14/2007

Given i Helsingfors den 12 januari 2007

Lag om ändring av 2 kap. 5 § i lagen om utkomstskydd för arbetslösa

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i lagen av den 30 december 2002 om utkomstskydd för arbetslösa (1290/2002) 2 kap. 5 § 3 och 4 mom. som följer:

2 kap.

Arbetskraftspolitiska förutsättningar för erhållande av förmåner

5 §
Upphörande med och avbrott i företagsverksamhet

Det förutsätts inte att företagsverksamheten eller det egna arbetet upphör eller avbryts för fyra månader, om

1) personen i fråga sporadiskt har varit sysselsatt på heltid,

2) personens arbete har upphört på grund av att en produktionsinriktning har avslutats eller av motsvarande skäl,

3) personen i fråga skall betraktas som en företagare som kan jämställas med en löntagare, eller

4) företagsverksamheten på grund av naturförhållandena skall anses vara säsongbetonad.

Vad som föreskrivs ovan i 3 mom. 1 och 2 punkten tillämpas på en i 1 kap. 6 § 4 mom. avsedd familjemedlem som själv inte har haft bestämmanderätt i företaget. Personen anses ha varit sporadiskt sysselsatt på heltid, om han eller hon har varit sysselsatt i företaget eller i eget arbete sammanlagt högst sex månader.Denna lag träder i kraft den 1 oktober 2007.

Åtgärder som verkställigheten av lagen förutsätter får vidtas innan lagen träder i kraft.

RP 130/2006
ShUB 26/2006
RSv 132/2006

Helsingfors den 12 januari 2007

Republikens President
TARJA HALONEN

Social- och hälsovårdsminister
Tuula Haatainen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.