9/2007

Given i Helsingfors den 12 januari 2007

Lag om ändring av lagen om Konsumentverket

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i lagen av den 18 december 1998 om Konsumentverket (1056/1998) 2, 10 och 11 §, av dem 10 § sådan den lyder i lag 1534/2001, samt

fogas till lagen en ny 9 a § som följer:

2 §
Administrativ ställning

Styrningen av och tillsynen över Konsumentverket ankommer på handels- och industriministeriet. Ministeriet kan också ge Konsumentverket uppdrag i ärenden som hör till verkets verksamhetsområde.

Vad som bestäms i 1 mom. gäller inte Konsumentverket och konsumentombudsmannen i deras uppgift att som myndighet övervaka att lagstiftningen iakttas eller konsumentombudsmannens bistående av konsumenter enligt 9 § eller i ärenden som gäller gruppklagomål enligt 9 a §.

9 a §
Gruppklagomål

Konsumentombudsmannen kan på eget initiativ som gruppklagomål till konsumenttvistenämnden föra ett tvistemål som hör till nämndens behörighet och som kan behandlas som gruppklagomål i enlighet med vad som bestäms i lagen om konsumenttvistenämnden (8/2007).

10 §
Ändringssökande

I konsumentombudsmannens beslut i ärenden som hör till marknadsdomstolens behörighet eller som gäller bistående av konsument enligt 9 § eller anförande av gruppklagomål enligt 9 a § får ändring inte sökas genom besvär. I fråga om sökande av ändring gäller i övrigt vad som föreskrivs i förvaltningsprocesslagen (586/1996) eller i någon annan lag.

11 §
Administrativa tjänster

Konsumentverket kan sköta de administrativa tjänsterna för konsumentforskningscentralen på det sätt som avtalas mellan Konsumentverket och konsumentforskningscentralen eller som bestäms av handels- och industriministeriet.


Denna lag träder i kraft den 1 mars 2007.

RP 115/2006
EkUB 18/2006
RSv 190/2006

Helsingfors den 12 januari 2007

Republikens President
TARJA HALONEN

Minister
Kari Rajamäki

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.