26/2007

Given i Helsingfors den 18 januari 2007

Statsrådets förordning om stöd för upphörande med att bedriva jordbruk

I enlighet med statsrådets beslut, fattat på föredragning från jord- och skogsbruksministeriet, föreskrivs med stöd av lagen om stöd för upphörande med att bedriva jordbruk (612/2006):

1 §
Definitioner

I denna förordning avses med

1) lagen om avträdelsestöd lagen om stöd för upphörande med att bedriva jordbruk (612/2006), och

2) pensionsanstalt Lantbruksföretagarnas pensionsanstalt som avses i lagen om pension för lantbruksföretagare (1280/2006).

2 §
Produktion av jordbruksprodukter

Svampodling anses också som produktion av sådana jordbruksprodukter som avses i bilaga I till fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen. Som verksamhet inom den primära förädlingen anses sådan verksamhet i vilken den förädlade produkten när den släpps ut på marknaden fortfarande är en sådan jordbruksprodukt som avses i bilaga I till fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen och åtminstone en del av det råmaterial som används för produkterna har producerats på avträdarens eller den förbindelsegivande förvärvarens eller det förbindelsegivande bolagets gårdsbruksenhet.

Vid tillämpningen av lagen om avträdelsestöd anses som i 1 mom. avsedd primär förädling som räknas som bedrivande av jordbruk

1) rengöring av jordbruksprodukter, motsvarande iordningställande, infrysning, torkning och packning,

2) styckning, torkning, rökning, varmrökning av kött och odlad fisk samt motsvarande behandling av andra ätliga delar av djur,

3) finfördelning av potatis, rotfrukter och grönsaker,

4) konservering av bär, frukt och grönsaker med hjälp av salt, socker eller ättika eller jäsning, eller tillredning av sådana till sylt, saft, vin eller produkter som motsvarar dessa, så att de fortfarande kan betraktas som jordbruksprodukter vid exportverksamhet,

5) framställning av mjöl, malt eller stärkelse av spannmål,

6) tillverkning av grädde, surmjölk, naturell yoghurt och smör av mjölk,

7) tillverkning av pellets, mjöl och förpackningar för produktion av värmeenergi samt tillverkning av andra förpackningar för eget bruk av växter, andra än träd, som odlats för energiproduktion.

Som produktion av jordbruksprodukter räknas inte

1) serviceproduktion direkt eller indirekt med hjälp av levande djur,

2) framställning av alkoholhaltiga drycker av produkter som avses i 2 mom. 4 punkten, om drycken på grund av sin alkoholhalt betraktas som likör eller som en alkoholdryck starkare än det.

3 §
Villkor som gäller gårdsbruksenheten

Som överlåtelse som i enlighet med 11 § 2 mom. i lagen om avträdelsestöd hindrar erhållande av avträdelsestöd räknas inte

1) överlåtelse som avträdaren visar att har berott på tvingande ekonomiska svårigheter och utan vilken avträdarens möjligheter att fortsätta bedriva jordbruk klart äventyrats,

2) överlåtelse till en förvärvare som avses i 15 § i lagen om avträdelsestöd eller ett bolag som avses i 18―21 § i lagen, om avträdelsen sker genom överlåtelse av gårdsbruksenhetens resterande åkermark till samma förvärvare eller bolag,

3) överlåtelse som har förbättrat möjligheterna för andra lantbruksföretagare i området att bedriva jordbruk och på grund av vilken erhållandet av avträdelsestöd hade varit möjligt vid avträdelsen med hänsyn till avståndet mellan förvärvarens gårdsbruksenhet och det överlåtna området,

4) överlåtelse till kommunen eller staten för annat ändamål än som tomtmark, när kommunen eller staten skulle ha haft rätt att lösa in det överlåtna området med stöd av förköpslagen (608/1977), naturvårdslagen (1096/1996), markanvändnings- och bygglagen (132/1999) eller landsvägslagen (503/2005),

5) sådana små överlåtelser för andra ändamål som utgör högst tio procent av åkermarken på avträdarens gårdsbruksenhet före överlåtelsen eller, om denna andel är mindre än två hektar, högst två hektar åkermark.

4 §
Yrkesskickligheten hos den som fortsätter med jordbruket efter en generationsväxling

Den förvärvare som avses i 15 § i lagen om avträdelsestöd anses ha tillräcklig yrkesskicklighet för att bedriva jordbruk om han eller hon har en för produktionsinriktningen lämplig yrkesutbildning i naturbruk som förvärvats på minst andra stadiet eller annan motsvarande utbildning.

