11/2007

Given i Helsingfors den 12 januari 2007

Lag om ändring av lagen om radiofrekvenser och teleutrustningar

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i lagen av den 16 november 2001 om radiofrekvenser och teleutrustningar (1015/2001) 6 § 2 mom., 7 § 1 mom., 8 § 3 mom., 10 § 4 mom. 2 punkten, 19 § 5 mom., 21 § 1 mom. 3 b-punkten, 21 a § 2 mom., 21 b―21 d §, 22 § 2 mom., 24 § 1 mom. 4 punkten, 30 § 1 mom., 31 § 4 mom. och 39 § 1 mom.,

av dem 6 § 2 mom., 8 § 3 mom., 21 § 1 mom. 3 b-punkten, 21 a § 2 mom., 21 b―21 d §, 24 § 1 mom. 4 punkten och 31 § 4 mom. sådana de lyder i lag 46/2005, 19 § 5 mom. och 22 § 2 mom. sådana de lyder i lag 399/2003 samt 39 § 1 mom. sådant det lyder delvis ändrat i sistnämnda lag och i nämnda lag 46/2005, samt

fogas till 4 §, sådan den lyder delvis ändrad i nämnda lagar 399/2003 och 46/2005, en ny 3 d-punkt, till 6 §, sådan den lyder delvis ändrad i sistnämnda lagar, ett nytt 5 mom., till 7 §, sådan den lyder delvis ändrad i sistnämnda lagar, ett nytt 7 mom., till 10 § 4 mom. en ny 2 a-punkt, till 10 §, sådan den lyder delvis ändrad i nämnda lag 399/2003, ett nytt 8 mom., till 12 §, sådan den lyder delvis ändrad i sistnämnda lag och i nämnda lag 46/2005, en ny 4 a-punkt och ett nytt 2 mom., till 15 §, sådan den lyder delvis ändrad i sistnämnda lag, nya 7 och 8 mom., till lagen en ny 21 e §, till 22 §, sådan den lyder delvis ändrad i nämnda lagar 399/2003 och 46/2005, ett nytt 3 mom., till 40 § ett nytt 2 mom. och till lagen nya 43 a och 43 b §, som följer:

4 §
Definitioner

I denna lag avses med


3 d) fast installation en kombination av nätverksutrustningar som är installerad för bestående användning på ett på förhand definierat ställe,


6 §
Användning av radiofrekvenser

Statsrådet fastställer en användningsplan

1) för en sådan koncessionsberoende televerksamhet som avses i 4 § i kommunikationsmarknadslagen (393/2003),

2) för de frekvensområden som bestämts för utövande av sådan koncessionsberoende televisions- och radioverksamhet som avses i 7 § i lagen om televisions- och radioverksamhet (744/1998), och

3) för de frekvensområden som avses i 5 mom.


Kommunikationsverket skall vid beredningen av de i 1 mom. avsedda föreskrifterna samarbeta med kommunikationsministeriet. Om föreskriften för användningen av ett enskilt frekvensområde kan ha betydelsefulla följder för den allmänna utvecklingen av kommunikationsmarknaden, fastställs användningsplanen för frekvensområdet i fråga i den i 2 mom. avsedda användningsplanen för frekvensområdena.

7 §
Radiotillstånd

I syfte att garantera att radiofrekvenserna används effektivt, ändamålsenligt och tillräckligt störningsfritt skall ett tillstånd (radiotillstånd) skaffas för innehav och användning av radiosändare, om inte något annat föreskrivs nedan i denna paragraf.


Sådan främmande stats personal som avses i Tammerforskonventionen om tillhandahållande av telekommunikationsresurser för lindrande av katastrofverkningar och för hjälpinsatser (FördrS 15/2005) behöver inte radiotillstånd för innehav och användning av sådan i fördraget för räddningsåtgärder och vid lindring av katastrofer avsedd radiosändare, om en anmälan om innehavet och användningen av radiosändaren gjorts till Kommunikationsverket och om sådana av verket begärda uppgifter om radiosändarens konstruktion och planerade användning har lämnats till Kommunikationsverket.

8 §
Tillståndsvillkor

Under radiotillståndets giltighetstid kan Kommunikationsverket ändra tillståndsvillkoren utan tillståndshavarens samtycke, om det är nödvändigt då den användningsplan som fastställts för radiofrekvensen ändras eller på grundval av frekvensföreskrifter eller förpliktelser i internationella fördrag eller om det är motiverat för att förebygga eller avhjälpa störningar av radiokommunikationen eller för användningen av radiofrekvensområdet enligt dess primära användningsändamål. Tillståndsvillkoren kan ändras också om det är nödvändigt för att användningen av radiofrekvenserna behöver omorganiseras på grund av en förändring i de ekonomiska eller tekniska verksamhetsförutsättningarna för ett teleföretag på marknaden eller av att ett nytt teleföretag kommer in på marknaden eller av att det sker andra motsvarande förändringar av förhållandena på marknaden.

