga antalet hönor, broilermödrar och moderdjur av kalkon beräknas utesluts det största antalet och de fyra minsta antalen.

Om det på lägenheten inte finns hönor, broilermödrar eller moderdjur av kalkon under fem eller fler räkningsdagar, kan högst de fyra första nolltalen räknas som minsta antal som inte beaktas när det genomsnittliga antalet beräknas. Detta gäller också fall där fastställelseperioden för stödet ombytas.

13 §
Beräkning av det genomsnittliga antalet husdjur när husdjursproduktionen inleds eller avslutas

Om produktionen i fråga om någon djurgrupp har inletts eller avslutats mitt under fastställelseperioden för stödet och det inte är fråga om överföring av besittningsrätten gällande hela lägenheten, antecknas djurantalet vid beräkningen av det genomsnittliga antalet djur som noll i fråga om de räkningsdagar som föregår inledandet av produktionen eller som följer efter avslutandet av produktionen.

Stödet fastställs utgående från det genomsnittliga djurantal som beräknats på basis av alla räkningsdagar.

14 §
Användning av sedvanligt djurantal

Som sedvanligt djurantal enligt 10 § 5 mom. i stödlagen kan användas det djurantal som legat till grund för stödet för det föregående året. Till ansökningsblanketten skall då fogas en utredning om nedgången i djurantalet. Om djurantalet har gått ned på grund av en djursjukdom skall också ett intyg av en veterinär fogas till ansökan.

Om det djurantal som legat till grund för stödet det föregående året har varit exceptionellt, kan det genomsnittliga djurantalet som legat till grund för stödet under de högst fyra på varandra följande år som föregått detta år användas som sedvanligt djurantal.

Om antalet broilrar på en broilergård på räkningsdagen är minst 10 procent lägre än det normala på grund av uppfödningscykeln för broilrar och produktionen är kontinuerlig, kan det sedvanliga djurantalet användas som djurantal på räkningsdagen. Det sedvanliga djurantalet fås genom att talet 0,98 multipliceras med det genomsnittliga antalet dagsgamla kycklingar som levererats för de tre uppfödningsomgångar som föregår räkningsdagen.

Om det finns flera uppfödningsavdelningar för broilrar på en gård och det sammanräknade antalet broilrar på gården på räkningsdagen är minst 10 procent lägre än det normala på grund av uppfödningscykeln för broilrar, skall producenten anmäla antalet broilrar i varje avdelning på räkningsdagen separat. I fråga om avdelningar där antalet broilrar är lägre än normalt kan det sedvanliga djurantalet beräknas på det sätt som föreskrivs i 3 mom.

Till en uppfödningsomgång hör de dagsgamla kycklingar som har levererats till gården senast inom tio dagar från den första leveransen som hör till samma parti. Till stödansökan skall fogas verifikat av kycklingleverantören, där datum för leveranserna och antalet levererade dagsgamla kycklingar framgår.

15 §
Fastställande av förskott på husdjursstöd

Som grund för fastställandet av förskott används det antal djur som legat till grund för utbetalningen av husdjursstöd för 2006.

Om antalet djur för 2007 i någon djurgrupp blir lägre än det antal djur som godkänts som grund för stödet för 2006, fastställs förskottet på stödet för djurgruppen enligt producentens uppskattning av antalet djur.

Om producenten har börjat producera en djurgrupp efter ansökan om stöd för 2006 eller om produktionen utvidgas betydligt 2007, fastställs förskottet på stödet för djurgruppen enligt producentens uppskattning av antalet djur, ifall utredningen om antalet djur kan anses vara tillförlitlig. Ifall utredningen om antalet djur inte kan anses vara tillförlitlig, kan förskottet för djurgruppen i fråga lämnas helt eller delvis obetalt. Utvidgningen av produktionen anses vara betydlig om det antal djur som ligger till grund för husdjursstödet för 2007 är minst en tredjedel högre än det antal djur som godkänts för utbetalningen 2006.

För en sådan tillförlitlig utredning om antalet djur som avses i 3 mom. ovan krävs dokument om de djur som avses bli anskaffade, uppgifter om produktionsenheten eller andra motsvarande uppgifter.

Grunden för fastställandet av förskott i fråga om tackor är det antal tackor som uppgetts på jord- och skogsbruksministeriets blankett nummer 107A.