Som tillräcklig yrkesskicklighet anses också minst tre års arbetserfarenhet av att bedriva jordbruk, om förvärvaren därutöver har

1) en utbildning som omfattar minst 20 studieveckor eller 30 studiepoäng inom ett område som är ändamålsenligt med beaktande av lägenhetens eller renhushållningsföretagets verksamhet, och

2) en ekonomisk utbildning som utgör minst 10 studieveckor eller 15 studiepoäng av de studieveckor eller studiepoäng som avses i punkt 1.

Om utbildningen omfattar både studieveckor och studiepoäng anses en studievecka motsvara 1,5 studiepoäng. Att kravet på utbildning är uppfyllt kan även visas med läroavtalsutbildning eller en fristående examen.

Som arbetserfarenhet räknas bedrivande av jordbruk för egen eller gemensam räkning, för aktiebolags räkning, i egenskap av familjemedlem eller som arbetstagare i jordbruket.

En utredning av vilken framgår att kravet på yrkesskicklighet har uppfyllts skall tillställas pensionsanstalten av den förbindelsegivande förvärvare som avses i 15 § 2 mom. i lagen om avträdelsestöd.

5 §
Affärsplan

När det visas att en gårdsbruksenhet är ekonomiskt livskraftig skall i synnerhet lönsamheten och kontinuiteten hos verksamheten på lägenheten, företagets ekonomiska situation och likviditet samt möjligheterna för marknadsföring av produkter och tjänster beaktas.

Den affärsplan som avses i 15 § 1 mom. 4 punkten i lagen om avträdelsestöd skall innehålla en kalkyl över företagets lönsamhet och likviditet för de fem kalenderår som följer efter året för avträdelsen och en utredning över företagsverksamhetens kontinuitet, företagets ekonomiska situation samt möjligheterna för marknadsföring av produkter och tjänster. Kalkylerna och utredningarna skall specificeras för varje år och de skall påvisa företagsinkomsten för alla fem år. Affärsplanen skall också innehålla en beskrivning av gårdsbruksenhetens företagsverksamhet vid tidpunkten för avträdelsen.

Kalkylerna och utredningarna skall göras upp på grundval av bokföringsuppgifterna för de två kalenderår som föregått ansökan om avträdelsestöd eller en annan utredning som kan anses tillförlitlig. På motsvarande sätt skall förfaras om förvärvaren ändrar produktionsinriktningen på lägenheten eller vidtar andra åtgärder som inverkar på lägenhetens livskraft. De handlingar, av vilka de viktigaste uppgifterna som ligger till grund för kalkylen framgår, skall fogas till kalkylen.

Om förvärvaren har avgett en förbindelse enligt 15 § 2 mom. i lagen om avträdelsestöd om att kravet på ekonomisk livskraft uppfylls inom föreskriven tid, skall förvärvaren lägga fram en plan över de åtgärder genom vilka gårdsbruksenheten blir ekonomiskt livskraftig inom föreskriven tid och lägga fram en sådan kalkyl som avses i 2 mom. på basis av de planerade åtgärderna. En utredning om hur åtgärderna har genomförts skall tillställas pensionsanstalten.

6 §
Inkomst av företagsverksamhet

Med inkomst av företagsverksamheten på gårdsbruksenheten avses jordbruksinkomsten, den företagarinkomst som förvärvaren får för den kompletterande verksamhet som bedrivs på gårdsbruksenheten samt skogsbruksinkomsten, för vilken den inkomst som motsvarar skogens uthålliga avverkningsmängd används som grund. Jordbruksinkomsten räknas ut genom att de till jordbruket hänförliga rörliga och fasta kostnaderna, avskrivningarna och räntorna på skulder dras av från intäkterna av jordbruket. Företagarinkomsten av den kompletterande verksamhet som bedrivs på gårdsbruksenheten räknas ut på motsvarande sätt som jordbruksinkomsten. Som avskrivningar som hänför sig till jordbruket betraktas dock alltid minst 3 400 euro om året.

Med den kompletterande verksamhet som bedrivs på gårdsbruksenheten avses sådan företagsverksamhet i liten skala, annan än jord- eller skogsbruk, som bedrivs på eller utifrån gårdsbruksenheten och där arbetskraften framför allt består av förvärvaren och hans eller hennes familjemedlemmar.

Om ett sådant bolag som avses i 18―21 § i lagen om avträdelsestöd bedriver företagsverksamhet på gårdsbruksenheten efter avträdelsen, avses med inkomster av företagsverksamheten på gårdsbruksenheten den motsvarande inkomst som bolaget får av att bedriva verksamhet som avses i 1 och 2 mom. Om bolaget även bedriver annan företagsverksamhet skall bolaget med hjälp av sin redovisning kunna visa att de förutsättningar som avses i 1 mom. uppfylls.

