19/2007

Given i Helsingfors den 12 januari 2007

Jord- och skogsbruksministeriets förordning om torskfiske, begränsning av användningen av vissa fångstredskap och landning av osorterad fångst år 2007

Jord- och skogsbruksministeriet har med stöd av 2 och 10 § i lagen av den 8 december 1994 om verkställighet av Europeiska gemenskapens gemensamma fiskeripolitik (1139/1994) beslutat:

1 §
Tillämpningsområde

Denna förordning gäller de åtgärder som avses i bilaga II och III till rådets förordning (EG) nr 1941/2006 om fastställande för år 2007 av fiskemöjligheter och därmed förbundna villkor för vissa fiskbestånd och grupper av fiskbestånd i Östersjön, nedan kvotförordningen för Östersjön år 2007, samt de begränsningar gällande landning av osorterad fångst som avses i rådets förordning (EG) nr 2187/2005 om bevarande av fiskeresurser genom tekniska åtgärder i Östersjön, Bälten och Öresund, om ändring av förordning (EG) nr 1434/98 och om upphävande av förordning (EG) nr 88/98, nedan tekniska förordningen för Östersjön.

2 §
Begränsningar av fiskeansträngningen

De fartyg som seglar under finsk flagga och som är registrerade med nationalitetsmärket FIN får inte fiska med trål, snurrevad eller liknande redskap med en maskstorlek på 90 mm eller mer, med bottensatta garn, snärjgarn och grimgarn med en maskstorlek på 90 mm eller mer eller med bottensatta linor eller långrevar under de perioder som nämns i punkt 1 i bilaga II till kvotförordningen för Östersjön år 2007 eller i följande ICES-delområden av Östersjön under följande perioder:

1) ICES-delområden 22―24 (77 dygn):

a) 25.2.―30.3.

b) 1.10.―30.10. och

c) 18.12.―30.12.

2) ICES-delområden 25―27 (67 dygn):

a) 1.5.―21.6. och

b) 16.12―30.12.

3 §
Särskilt tillstånd för torskfiske i Östersjön

För fartyg som avses i 2 § är torskfiske i Östersjön tillåtet endast med ett särskilt tillstånd som avses i punkt 2.1.2 i bilaga III till kvotförordningen för Östersjön och som har beviljats av den arbetskrafts- och näringscentral som har registrerat fiskefartyget. Ansökan om ett nytt särskilt tillstånd för 2007 skall göras senast den 31 januari 2007. Det särskilda tillståndet kan beviljas högst för ett kalenderår i sänder.

4 §
Anvisade landningshamnar för torskfångster

Landning av torskfångster på över 750 kilo är tillåtet endast vid följande landningshamnar i Finland:

Verksamhetsområdet för Österbottens arbetskrafts- och näringscentral:

1) Öskata Nämpnäs,

2) Kaskö.

Verksamhetsområdet för Egentliga Finlands arbetskrafts- och näringscentral:

1) Räfsö,

2) Raumo,

3) Suukari Nystad,

4) Tuomarainen Tövsala,

5) Käldinge Nagu,

6) Kasnäs Dragsfjärd.

Verksamhetsområdet för Nylands arbetskrafts- och näringscentral:

1) Hangö,

2) Helsingfors,

3) Valkom Lovisa.

Verksamhetsområdet för Sydöstra Finlands arbetskrafts- och näringscentral:

1) Kuusinen Kotka.

5 §
Förhandsmeddelande

Det meddelande som avses i punkt 2.6 i bilaga III till kvotförordningen för Östersjön år 2007 görs till den arbetskrafts- och näringscentral som har beviljat det särskilda tillstånd som avses i 3 § eller till kustradiostationen Turku Radio.

Utöver de uppgifter som avses i punkt 2.6 i nämnda bilaga skall förhandsmeddelandet innehålla fartygets namn och kontaktuppgifter.

6 §
Anvisade landningshamnar för osorterad fångst

Landning av osorterade fångster från fartyg med en totallängd på mer än 15 meter är tillåtet endast i följande landningshamnar:

Verksamhetsområdet för Lapplands arbetskrafts- och näringscentral:

1) Ajos Kemi,

2) Simoniemi Simo.

Verksamhetsområdet för Kajanalands arbetskrafts- och näringscentral:

1) Vatunki Kuivaniemi,

2) Kiviniemi Haukipudas,

3) Riutunkari Uleåsalo,

4) Marjaniemi Karlö,

5) Varessäikkä Siikajoki,

6) Lapaluoto Brahestad,

7) Elävisluoto Pyhäjoki,

8) Konikarvo Kalajoki.

Verksamhetsområdet för Österbottens arbetskrafts- och näringscentral:

1) Himanka,

2) Klobbskat Korsholm,

3) Vasa,

4) Bergö Malax,

5) Kaskö.

Verksamhetsområdet för Egentliga Finlands arbetskrafts- och näringscentral:

1) Räfsö,

2) Raumo,

3) Suukari, Hepokari Nystad,

4) Laupunen, Vuosnainen Gustavs,

5) Tuomarainen Tövsala,

6) Käldinge Nagu,

7) Kasnäs Dragsfjärd.

Verksamhetsområdet för Nylands arbetskrafts- och näringscentral:

1) Baggö, Sommarö Ekenäs,

2) Ingå,

3) Helsingfors,

4) Valkom Lovisa.

Verksamhetsområdet för Sydöstra Finlands arbetskrafts- och näringscentral:

1) Kuusinen Kotka,

2) Spjutsundet Pyttis,

3) Klamila Vederlax.

7 §
Ikraftträdande

Denna förordning träder i kraft den 17 januari 2007.

Genom denna förordning upphävs jord- och skogsbruksministeriets förordning av den 14 mars 2006 om särskilt tillstånd för torskfiske, landning av osorterad fångst och angivna hamnar (182/2006).

Helsingfors den 12 januari 2007

Jord- och skogsbruksminister
Juha Korkeaoja

Fiskeriöverinspektör
Jarmo Vilhunen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.