16 §
Storleken och utbetalningen av förskott på husdjursstöd

Förskott på stödet betalas till 80 procent för slaktade kvigor, slaktsvin, unga suggor och galtar som är avsedda för avel, ankor, gäss, kalkoner, hägnade fasaner och hägnade änder. För övriga djur betalas förskott på stödet till 60 procent.

Förskott på husdjursstöd betalas till sökanden först efter att sökanden har beviljats eventuellt undantag enligt 27 § i stödlagen.

3 kap.

Stöd för växthusproduktion samt stöd för lagring av trädgårdsprodukter

17 §
Stöd för växthusproduktion

Stödet för växthusproduktion bestäms enligt den växthusareal som är i odling den 1 maj 2007. Om det är uppehåll i odlingen den 1 maj 2007, fastställs stödet enligt den växthusareal som berättigar till stöd och som är i odling tiden före uppehållet. Växthuset skall användas för odling.

Växthusens sammanlagda areal skall vara minst 300 kvadratmeter. Sökanden skall göra upp en odlingsplan för varje växthus av vilken framgår odlingssäsongen samt de växter som odlas under den. Ändringar i odlingsplanen skall omedelbart anmälas till arbetskrafts- och näringscentralens landsbygdsavdelning. En anmälan om ändrad odlingsplan skall göras också när odlingssäsongen ändrats från kort odlingssäsong till lång odlingssäsong. Stödet fastställs då enligt en kort odlingssäsong.

Kulturväxter för vilka stöd kan beviljas är tomat, växthusgurka, frilandsgurka, sallat (sorterna Lactuca sativa och Cichorium), dill, persilja, paprika, kinakål, snittblommor, snittgrönt, gruppväxter och sådana prydnadsväxter i kruka som är avsedda för inomhusbruk. Stöd beviljas för plantproduktion av sallat, dill och persilja i kruka för egen växthusodling. Stöd beviljas inte för annan plantproduktion.

18 §
Beloppet av stödet för växthusproduktion

Stöd för växthusproduktion beviljas högst till följande belopp:

Odlingssäsong euro/m2
Kort: minst 2 mån., men högst 7 mån. 4,3
Lång: över 7 mån. 11,3

Stöd enligt lång odlingssäsong kan beviljas, om växter som berättigar till stöd odlas längre än sju månader under 2007. Stöd för odlingsarealen för frilandsgurka, kinakål och isbergssallat beviljas dock endast enligt kort odlingssäsong. Om det odlas flera växter efter varandra under odlingssäsongen, beviljas stödet enligt den växt för vilken odlingssäsongen är längst.

Förskott på stödet för växthusproduktion betalas till 60 procent.

19 §
Stöd för lagring av trädgårdsprodukter

Stödet för lagring av trädgårdsprodukter kan, utgående från genomsnittet av den lagervolym som upptas av trädgårdsprodukter som finns i lager den 15 oktober 2007, den 15 november 2007 och den 14 december 2007, av den lagervolym som berättigar till stöd beviljas högst till följande belopp:

Produktion av färskvaror
Lagertyp euro/m3
Maskinellt kylda lager 14,2
Övriga lager 8,8
Kontraktsproduktion för industrin
Lagertyp euro/m3
Maskinellt kylda lager 12,3
Övriga lager 7,2

Lagervolymen uppges med en kubikmeters noggrannhet och i den inräknas endast de trädgårdsprodukter som är handelsdugliga då de läggs på lager. Produkterna skall förvaras i enlighet med normal lagringssed. Produkter som konstateras ha blivit förskämda vid förberedelse för saluföring tas inte med i anmälan om lagervolymerna.

Trädgårdsprodukter som berättigar till stöd vid produktion av färskvaror är kinakål, kålrabbi, kålrot, rotselleri, rova, äpple, palsternacka, persilja, morot, rödbeta, rödkål, purjolök, brysselkål, savojkål, lök och vitkål. När det är fråga om kontraktsproduktion för industrin berättigar kålrot, rotselleri, morot, rödbeta, rödkål, lök och vitkål till stöd.

4 kap.