7 §
Visande av att kravet på gårdsbruksenhetens ekonomiska livskraft uppfyllts

Om gårdsbruksenheten inte är livskraftig vid avträdelsen, skall till den utredning som avses i 5 § 4 mom. fogas bevis över förvärvad utbildning, kvitto eller utredning av den som utfört slutgranskningen av byggandet eller annan motsvarande utredning över gjorda investeringar eller, om kravet på livskraft har uppfyllts på annat sätt, ett motsvarande intyg över de genomförda åtgärderna.

8 §
Krav på bedrivande av jordbruk på en gårdbruksenhet

Förvärvaren anses uppfylla de villkor som avses i 15 § 1 mom. 5 punkten i lagen om avträdelsestöd, om det i fråga om den gårdsbruksenhet som avträdelsen gäller har betalts gårdsstöd enligt lägenhetens produktionsinriktning i enlighet med 3 § i lagen om verkställighet av systemet med samlat gårdsstöd (557/2005), sådan den lyder i lag 618/2006, till avträdaren året före avträdelsen eller till förvärvaren efter avträdelsen, eller om förvärvaren har uppgett att han eller hon ansöker om sådant stöd. Om sådant stöd inte har betalts någondera av dem eller om pensionsanstalten eller den myndighet som avses i 63 eller 64 § i lagen om avträdelsestöd utgående från ansökningshandlingarna eller på annat sätt har fått kännedom om sådant på basis av vilket uppfyllandet av villkoren skall utredas separat, skall pensionsanstalten tillställas en utredning, baserad på den kontroll som arbetskrafts- och näringscentralen utfört på gårdsbruksenheten, över den kontroll som motsvarar övervakningen enligt 7 § i lagen om verkställighet av systemet med samlat gårdsbruksstöd.

När avträdelsestöd söks skall avträdaren eller, om avträdelsen redan gjorts, den som avgett en förbindelse tillställa pensionsanstalten eller den myndighet som begärt uppgifter en utredning över hur villkoret uppfyllts.

Om gårdsbruksenheten inte uppfyller kraven i fråga om miljö, hygien och djurens välfärd vid överlåtelsetidpunkten, skall förvärvaren lägga fram en plan över de åtgärder genom vilka de ovan nämnda minimikraven uppfylls senast inom de tre år som följer efter överlåtelsetidpunkten. Om det emellertid är fråga om iakttagande av djurskyddslagen (247/1996) eller bestämmelser eller föreskrifter som utfärdats med stöd av den, får tidsfristen anges endast enligt bestämmelserna i den nämnda lagstiftningen. En utredning av vilken framgår att villkoren uppfyllts skall tillställas pensionsanstalten.

Den förutsättning som avses i 3 mom. har inte uppfyllts, om det är uppenbart att förvärvarens gårdsbruksenhet utgående från de åtgärder som förvärvaren föreslår inte ens inom utsatt tid uppfyller kraven enligt 1 mom.

9 §
Generationsväxlingsöverlåtelse för separat odling

Den minimistorlek på företagsinkomsten som avses i 24 § 1 mom. 2 punkten i lagen om avträdelsestöd för varje gårdsbruksenhet som överlåts separat räknas annars enligt 6 §, men de avskrivningar som hänför sig till jordbruket skall alltid anses uppgå till minst 5 000 euro per år.

10 §
Utlåtanden

Om kommunens landsbygdsnäringsmyndighet eller arbetskrafts- och näringscentralen vid givandet av ett utlåtande har fogat andra utredningar än dem som sökanden lämnat till ansökan, skall det i utlåtandet nämnas vilka utredningar som har fogats till ansökan och varifrån de härstammar, om det sistnämnda inte är uppenbart onödigt.

11 §
När avträdelsestöd som avbrutits börjar betalas på nytt

Avträdelsestöd som avbrutits enligt 45 § i lagen om avträdelsestöd börjar betalas på nytt på stödtagarens anmälan från den tidpunkt då stödtagarens rätt till stöd börjar. Stöd betalas dock inte retroaktivt för längre tid än vad som bestäms i 45 § i lagen om avträdelsestöd.

Om orsaken till avbrottet var de förvärvsinkomster som avses i 45 § 1 mom. i lagen om avträdelsestöd, skall i anmälan ges en utredning över att förvärvsinkomsterna underskrider de inkomster som avses i 14 § i lagen om avträdelsestöd. Om avbrottet har skett av den orsak som avses i 45 § 3 mom. i lagen om avträdelsestöd, skall i anmälan ges en utredning över att det huvudsakliga ansvaret för bedrivandet av jordbruk bärs av någon annan än stödtagaren.

