13/2007

Given i Helsingfors den 12 januari 2007

Lag om ändring av 6 kap. 9 § i sjölagen

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i sjölagen av den 15 juli 1994 (674/1994) 6 kap. 9 § 2 mom., sådant det lyder i lag 1359/2002, som följer:

6 kap.

Fartygs befälhavare

9 §
Iakttagande av gott sjömansskap

En redare enligt 2 § i lagen om tillsyn över fartygssäkerheten eller någon annan person får inte hindra befälhavaren eller begränsa hans möjligheter när det gäller att fatta eller verkställa ett beslut som enligt befälhavarens yrkesmässiga bedömning är nödvändigt för säkerheten för människoliv till sjöss eller för skyddet av den marina miljön.


Denna lag träder i kraft vid en tidpunkt som bestäms genom förordning av statsrådet.

RP 223/2006
KoUB 25/2006
RSv 214/2006

Helsingfors den 12 januari 2007

Republikens President
TARJA HALONEN

Minister
Kari Rajamäki

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.