Särskilda bestämmelser

20 §
Register

För att stöd skall betalas förutsätts att

1) den som ansöker om stöd för växthusproduktion eller stöd för lagring av trädgårdsprodukter är registrerad i växtskyddsregistret enligt 4 § i lagen om skydd för växters sundhet (702/2003) i fråga om de växter vilkas marknadsföring förutsätter det samt i det kvalitetskontrollregister för växter som avses i jord- och skogsbruksministeriets beslut om ordnande av kontrollen över kvalitetsklassificeringen av frukt och grönsaker (nr 4/1995, ändr. 151/1996) vilket har publicerats i jord- och skogsbruksministeriets meddelande om vissa beslut (29/1995), i fråga om de växter vilkas marknadsföring förutsätter det,

2) nötkreaturen är märkta och registrerade i enlighet med Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1760/2000 om upprättande av ett system för identifiering och registrering av nötkreatur samt märkning av nötkött och nötköttsprodukter och om upphävande av rådets förordning (EG) nr 820/97 samt jord- och skogsbruksministeriets beslut om märkning och registrering av nötkreatur (7/1999) och jord- och skogsbruksministeriets förordning om märkning och registrering av nötkreatur (1391/2006),

3) den som ansöker om stöd för tackor och hongetter är registrerad i det får- och getregister som avses i 4 § i jord- och skogsbruksministeriets förordning om märkning och registrering av får och getter (469/2005) och att de får och getter för vilka stöd har sökts har märkts i enlighet med 8 § i nämnda förordning, och att

4) den som ansöker om stöd för svin är registrerad i det svinregister som avses i 4 § i jord- och skogsbruksministeriets förordning om märkning och registrering av svin (1296/2001).

5 kap.

Ikraftträdande

21 §
Ikraftträdande

Denna förordning träder i kraft den 24 januari 2007.

Åtgärder som verkställigheten av förordningen förutsätter får vidtas innan förordningen träder i kraft.

Helsingfors den 18 januari 2007

Jord- och skogsbruksminister
Juha Korkeaoja

Överinspektör
Esa Hiiva

Bilaga 1

REGIONINDELNING FÖR NATIONELLT STÖD TILL SÖDRA FINLAND

Region A

Alastaro, Askola, Aura, Bjärnå, Borgnäs, Elimäki, Esbo, Helsingfors, Grankulla, Karis, Kervo, Kiikala, Kimito, Koski, Kouvola, Kuusjoki, Kyrkslätt, Lappträsk, Liljendal, Lojo, Loimaa, Lovisa, Lundo, Marttila, Masku, Mellilä, Muurla, i Mynämäki kommun före detta Mietoinen kommun, Mörskom, Nurmijärvi, Oripää, Pemar, Pertteli, Pojo, Pukkila, Pöytyä, Reso, Rusko, Salo, Sibbo, Sjundeå, Somero, Strömfors, Tarvasjoki, Träskända, Tusby, Vanda, Vichtis och Västanfjärd samt, frånsett skärgårdsdelarna, Borgå, Dragsfjärd, Finby, Halikko, Ingå, Lemu, Nådendal, Pargas, Pernå, Pikis, Sagu, S:t Karins och Åbo.

Region B

Akaa, Anjalankoski, Artsjö, Asikkala, Birkala, Björneborg, Brändö, Eckerö, Ekenäs, Eura, Euraåminne, Finström, Forssa, Fredrikshamn, Föglö, Geta, Gustavs, Hammarland, Hangö, Harjavalta, Hartola, Hattula, Hauho, Hausjärvi, Heinola, Hollola, Houtskär, Huittinen, Humppila, Hyvinge, Hämeenkoski, Högfors, Itis, Ikalis, Imatra, Iniö, Jaala, Janakkala, Jockis, Jomala, Joutseno, Juupajoki, Jämijärvi, Jämsä frånsett de delar som hör till region C1, Kalvola, Kangasala, Kankaanpää, Karislojo, Kiikoinen, Kisko, Kiukainen, Kjulo, Korpo, Kotka, Kuhmalahti, Kuhmoinen, Kumlinge, Kumo, Kuusankoski, Kylmäkoski, Kärkölä, Kökar, Lahtis, Laitila, Lammi, Lappi, Lavia, Lemi, Lemland, Lempäälä, Loppi, Lumparland, Luumäki, Luvia, Mariehamn, Merimasku, Miehikkälä, Mouhijärvi, Mynämäki med undantag av de områden som hör till region A, Mäntsälä, Mäntyharju, Nagu, Nakkila, Nastola, Nokia, Norrmark, Nousis, Nummi-Pusula, Nystad, Orimattila, Orivesi, Padasjoki, Punkalaidun, Pyttis, Pyhäranta, Påmark, Pälkäne, Raumo, Renko, Riihimäki, Rimito, Saltvik, Sammatti, Sottunga, Sund, Suomusjärvi, Sysmä, Säkylä, Tammela, Tammerfors, Tavastkyro, Tavastehus, Tuulos, Tövsala, Ulvsby, Urjala, Vahto, Valkeakoski, Valkeala, Vammala, Vampula, Vehmaa, Velkua, Vesilahti, Villmanstrand, Villnäs, Virolahti, Vårdö, Ylämaa, Yläne, Ylöjärvi, Ypäjä och Äetsä samt skärgårdsdelarna av Borgå, Dragsfjärd, Finby, Halikko, Ingå, Lemu, Nådendal, Pargas, Pernå, Pikis, Sagu, S:t Karins och Åbo.