10 §
Beviljande av radiotillstånd och frekvens- reservering

Om inte något annat följer av 5―7 mom., skall radiotillstånd eller frekvensreservering som uppfyller villkoren enligt 9 § beviljas, om


2) det inom frekvensområdet finns tekniskt ändamålsenliga radiofrekvenser som kan anvisas sökanden för användning eller reservering,

2 a) radiosändarens överensstämmelse med uppställda krav har säkerställts, och om


Sökanden och innehavaren av radiotillstånd samt vid behov även något annat teleföretag är skyldiga att till Kommunikationsverket lämna de av verket begärda uppgifter som är nödvändiga för att det i 7 mom. avsedda tillståndsavgörandet skall kunna fattas.

12 §
Återkallande av radiotillstånd och radio- frekvensreservering

Kommunikationsverket får helt eller delvis återkalla radiotillstånd eller radiofrekvensreserveringar, om


4 a) i 6 § 4 mom. avsedda villkor för beviljande av radiotillstånd inte längre uppfylls,


I 1 mom. 3 punkten avsedda beslut om uppställande av tidsfrist får ändring inte sökas separat genom besvär.

15 §
Påvisande av behörighet

Kommunikationsverket kan återkalla det i 3 mom. avsedda förordnandet till examensförrättare, om examensförrättaren inte längre uppfyller de i momentet avsedda förutsättningarna för förordnande till examensförrättare eller väsentligt bryter mot bestämmelserna och föreskrifterna för verksamheten.

Kommunikationsverket kan vid behov utfärda närmare föreskrifter om förrättande av examen.

19 §
Import, försäljning, saluföring, demonstration och användning

En radiosändare får inte användas för radiokommunikation om det inte säkerställts att den uppfyller kraven enligt 20 eller 24 §. En radiosändare får dock användas för radiokommunikation, om rätten att använda den har godkänts på det sätt som avses i 7 § 4―7 mom. eller om Kommunikationsverket har beviljat ett radiotillstånd som avses i 7 § 1 mom. för innehav och användning av radiosändaren för forskning och utveckling som gäller radioanläggningar.

21 §
Förfarande för bedömning av överens- stämmelse

Att en teleutrustning överensstämmer med kraven skall påvisas genom


3 b) intern kontroll av produktionen enligt vad som föreskrivs med stöd av elsäkerhetslagen (410/1996) eller intern kontroll av produktionen som innehåller ett utlåtande givet av ett anmält besiktningsorgan, eller genom


21 a §
Säkerställande av överensstämmelse i fråga om radiosändare

Om tillverkaren av en radiosändare inte har tillämpat de harmoniserade standarder som avses i 4 § 8 punkten eller har tillämpat dem endast delvis, skall radiosändarens överensstämmelse med kraven påvisas genom ett bedömningsförfarande enligt 21 § 1 mom. 3 eller 4 punkten.

21 b §
Säkerställande av överensstämmelse i fråga om radiomottagare

Att en radiomottagare och mottagarenheterna i en radioanläggning stämmer överens med kraven skall påvisas genom ett bedömningsförfarande enligt 21 § 1 mom. 1, 3 eller 4 punkten. Överensstämmelse i fråga om radiomottagare som avser mottagande av enbart televisions- eller radioprogram skall påvisas genom ett bedömningsförfarande enligt 21 § 1 mom. 1 eller 3 b-punkten.

21 c §
Säkerställande av överensstämmelse i fråga om teleterminalutrustning

Att teleterminalutrustning stämmer överens med kraven skall påvisas genom ett bedömningsförfarande enligt 21 § 1 mom. 1, 3 a- eller 4 punkten.

21 d §
Säkerställande av överensstämmelse i fråga om nätverksutrustning

Att nätverksutrustning stämmer överens med kraven skall påvisas genom bedömningsförfarandet enligt 21 § 1 mom. 3 b-punkten.

21 e §
Fast installation

En fast installation skall utföras genom god teknisk praxis så att den fasta installationen uppfyller de i 20 § 1 mom. 2 punkten avsedda skyddskraven i fråga om elektromagnetisk kompatibilitet. Överensstämmelsen för en fast installation i fråga om elektromagnetisk kompatibilitet behöver inte påvisas genom ett i 21 § avsett bedömningsförfarande.

Utan hinder av vad som bestäms i 19 § 3 mom. och 21 d § behöver inte överensstämmelsen för en nätverksutrustning som är avsedd för en viss fast installation och som inte saluförs påvisas i fråga om de i 20 § 1 mom. 2 punkten avsedda skyddskraven för elektromagnetisk kompatibilitet, och utrustningen behöver inte förses med en märkning som föreskrivits av Kommunikationsverket med stöd av 22 § 1 mom.

Innehavaren av en fast installation är skyldig att utse en person som ansvarar för att den fasta installationen följer bestämmelserna i 1 mom. och på begäran lämna Kommunikationsverket uppgift om den ansvariga personen.

