Ursprungliga författningar: 2006

50/2006
Lag om ändring av 11 § i lagen om likabehandling
49/2006
Lag om ändring av 86 § i utlänningslagen
48/2006
Lag om ändring av 64 d § i lagen om olycksfallsförsäkring
47/2006
Lag om ändring av 11 kap. 5 § i lagen om offentlig arbetskraftsservice
46/2006
Lag om ändring av 14 § i lagen om åtgärder för inskränkande av tobaksrökning
45/2006
Lag om ändring av 12 § i lagen om vissa tekniska anordningars överensstämmelse med gällande krav
44/2006
Lag om tillsynen över arbetarskyddet och om arbetarskyddssamarbete på arbetsplatsen
43/2006
Jord- och skogsbruksministeriets meddelande om jord- och skogsbruksministeriets förordning om utbetalning av ersättningar för översvämningsskador som förorsakats andra än trädgårdsprodukter, bärgad skörd, trädbestånd och jordbrukets produktionsbyggnader under år 2005
42/2006
Jord- och skogsbruksministeriets meddelande om jord- och skogsbruksministeriets förordning om utbetalning av mjölkbidrag och dess tilläggsbidrag för år 2005
41/2006
Jord- och skogsbruksministeriets meddelande om jord- och skogsbruksministeriets förordning om ändring av jord- och skogsbruksministeriets förordning om bekämpning av bakteriell njursjukdom hos fisk
40/2006
Jord- och skogsbruksministeriets förordning om ansökningstider och ansökan beträffande nationella stöd till jordbruket och trädgårdsodlingen 2006
39/2006
Jord- och skogsbruksministeriets förordning om betalning av ersättningar för översvämningsskador för år 2005
38/2006
Jord- och skogsbruksministeriets förordning om ändring av jord- och skogsbruksministeriets förordning om betalning av ersättningar för översvämningsskador inom jordbruket år 2004
37/2006
Jord- och skogsbruksministeriets förordning om ändring av jord- och skogsbruksministeriets förordning om betalningar av ersättningar för översvämningsskador för år 2004
36/2006
Finansministeriets förordning om beräkningsgrunderna för utdelningen av samfundsskatten för skatteåret 2006 i de enskilda kommunerna och de evangelisk-lutherska församlingarna
35/2006
Jord- och skogsbruksministeriets förordning om ändring av förordningen om veterinär gränskontroll av animaliska livsmedel och andra varor
34/2006
Lag om ändring av utlänningslagen
33/2006
Skattestyrelsens beslut om beskattningen av vissa företag vid Koncernskattecentralen
32/2006
Jord- och skogsbruksministeriets meddelande om jord- och skogsbruksministeriets förordning om ändring av jord- och skogsbruksministeriets beslut om skadliga ämnen, produkter och organismer i foder
31/2006
Statsrådets förordning om nationellt stöd för potatisproduktion 2006
30/2006
Statsrådets förordning om nationell tilläggsdel i miljöstödet för 2006
29/2006
Statsrådets förordning om nordligt stöd 2006
28/2006
Statsrådets förordning om nationellt stöd till södra Finland 2006
27/2006
Lag om ändring av lagen om förarexamensverksamhet
26/2006
Lag om ändring av kommunikationsmarknadslagen och om temporär ändring av 70 § i kommunikationsmarknadslagen
25/2006
Lag om Livsmedelssäkerhetsverket
24/2006
Lag om ändring av hälsoskyddslagen
23/2006
Livsmedelslag
22/2006
Lag om ändring av läkemedelslagen
21/2006
Justitieministeriets kungörelse om resultatet av det första valet vid valet av republikens president
20/2006
Kommunikationsministeriets förordning om landsvägsfärjor
19/2006
Jord- och skogsbruksministeriets förordning om användning av mjölk, mjölkbaserade produkter och biprodukter som uppkommer vid bearbetningen av mjölk vid utfodringen av djur som används i livsmedelsproduktionen
18/2006
Jord- och skogsbruksministeriets förordning om skjutprov
17/2006
Jord- och skogsbruksministeriets meddelande om jord- och skogsbruksministeriets förordning om ändring av förordningen om byggnadstekniska och funktionella krav för svinstallsbyggande som understöds
16/2006
Finansministeriets förordning om förfallodagar för fastighetsskatten för 2006
15/2006
Finansministeriets förordning om förfallodagarna för kvarskatt och skogsvårdsavgift som debiteras för 2005
14/2006
Jord- och skogsbruksministeriets förordning om fördelning av anslagen för kompensationsbidrag och miljöstöd för jordbruket vid ansökan 2006
13/2006
Statsrådets förordning om ändring av statstjänstemannaförordningen
12/2006
Statsrådets förordning om ändring av bilaga av statsrådets förordning om begränsning av användningen av farliga ämnen i elektriska och elektroniska produkter
11/2006
Riksdagens beslut om ändring av 32 § i reglementet för riksdagens kansli
10/2006
Riksdagens beslut om ändring av riksdagens arbetsordning
9/2006
Lag om ändring av lagen om ekonomisk rådgivning och skuldrådgivning
8/2006
Jord- och skogsbruksministeriets förordning om djurbidrag som helt finansieras av Europeiska gemenskapen
7/2006
Social- och hälsovårdsministeriets förordning om privat hälso- och sjukvård
6/2006
Statsrådets förordning om ändring av statsrådets förordning om användningsplan för frekvensområden i televisions- och radioverksamhet samt i televerksamhet som är beroende av koncession
5/2006
Skattestyrelsens beslut om deklarationsskyldighet och anteckningar
4/2006
Skattestyrelsens beslut om beskattningen av vissa företag vid Koncernskattecentralen
3/2006
Jord- och skogsbruksministeriets meddelande om vissa externa maximala inkomster enligt lagen om finansiering av renhushållning och naturnäringar
2/2006
Jord- och skogsbruksministeriets meddelande om maximala inkomster enligt lagen om finansiering av landsbygdsnäringar
1/2006
Utrikesministeriets meddelande om ändring av utrikesministeriets beslut om ersättningar på grund av de lokala särförhållandena till tjänsteman inom utrikesrepresentationen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.