Skärgårdsområden

Yttre skärgården

Brändö, Föglö, Houtskär, Iniö, Korpo, Kumlinge, Kökar, Nagu, Sottunga, Velkua och Vårdö samt dessutom de genom förordning av jord- och skogsbruksministeriet särskilt angivna delområdena i följande kommuner: Borgå, Dragsfjärd, Ekenäs, Finby, Gustavs, Halikko, Hammarland, Ingå, Lemland, Lemu, Merimasku, Nystad, Nådendal, Pargas, Pernå, Pikis, Rimito, Sagu, S:t Karins, Tövsala och Åbo.

Inre skärgården

De genom förordning av jord- och skogsbruksministeriet särskilt angivna delområden i följande kommuner: Hartola, Hauho, Joutseno, Jämijärvi, Jämsä, Kangasala, Kuhmoinen, Kuusankoski, Orivesi, Padasjoki, Pälkäne, Sysmä och Valkeala.

Fasta Åland

Eckerö, Finström, Geta, Jomala, Lumparland, Mariehamn, Saltvik och Sund samt dessutom de genom förordning av jord- och skogsbruksministeriet särskilt angivna delområdena i kommunerna Hammarland och Lemland.

Bilaga 2

BEGRÄNSNINGAR I FRÅGA OM MAXIMIBELOPP

stödets belopp, miljoner euro
Mjölk 17,00
Nötkreatur 7,89
Tackor och hongetter 0,87
Svin 33,65
Hönor, inklusive moderhönor 6,92
Köttfjäderfän 7,12
Hästar 1,27
Växthusproduktion 18,17
Stöd för lagring av trädgårdsprodukter 1,11

Bilaga 3

OMRÄKNINGSKOEFFICIENT FÖR DJURENHETER

Djurenhet = de de
Dikor och mjölkkor 1
Dikokvigor, över 2 år 1
Dikokvigor 8 mån.―2 år 0,6
Tjurar och kvigor, över 2 år 1
Tjurar och kvigor, 6 mån.―2 år 0,6
Tackor 0,15
Hongetter 0,48
Suggor och galtar 0,7
Hönor, inklusive moderhönor 0,013
Broilrar 0,0053
Moderdjur av broiler 0,025
Moderdjur av gås, anka och kalkon 0,026
Moderdjur av and och fasan, hägnade 0,013
Hästar
- avelsston (hästar och ponnyer) 1
- finska hästar, minst 1 år 0,85
- 1-3 år gamla övriga hästar och ponnyer 0,6

BILDANDE AV DJURENHETER I FRÅGA OM SLAKTSVIN, UNGA AVELSSUGGOR OCH AVELSGALTAR, KALKONER, GÄSS OCH ANKOR SAMT HÄGNADE ÄNDER OCH FASANER

13 slaktade slaktsvin 1 de
13 unga suggor eller galtar som sålts som avelsdjur 1 de
223 slaktade kalkoner 1 de
325 slaktade gäss 1 de
585 slaktade ankor 1 de
1 375 slaktade hägnade änder 1 de
1 375 slaktade hägnade fasaner 1 de

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.