22/2007

Given i Helsingfors den 12 januari 2007

Lag om ändring av lagen om bostadsrättsbostäder

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i lagen av den 16 juli 1990 om bostadsrättsbostäder (650/1990) 4 f § 1 mom., 16 § 5 mom., 24 § 3 mom., 47 § 1 mom., 48 § 5 mom., 48 a § 4 mom. och 48 b § 5 mom. samt 49 § 2 mom.,

av dem 4 f § 1 mom., 48 a § 4 mom. och 48 b § 5 mom. sådana de lyder i lag 127/2003, 16 § 5 mom. och 49 § 2 mom. sådana de lyder i lag 1195/1993 samt 47 § 1 mom. sådant det lyder i lag 1206/1993, samt

fogas till lagen en ny 4 g § och till 45 §, sådan den lyder i nämnda lag 1195/1993 och i lag 1210/2005, ett nytt 4 mom. samt till lagen en ny 48 d § som följer:

4 f §
Deltagarrättigheter som grundar sig på bostadsrätt

En bostadsrättshavare och den som bor tillsammans med honom eller henne i bostadsrättsbostaden har rätt att delta i förvaltningen av och beslutsfattande som gäller bostadsrättshuset samt att för detta få uppgifter minst i den omfattning som föreskrivs i lagen om samförvaltning i hyreshus (649/1990). Statens bostadsfonds behörighet enligt 20 § i nämnda lag gäller likväl inte bostadsrättshus som avses i 3 § 3 mom. i denna lag.


4 g §
Statens bostadsfonds styrningsrätt vid val av bostadsrättshavare

Statens bostadsfond kan ge allmänna anvisningar vid valet av bostadsrättshavare i andra än i 3 § 3 mom. avsedda bostadsrättshus.

16 §
Hur bruksvederlaget bestäms

Miljöministeriet kan fastställa allmänna grunder för bestämmandet av bruksvederlaget. Statens bostadsfond kan ge allmänna anvisningar i fråga om bruksvederlaget för andra lägenheter än sådana som besitts med stöd av bostadsrätt i bostadsrättshus som avses i 3 § 3 mom.

24 §
Överlåtelsepriset

Kommunen skall fastställa maximipriset enligt 2 mom. i denna paragraf för en bostadsrätt som gäller en lägenhet i ett annat än ett i 3 § 3 mom. avsett bostadsrättshus. Husägaren skall i detta syfte visa upp behövlig utredning för kommunen.

45 §
Användningen av bostadslägenheterna i ett bostadsrättshus

Vad som bestäms i 2 och 3 mom. gäller inte bostadsrättshus som avses i 3 § 3 mom.

47 §
Överlåtelse av bostadsrättshus eller aktier i det bolag som äger huset

Ett bostadsrättshus eller en aktie i det bolag som äger huset får endast överlåtas till kommunen eller till en av Statens bostadsfond godkänd mottagare, som kan beviljas aravalån eller räntestödslån för bostadsrättshus. Aktien får dessutom överlåtas till någon annan av Statens bostadsfond godkänd mottagare som kan anses motsvara en överlåtare av aktier. Annan överlåtelse är ogiltig.


48 §
Priset på bostadsrättshus eller aktier i det bolag som äger huset

Statens bostadsfond fastställer det överlåtelsepris som avses i denna paragraf.

48 a §
Överlåtelsepris i vissa fall för aktier i ett bolag som äger ett bostadsrättshus

Statens bostadsfond fastställer det överlåtelsepris som avses i denna paragraf.

48 b §
Överlåtelsepris för bostadsrättshus i vissa fall

Statens bostadsfond fastställer det överlåtelsepris som avses i denna paragraf.

48 d §
Skyldighet att höra kommunen och anmälningsskyldighet i fråga om överlåtelsetagaren

Statens bostadsfond kan vid behov, innan den fattar ett i 47 § avsett beslut, höra den kommun där det hus som skall överlåtas finns, eller den kommun som är bolagets hemort då en aktie i det bolag som äger huset överlåts. Hörande av kommunen förutsätter att den varken direkt eller indirekt är part i överlåtelsen.

Statens bostadsfond skall, efter att ha fattat ett i 47 § avsett beslut, meddela detta till den kommun där det hus som skall överlåtas finns, eller till den kommun som är bolagets hemort då överlåtelsen gäller en aktie i det bolag som äger huset.

49 §
Exekutiv auktion

Skillnaden mellan försäljningspriset och det pris som avses i detta kapitel skall betalas till Statens bostadsfond.Denna lag träder i kraft den 1 april 2007.

Bestämmelserna i 24 § 3 mom., 47 § 1 mom., 48 § 5 mom., 48 a § 4 mom. och 48 b § 5 mom. samt 48 d § tillämpas på ansökningar som anhängiggjorts efter lagens ikraftträdande.

Åtgärder som verkställigheten av lagen förutsätter får vidtas innan lagen träder i kraft.

RP 198/2006
MiUB 7/2006
RSv 219/2006

Helsingfors den 12 januari 2007

Republikens President
TARJA HALONEN

Minister
Hannes Manninen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.