Ursprungliga författningar: 2006

1250/2006
Lag om ändring av 89 § i fordonslagen
1249/2006
Lag om ändring av vägtrafiklagen
1248/2006
Inrikesministeriets förordning on ändring av inrikesministeriets arbetsordning
1247/2006
Inrikesministeriets förordning om ändring till inrikesministeriets förordning om polisens avgiftsbelagda prestationer
1246/2006
Inrikesministeriets förordning om Räddningsinstitutets avgiftsbelagda prestationer
1245/2006
Inrikesministeriets förordning om prestationer för vilka nödcentralerna vid nödcentralsverkets uppbär avfift
1244/2006
Statsrådets förordning om styrkande av rätten att resa i vissa fall
1243/2006
Lag om sättande i kraft av de bestämmelser som hör till området för lagstiftningen i den internationella konventionen mot dopning inom idrotten
1242/2006
Statsrådets kanslis förordning om avgifter för statsrådets kanslis prestationer
1241/2006
Undervisningsministeriets förordning om storleken på den avgift som skall betalas vid tillverkning och import av oinspelade ljud- och bildband och andra inspelningsmedier
1240/2006
Lag om ändring av 3 § i lagen om skattelättnader för gravt handikappade företagare
1239/2006
Lag om ändring av lagen om grunderna för utvecklande av den statliga lokalförvaltningen
1238/2006
Lag om ändring av lagen om faderskap
1237/2006
Lag om assisterad befruktning
1236/2006
Undervisningsministeriets förordning om avgifter för prestationer vid biblioteket för synskadade
1235/2006
Undervisningsministeriets förordning om avgifter för prestationer vid Statens filmgranskningsbyrå och filmnämnd
1234/2006
Statsrådets förordning om fastställande år 2007 av beloppet av förvärvsinkomst för en skadelidande som inte fyllt 18 år när skadan inträffade
1233/2006
Lag om beställarens utredningsskyldighet och ansvar vid anlitande av utomstående arbetskraft
1232/2006
Lag om beaktande av arbetstagarens arbetspensionsförsäkringsavgift och löntagares arbetslöshetsförsäkringspremie i fråga om vissa dagpenningar
1231/2006
Lag om ändring av lagen om kommersiell godstransport på väg
1230/2006
Lag om ändring av 18 § i lagen om finansiering av undervisnings- och kulturverksamhet
1229/2006
Lag om ändring av 3 § i lagen om anordnande av studentexamen
1228/2006
Lag om ändring av upphovsrättslagen
1227/2006
Lag om ändring av 3 § i företags- och organisationsdatalagen
1226/2006
Lag om ändring av lagen om beskattning av begränsat skattskyldig för inkomst
1225/2006
Lag om ändring av lagen om förskottsuppbörd
1224/2006
Lag om ändring av lagen om beskattningsförfarande
1223/2006
Lag om ändring av 10 § i inkomstskattelagen
1222/2006
Lag om ändring av ikraftträdandebestämmelsen i en lag om ändring av lagen om statsandelar till kommunerna
1221/2006
Lag om ändring av 12 § i lagen om skatteredovisning
1220/2006
Lag om ändring av 13 § i lagen om överlåtelseskatt
1219/2006
Lag om ändring av 6 § i lagen om beskattning av inkomst av näringsverksamhet
1218/2006
Lag om ändring av inkomstskattelagen
1217/2006
Lag om inkomstskatteskalan för 2007
1216/2006
Lag om ändring av 3 § i inkomstskattelagen
1215/2006
Finansministeriets förordning om skattefrihet för priser vid konsttävlingar år 2007
1214/2006
Statsrådets förordning om allmän dyrortsklassificering av kommunerna
1213/2006
Lag om ändring av 23 b och 24 § i tullagen
1212/2006
Lag om sättande i kraft av de bestämmelser som hör till området för lagstiftningen i protokollet om ändring, när det gäller inrättande av ett register för identifiering av tullutredningar, av konventionen om användning av informationsteknologi för tulländamål
1211/2006
Lag om ändring av 19 § i bränsleavgiftslagen
1210/2006
Lag om ändring av 48 § i fordonsskattelagen
1209/2006
Lag om grunderna för avgifter för vissa förhandsbeslut
1208/2006
Finansministeriets förordning om Statistikcentralens avgiftsbelagda prestationer
1207/2006
Miljöministeriets förordning om Finlands miljöcentrals avgiftsbelagda prestationer
1206/2006
Miljöministeriets förordning om Statens bostadsfonds avgiftsbelagda prestationer
1205/2006
Miljöministeriets förordning om miljöministeriets avgiftsbelagda prestationer
1204/2006
Republikens presidents förordning om sättande i kraft av avtalet mellan Finland och Estland om ömsesidig säkerhetsupplagring av råolja och petroleumprodukter och om ikraftträdande av lagen om sättande i kraft av de bestämmelser som hör till området för lagstiftningen i avtalet
1203/2006
Lag om sättande i kraft av de bestämmelser som hör till området för lagstiftningen i avtalet mellan Finland och Estland om ömsesidig säkerhetsupplagring av råolja och petroleumprodukter
1202/2006
Handels- och industriministeriets förordning om Energimarknadsverkets avgiftsbelagda prestationer
1201/2006
Undervisningsministeriets förordning om utbildningsstyrelsens avgiftsbelagda prestationer

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.