25/2007

Given i Helsingfors den 18 januari 2007

Statsrådets förordning om tekniskt bistånd till utvecklingsprogrammet för landsbygden

I enlighet med statsrådets beslut, fattat på föredragning från jord- och skogsbruksministeriet, föreskrivs med stöd av 54 § 3 mom. i lagen om stöd för utveckling av landsbygden (1443/2006):

1 §
Tillämpningsområde

Denna förordning tillämpas på det tekniska bistånd enligt 54 § i lagen om stöd för utveckling av landsbygden (1443/2006), som används för uppgörande, genomförande, utvärdering och övervakning av utvecklingsprogrammet för landsbygden på det finländska fastlandet enligt 7 § i lagen om förvaltning av program som hänför sig till utveckling av landsbygden (532/2006), för information och utbildning som gäller programmet samt för att bilda, starta och driva det nationella landsbygdsnätverk som avses i 18 § i lagen om förvaltning av program som hänför sig till utveckling av landsbygden.

För det tekniska biståndet används medfinansieringsmedel som består av en andel ur Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling (EJFLU) och en nationell andel som tagits in i statsbudgeten.

2 §
Fastställande av dispositionsplanen för det tekniska biståndet

Landsbygdsverket skall lämna in ett förslag till dispositionsplan för det tekniska biståndet till jord- och skogsbruksministeriet före utgången av september året före det år som förslaget till dispositionsplan gäller.

Innan dispositionsplanen fastställs skall jord- och skogsbruksministeriet lämna in dispositionsplanen till övervakningskommittén för programmet i fråga för behandling.

Jord- och skogsbruksministeriet skall fastställa dispositionsplanen före utgången av januari det år som dispositionsplanen gäller. Av särskilda skäl kan dispositionsplanen även fastställas senare, dock senast den 15 februari det år som dispositionsplanen gäller.

3 §
Ändring av en fastställd dispositionsplan

En fastställd dispositionsplan kan ändras under det år som dispositionsplanen gäller, med iakttagande av vad som föreskrivs i 2 §. Vid en ändring av dispositionsplanen tillämpas dock inte de tidsfrister som anges i 2 § och lämnas inte smärre ändringar in till övervakningskommittén för behandling.

4 §
Godtagbara kostnader

Tekniskt bistånd kan användas för jord- och skogsbruksministeriets, Landsbygdsverkets, det nationella landsbygdsnätverkets och arbetskrafts- och näringscentralens skäliga kostnader för uppgörande, genomförande, utvärdering och övervakning av samt utbildning i anknytning till det program som avses i 1 § samt för planering, bildande och startande av det nationella landsbygdsnätverket och för dess verksamhet, vilka orsakas av

1) löner och lönebikostnader för visstidsanställda i tjänste- eller arbetsavtalsförhållande,

2) arbets- och tjänsteresor för personer som avses i 1 punkten,

3) information och informationsmöten samt informationsmaterial,

4) utbildning som jord- och skogsbruksministeriet, Landsbygdsverket, arbetskrafts- och näringscentralen eller det nationella landsbygdsnätverket ordnar för personalen eller andra som deltar i programverksamheten,

5) samordning av programmet med andra program som genomförs i området,

6) övervakning och utvärdering av programmet samt undersökningar som hänför sig till utvärderingen,

7) anskaffning av kontorstillbehör som är nödvändiga vid genomförandet av programmet inklusive anskaffning av behövliga datorer och kommunikationsmedier.

Resekostnaderna kan ersättas högst till ett belopp som kan ersättas i enlighet med det resereglemente för statstjänstemän som gäller vid tidpunkten för resan. Tekniskt bistånd kan endast användas för en sådan resa som är nödvändig för genomförandet av programmet.

Av särskilda skäl kan tekniskt bistånd även användas under det år då programmet inleds och det därpå följande kalenderåret för kostnader för anskaffning, införande och utveckling av nödvändiga datasystem.

5 §
Begränsningar av lönekostnaderna

Godtagbara lönekostnader är skäliga lönekostnader inklusive lönebikostnader för visstidsanställda arbetstagare eller tjänstemän vid jord- och skogsbruksministeriet, Landsbygdsverket, det nationella landsbygdsnätverket och arbetskrafts- och näringscentralen, om

1) arbetsavtals- eller tjänsteförhållandet varar högst fem år,

2) arbetstagarens eller tjänstemannens arbete hänför sig till information om programmet, datasystem, rådgivning, utbildning, övervakning eller utvärdering eller någon annan motsvarande uppgift som är nödvändig för genomförandet av programmet, såsom beredning av beslut som gäller beviljande eller utbetalning av stöd som finansieras inom ramen för programmet, genomförande av en administrativ kontroll före utbetalningen eller utvärdering eller övervakning av stöden, och

3) en befattning eller tjänst som skall besättas för en längre tid än sex månader har utlysts offentligt.

Tekniskt bistånd får dock inte användas för lönekostnader för en person till vars uppgifter hör att godkänna utbetalningar av stöd, utbetala stöd, bokföra programmedel eller övervaka användningen av medel som beviljats inom ramen för programmet.

Tekniskt bistånd får inte användas för lönekostnader för en person som kan utöva offentlig makt genom att avgöra ansökningar om stöd eller om utbetalning av stöd eller genom att besluta om de åtgärder som övervakningen föranlett.

6 §
Särskilda kostnader som hänför sig till bildandet av det nationella landsbygdsnätverket och till dess verksamhet

Tekniskt bistånd kan även användas för sådana nödvändiga och skäliga kostnader för bildandet av det nationella landsbygdsnätverket och för dess verksamhet som orsakas av

1) hyra för lokaler,

2) anskaffning av nödvändiga inventarier, kommunikationsmedier och kontorstillbehör till lokalerna,

3) utgifter för värme, el och kommunikation,

4) anskaffning av tjänster som är nödvändiga för landsbygdsnätverkets verksamhet.

7 §
Ikraftträdande

Denna förordning träder i kraft den 24 januari 2007.

Förordningen tillämpas på kostnader som uppkommer den 1 januari 2007 eller därefter.

Jord- och skogsbruksministeriet bereder och fastställer dispositionsplanen för det tekniska biståndet för 2007 så att ministeriet i januari 2007 fastställer en temporär dispositionsplan, med stöd av vilken ministeriet kan använda och till arbetskrafts- och näringscentralen anvisa en del av de medel som av bevillningsfullmakten i fråga i statsbudgeten för 2007 kan användas som tekniskt bistånd för kostnader för de uppgifter som avses i 1 §. Medel som är avsedda för ministeriet kan även användas för kostnader för att bilda och starta det nationella landsbygdsnätverket.

Jord- och skogsbruksministeriet fastställer den slutliga dispositionsplanen efter det att en övervakningskommitté för programmet har tillsatts och kommittén har behandlat planen.

Med stöd av den temporära dispositionsplanen kan högst 70 procent av det tekniska bistånd som har anvisats för 2007 användas.

Tekniskt bistånd kan 2007 även användas för kostnader för att ordna utbildning enligt 4 § 1 mom. 4 punkten för dem som ansöker om stöd som ingår i programmet.

Helsingfors den 18 januari 2007

Jord- och skogsbruksminister
Juha Korkeaoja

Äldre regeringssekreterare
Katriina Pessa

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.