12 §
Fastställande och betalning av förskott

Jord- och skogsbruksministeriet fastställer senast den 25 november varje år beloppet av förskottet för nästa kalenderår för de kostnader som pensionsanstalten föranleds av avträdelser som sker åren 2007―2010, på basis av de faktiska kostnader som pensionsanstalten angett och utgiftsstaten för det kommande året. Senast den 25 juni det år som följer efter året då förskottet fastställts fastställer ministeriet det slutliga belopp av kostnaderna för avträdelsestöden för föregående kalenderår som avses i 67 § 1 mom. i lagen om avträdelsestöd och justerar samtidigt förskottsposternas belopp för årets senare hälft. Dessutom justerar ministeriet senast den 25 november varje år beloppet av den förskottspost som skall betalas för december.

Förskottet betalas i tolv lika stora månatliga poster. Då förskottet justeras enligt 1 mom., fördelas den höjning eller sänkning som hänför sig till tiden före justeringen jämnt mellan de återstående förskottsposterna. Förskottet skall stå till pensionsanstaltens förfogande den första bankdagen i varje månad.

Skillnaden mellan det betalda förskottet och det för samma år fastställda belopp som staten skall betala beaktas vid utbetalningen av det förskottsbelopp som skall betalas efter att beloppet har fastställts.

Om det när förskottsbeloppet för december justeras enligt 1 mom. likväl framgår att som förskott redan före justeringen har betalats ett belopp som är större än det belopp som enligt uppskattning skall betalas av staten för hela året, skall skillnaden mellan det betalda förskottet och det belopp som enligt uppskattning skall betalas av staten återbetalas till staten den första vardagen i den månad som följer efter justeringen, med iakttagande av vad som bestäms i 2 mom.

Jord- och skogsbruksministeriet kan av särskilda skäl på framställning av pensionsanstalten betala förskott med avvikelse från 2 mom., om pensionsanstaltens beredskap att betala förmåner enligt lagen om avträdelsestöd annars skulle äventyras.

13 §
Utredning för betalning av förskott

För de åtgärder som avses i 12 § 1 mom. skall pensionsanstalten före den 20 dagen i den månad som föregår åtgärden tillställa jord- och skogsbruksministeriet den utredning som ministeriet har bestämt.

14 §
Uppgifter för uppföljningen av avträdelsestöden och för tillsynen över verkställigheten av stödsystemet

Pensionsanstalten skall tillställa jord- och skogsbruksministeriet de uppgifter som avses i 73 § i lagen om avträdelsestöd och som är nödvändiga med tanke på tillsynen över användningen av stöd och verkställigheten av stödsystemet enligt följande:

1) årligen en utredning över betalningen av avträdelsestöd för det år som föregår utredningsåret,

2) i samband med fastställande av förskott en anmälan om avträdelsestöd som betalats under föregående förskottsperiod samt om fördelningen och konsekvenserna av stödet,

3) årligen för tillsynen över verkställigheten av systemet med avträdelsestöd uppgifter, specificerade enligt arbetskrafts- och näringscentral, om antalet mottagare av avträdelsestöd, om antalet och storleken av de gårdsbruksenheter som är föremål för avträdelse eller som bildas för förvärvaren, om antalet förvärvare per avträdelseform samt, i fråga om nya stöd som beviljats under uppföljningsperioden, om ålder och genomsnittliga stöd för avträdare och förvärvare,

4) årligen de uppgifter från föregående år som gäller åtgärder som föranletts av tillsynen över avträdare och förvärvare,

5) halvårsvis för föregående halvårsperiod en redogörelse för utredning om missbruk och återkrav som hänför sig till avträdelsestödet,

6) halvårsvis efter utgången av varje halvår en fordringsförteckning över utestående fordringar som hänför sig till avträdelsestödet,

7) uppgifter som behövs för uppföljning beträffande avträdelsestödet, samt

8) på begäran även övrigt nödvändigt uppföljningsmaterial samt alla uppgifter som behövs för jord- och skogsbruksministeriets uppföljning och tillsyn beträffande avträdelsestödet.

15 §
Ikraftträdande

Denna förordning träder i kraft den 24 januari 2007.

Denna förordning tillämpas avträdelser som sker 2007―2010.

Helsingfors den 18 januari 2007

Jord- och skogsbruksminister
Juha Korkeaoja

Äldre regeringssekreterare
Katriina Pessa

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.