Kommunikationsverket kan meddela närmare föreskrifter om det förfarande som skall iakttas när fasta installationer utförs och om att utse och anmäla den ansvariga personen samt om handlingar i anslutning till fasta installationer och därtill avsedda nätverksutrustningar samt om dokumentations- och förvaringsskyldigheten.

22 §
Märkning och information

Radioanläggningen och teleterminalutrustningen skall åtföljas förutom av en försäkran om överensstämmelse också av uppgifter om anläggningens eller utrustningens användningsändamål (meddelande om användningsändamål). Av radioanläggningens försäljningsförpackning och handboken skall tillräckligt tydligt framgå de Europeiska unionens medlemsstater eller geografiska områden där anläggningen avses bli använd. Av uppgifterna på en teleterminalutrustning skall klart framgå till vilka anslutningar i ett allmänt kommunikationsnät den är avsedd att anslutas.

Vad som bestäms i 2 mom. gäller inte radiomottagare som enbart är avsedda för mottagning av televisions- eller radioprogramutbud.

24 §
Krav som gäller särskilda radioanläggningar och teleterminalutrustningar

Vad som bestäms i 20―22 § gäller inte


4) radioanläggningar som används i luftfartyg för radiokommunikation inom luftfarten,


30 §
Identifiering och lokalisering av orsaken till störningar

Kommunikationsverket har rätt att bedriva observation av radiokommunikationen och det tekniska utförandet för att säkerställa att radiofrekvenserna är tillräckligt störningsfria och att de används effektivt. Identifieringsuppgifter för konfidentiella radiosändningar får vara föremål för observation och användas bara i den utsträckning som det är nödvändigt för att identifiera och lokalisera orsaken till störningar av radiokommunikationen eller en koncessionsberoende radiosändare som används utan radiotillstånd, avhjälpa eller begränsa störningar och vidta åtgärder för att den som orsakat störningar ställs under åtal. Innehållet i konfidentiella radiosändningar får dock vara föremål för observation och uppgifter om innehållet användas bara om detta är nödvändigt för att identifiera, lokalisera, avhjälpa eller begränsa störningar av radiokommunikation i säkerhetssyfte eller för att få den som orsakat störningar ställd under åtal.


31 §
Kontroll

Vad som i 3 mom. föreskrivs om Kommunikationsverkets kontrollör gäller också företrädare för gränsbevakningsväsendet och polisen.

5 kap.

Särskilda bestämmelser

39 §
Straffbestämmelser

Den som uppsåtligen

1) innehar eller använder en radiosändare utan radiotillstånd eller använder en radiosändare utan föreskriven behörighet eller kompetens,

2) bryter mot bestämmelser eller förbud om förhindrande eller begränsning av störningar,

3) bryter mot bestämmelserna om import, försäljning, saluföring, överlåtelse eller ställande till påseende av en teleutrustning eller mot ett förbud som utfärdats då en teleutrustning tagits för undersökning, eller

4) bryter mot bestämmelserna om säkerställande av en radioanläggnings eller teleterminalutrustnings överensstämmelse eller om den förvaring av dokument som har samband med detta eller mot bestämmelserna om utsläppande på marknaden, märkning eller meddelande om användningsändamål,

skall för brott mot lagen om radiofrekvenser och teleutrustningar dömas till böter, om inte strängare straff för gärningen föreskrivs någon annanstans i lag.


40 §
Ändringssökande

Kommunikationsverket har rätt att genom besvär söka ändring i ett beslut genom vilket Kommunikationsverkets beslut har upphävts eller ändrats.

43 a §
Beredskap och undantagsförhållanden

De centrala användare och användargrupper av radiofrekvenser som på framställning av Försörjningsberedskapscentralen förordnats av kommunikationsministeriet är skyldiga att i samarbete med Kommunikationsverket genom beredskapsplanering och förberedelse för undantagsförhållanden samt genom andra åtgärder sörja för en tillräckligt störningsfri och effektiv användning av radiofrekvenserna även i undantagsförhållanden och vid störningar under normala förhållanden.

43 b §
Försvarsmaktens och gränsbevakningsväsendets rätt till information

Försvarsmakten och gränsbevakningsväsendet har utan hinder av bestämmelserna om sekretess rätt att få information av Kommunikationsverket om användningen av frekvenser som är av betydelse för beredskapsplaneringen och förberedelser för undantagsförhållanden.


Denna lag träder i kraft den 1 februari 2007. Lagens 4 § 3 d-punkt, 21 § 3 b-punkt, 21 d § och 21 e § träder dock i kraft den 20 juli 2007.

Nätverksutrustning vars överensstämmelse med kraven har påvisats enligt de bestämmelser som gäller när denna lag träder i kraft får importeras till Finland i försäljnings- eller överlåtelsesyfte och får saluföras, säljas och överlåtas i Finland till den 20 juli 2009.

RP 179/2006
KoUB 23/2006
RSv 184/2006
Europaparlamentets och rådets direktiv 98/34/EG, EGT nr L 204, 21.7.1998, s. 37

Helsingfors den 12 januari 2007

Republikens President
TARJA HALONEN

Minister
Kari Rajamäki

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.